27
+Usidzikarye na siku ya muhondo
mana kumanya siku ya rero kundagbwani.
 
Richa atu anjina akutogole
wala sio mromoo mwenye.
 
Dziwe ni ziho na mtsanga nao dza vivyo,
ela chibako cha mutu mzuzu china uziho kuriko hivi vyosi viiri.
 
Tsukizi ni siru na hasira zinabananga kuriko mafuriko,
ela ni ani awezaye kuzuwiya uyi wa wivu.
 
Baha mutu akulaumu chingʼangʼa
kuriko adzihende anakumendza na kakumanyisa.
 
Msenao hata achikuudhi unaweza kumuamini
ela mvihao achikudonera, kala makini.
 
Mutu wa kumvuna nkukinai asali
ela ariye na ndzala chakurya chirichoutsungu kpwakpwe chimtswano.
 
Mutu achimbiraye phakpwe kaya
ni dza nyama wa mapha achiyaye-chiyaye bila makalo.
 
Mashauri galago moyoni mwa msenao ganafurahisha
dza viratu mafuha ga kunukato.
 
10 Usitsuphe asenao mwenye wala a sowe,
mana uchiphaha magumu, kundazorera nduguzo akuterye.
Baha jirani wa phephi kuriko ndugu wa kure.
 
11 Mwanangu, kala wa ikima unifurahishe moyo wangu
nami sindakosa neno ra kumjibu mutu yeyesi anayenibera.
 
12 Mutu wa achili nkuona hatari iredza akadzifwitsa,
ela mzuzu nkudziinjiza mzima-mzima achaphaha tabu.
 
13 Mutu achiahidi mberezo kuimirira deni ra mutu asiyemmanya
hala nguwoye ikale mzamana; izuiye mzamana wa mutu amuimiriraye mchetu asiyemmanya.
 
14 Mutu araukaye chiti kumupha mwadzo jirani kpwa raka ra dzulu,
indaonekana achamlani.
 
15 Mchetu wa kuheha anareyeza
dza kuvudzirwa ni mvula isiyocha.
 
16 Kujaribu kuzuwiya mchetu dza hiye
ni sawa na kuzuwiya phepho au kufukanya mafuha ga madzi.
 
17 Viratu chuma nkunola chuma
ndivyo mutu nkugololwa ni myawe.
 
18 Mutu atundzaye mtini andarya matundage
na mutu amuhumikiraye mbahawe andaishimiwa.
 
19 Viratu uso udzionavyo wenye madzini,
ndivyo mutu adzimanyavyo mwenye mwakpwe moyoni.
 
20 Kuzimu na dibwa rinarobananga taritosheka,
dza viratu matso ga anadamu gasivyo shiba.
 
21 Ubora wa feza na zahabu nkupimwa na moho,
ela mutu nkupimwa na sifwaze.
 
22 Hata mzuzu uchimphonda chinuni dza matsere
kundaweza kumtenganisha na uzuzuwe.
 
23 Manyirira hali ya mifugoyo vinono,
rinda vinono nyamao.
 
24 Mana utajiri taudumu hata kare na kare,
wala tadzi ya ufalume taidumu kpwa vivyazi vyosi.
 
25 Bada ya kukata magugu, gariche gatsephule,
na ukarehe nyasi za kula myangoni.
 
26 Mangʼondzi gandakupha nyoya za kutengezera nguwo,
mbuzi nao uchiguza, undaphaha pesa ugule munda.
 
27 Nawe undakala na maziya ga mbuzi
ga kutosha we mwenye, atu a nyumbayo,
na piya ahendadzi-kazio.
 
+ 27:1 27:1 Jakobo 4:13–16