24
Usiaonere wivu atu ayi,
wala usikale na hamu ya kukala phamwenga nao.
Mana mioyo yao i panga mai
na miromo yao ni ya kubwaga zani.
Nyumba idzengbwa ni ikima
na kuimarishwa ni uwezo wa kuelewa.
Kpwa marifwa vyumbavye
nkuodzazwa vitu vya kufwahira na vya samani.
Mutu wa achili ana uwezo zaidi
kuriko mutu wa nguvu,
na mutu mwenye marifwa
kuriko mwenye mkpwotse.
Kpwa hivyo usiphiye vihani bila ya ushauri wa ikima,
mana mashauri manono nkureha ushindi vihani.
Mzuzu kaweza kuelewa ikima,
kaweza kutsangira rorosi phatu phenye mkpwutano.
Mutu apangaye mambo mai aihwa fyakatsi.
Mutu mzuzu aaza dambi
na mutu mwenye chibero nkuzirwa ni atu.
10 Uchishindwa ni kudzikanira wakati wa shida,
phahi mkpwotseo ni mchache.
11 Mutu ambaye ayaolagbwa phasipho haki mtivye,
wala usiriche mutu achaolagbwa bila kosa.
12 Chisha usiambe, “Swino taugamanyire higo!”
Mana Mlungu achunguzaye mioyo anakuona,
Ye arindaye rohoyo anamanya unamanya,
naye andaripha chila mmwenga sawa-sawa na mahendoge.
13 Mwanangu, rya asali mana ni nono,
na phalala ra nyuchi uchiritata ri mtswano.
14 Vyo hivyo ikima i mtswano mwako achilini
nawe uchiiphaha, ukaphaha maisha manono ga siku zedzazo
wala kuluphiroro tarindakala ra bure.
15 Usiotee dza mutu mui aoteavyo nyumba ya mutu wa haki,
wala usijeze kubananga phatu asagalapho.
16 Mwenye haki anaweza kugbwa kano sabaa na akaunuka,
ela atu ayi nkuangamizwa ni mashaka.
17 Mvihao achifikpwa ni mai usihererwe,
wala achikpwala usimtseke.
18 Mana Mwenyezi Mlungu achiona kandafwahirwa
nawe undatophola tsukizize.
19 Usibabaishwe ni atu ahendao mai,
wala atu ayi usiaonere wivu.
20 Mana mutu mui kana matumaini ga badaye,
na taa ya maishage indazimwa.
21 Mwanangu, muogophe Mwenyezi Mlungu na mfalume,
wala usigbwirane na aasi.
22 Mana andafikpwa ni shaka ra mara mwenga,
na taphana amanyaye iyo adabu ya Mwenyezi Mlungu na ya mfalume indasira rini.
Mafundzo zaidi
23 Hino ni misemo yanjina ya atu a ikima.
Sio sawa kupendeleya atu unapholavya uamuli.
24 Mutu amuambiraye mwenye makosa, “Kuna hatiya,”
andalaniwa ni utsi na Mataifa gandamzira.
25 Ela mutu ahukumuye haki andavugukirwa
na andamwagirwa baraka nyinji.
26 Majibu ga sawa
ni dza mutu kudonerwa ni msenao.
 
27 Mala kuhenda kazi za kondze,
alafu utayarishe mundao,
uchimala ndipho udzenge nyumbayo.
 
28 Usilavye ushaidi wa handzo dzulu ya jiranio,
wala mromoo usichenge.
29 Usiambe, “Nindamuhendera dza vyo achivyonihendera mimi,
lazima ndariphiza chisasi!”
 
30 Nátsupa phephi na munda wa mutu mvivu,
phephi na munda wa mizabibu wa mutu asiye achili.
31 Ke! Wosi kala ukamera miya
na kpwekpwe zagota kosi.
Hata ukutawe wa mawe piya wavoromoka.
32 Nálola, nchifikiri,
mwishirowe nchiphaha fundzo.
33  +Lala vichache, senukira vichache,
kundza mikono magoni, udzioyeze,
34 na uchiya undakugbwavukira dza mnyangʼanyi,
na kutsowa kundakpwedzera dza jaili ariye na silaha.
+ 24:33 24:33 Misemo 6:10–11