25
Misemo yanjina ya Selemani
Hino nayo ni misemo yanjina ya mfalume Selemani, iriyo kusanywa ni atu a Hezekiya, mfalume wa Juda.
Mlungu achifwitsa mambo nkutogolwa,
naye mfalume nkutogolwa achimanya mambo.
Vyo ambavyo takuna mutu awezaye kupima ure wa dzulu mlunguni wala tsi i ndani chiasi gani,
ndivyo mwanadamu asivyoweza kutaili moyo wa mfalume.
Usa uchafu kula kpwenye feza,
mufuli wa chuma andakutengezera chombo chinono.
Uchimuusira mfalume atu ai,
utawalawe undaimarika na haki.
+Usidzipendekeze mbere za mfalume,
wala usidzisagike phenye akulu.
Baha mfalume akuambe: “Ndzo usagale hipha mbere,”
kuriko kukuaibisha mbere za akulue.
Napho ukaona dzambo na dzitsoro,
usikale mwepesi kpwendashitaki,
usedze ukakosa kumanya ra kuhenda, myao wanjina achikutiya waibu kpwa kushinda yo kesi.
Kpwa hivyo phahana na myao machiyenu,
wala usilavye siri,
10 Sedze ukaihwa mmbeya,
nawe kpwako indakala ngumu kuuyiza ishimayo.
11 Neno rilaviwaro wakati wa kufwaha
ni dza matunda ga zahabu kpwenye chano cha feza.
12 Onyo ra mutu wa achili kpwa sikiro ra mutu asikiraye
ni dza pete au mkpwufu wa zahabu swafi.
13 Mjumbe muaminifu nkumfurahisha achiyemuhuma
dza madzi ga kuzizima siku za dzuwa kali.
14 Mutu anayeahidi zawadi bila ya kuilavya
ni dza phepho na maingu gasigoreha mvula.
15 Mtawala nkushawishiwa ni kuvumirira kunji,
na lilimi laini nkuvundza mfupha.
16 Uchiphaha asali, rya ya kukutosha,
sedze ikakukinai ukaiaphika.
17 Jiranio mnyendekere ela kpwa chiasi,
sedze akakuzira na kukureyera.
18 Mutu achilavya ushaidi wa handzo kuhusu jiraniwe nkumzuru
dza vyo nyundo, upanga au hondza.
19 Kukuluphira mutu asiyeaminika siku za tabu,
ni dza kuafuna na dzino kongo au kunyendekera chigulu chichohemuka.
20 Mutu asononekaye uchimuimbira mawira
ni dza kumvula nguwo minga ya mnyevu au kumwagira magadi digbwa.
21  +Aduio achikala ana ndzala, muphe chakurya arye,
tsona napho ana chiru, muphe madzi anwe.
22 Uchihenda vivyo, undakala avi ukamhika makala ga moho,
naye Mwenyezi Mlungu andakupha zawadi.
23 Viratu phepho ra vuri rirehavyo mvula
ndivyo lisengenyo rirehavyo tsukizi.
24 Baha kuishi chipembeni dzulu ya dari,
kuriko kuishi nyumba nono na mchetu wa chibako.
25 Viratu madzi ga kuzizima garivyo kpwa mutu ariye na chiru,
ndivyo irivyo habari nono kula tsi ya kure.
26 Mwenye haki achikubali kulunga mambo ga mutu mui,
ni dza madzi ga chidzuho gachigovurugbwa au ga chisima gachigochafuliwa.
27 Viratu isivyo vinono kurya asali nyinji,
na sivyo kudzitakira nguma mwenye.
28 Mutu asiyeweza kutawala moyowe
ni dza mudzi ambao ukutawe wabomoka.
+ 25:6 25:6 Luka 14:8–10 + 25:21 25:21 Arumi 12:20