6
Phatsula usikale mzuzu
Mwanangu, napho ukadzilavya kuimirira deni ra mutu wanjina,
napho ukaahidi kuzamini mjeni,
phahi ukadzihega na manenogo mwenye,
na ukadzifunga na kauliyo mwenye.
Umanye phahi u tsini ya mamlaka ga mutu wanjina, na uchilonda kudziphatsula, henda hivi:
phiya upesi ukamrai akurichire.
Usiriche ukagbwirwa ni usingizi,
wala kukuka.
Phatsula upesi dza chiphala kula mikononi mwa muindza,
dza nyama wa mapha aphatsulavyo agbwirwapho ni muhego.
We mvivu! Phiya ukalole tsungutsungu,
karirikane njiraze ili uphahe ikima.
Tsungutsungu kana chilongozi,
afisa, wala mtawala.
Ela anadziikira chakurya minga ya mwaka,
anadzikusanyira akiba siku za mavuno.
 
We mvivu! Undalala ta rini?
Undalamuka rini kula usingizini?
10  +Lala vichache, senukira vichache,
na kundza mikono magoni, udzioyeze!
11 Ndipho uchiya undakugbwavukira dza mnyangʼanyi,
na kutsowa kundakpwedzera dza jaili.
 
12 Mutu mui, mutu asiyefwaha chitu,
anadengereka na maneno ga ovyo.
13 Nkufwinya dzitso kuakocheza anjina,
anahenda ishara na chigulu na kuoloha na chala.
14 Moyowe mui, utunga mai,
chila aphiyapho anazula kondo.
15 Kpwa ajili ya higo, mai gandamphaha gafula,
mara mwenga andalumizwa vibaya na kandaphola.
 
16 Kuna vitu sita ambavyo vinamtsukiza Mwenyezi Mlungu,
ee, kamwi ni sabaa ambavyo wavimena:
17 Mutu wa shobo,
lilimi rigombaro handzo,
mikono imwagayo milatso isiyo hatiya,
18 Moyo utungao mipango mii,
magulu gazorerago kuhenda mai,
19 Shaidi agombaye handzo
na ye aphandaye mbeyu ya ufyakatsi kahi za ndugu.
 
20 Mwanangu, gbwira malagizo ga sowe,
wala usiriche mafundzo ga mayoo;
21 Gaike moyoni chila mara,
gavwale mwako singoni.
22 Gandakulongoza kpwenye njirazo,
gandakurinda ulalapho,
gandakushauri ulamukapho.
23 Mana shariya hizi ni taa,
na mafundzo higa ni mwanga,
nako kuonywa na kutiywa adabu
ni njira ya uzima,
24 Mafundzo higa gandakurinda na mchetu mui,
na manenoge ga kurusa.
25 Usiaze unonowe mwako moyoni,
wala usikubali akuvwehe kpwa kukutsuphira nyusi.
26 Malaya andakurehera uchiya,
mchetu mzindzi nkuindza maishago ambago ni ga samani.
27 Dze, unaweza kuika moho chifuwani
na nguwozo zisiphye?
28 Dze, unaweza kuvyoga makala ga moho
na nyayozo zisiphye?
29 Ndivyo mutu alalaye mkpwaza myawe akalavyo,
yeyesi amgutaye mkpwaza myawe andatiywa adabu.
30 Atu taabera sana muivi aiyapho
ili ause ndzala,
31 ela achiphahikana andaripha kano sabaa,
tsona andaripha na malize zosi arizo nazo.
32 Aziniye kana achili kamare,
ahendaye hivyo anaangamiza maishage mwenye.
33 Andalumizwa na kuberwa,
waibu ndiouphaha taundafutika tse.
34 Kpwani wivu wa mlume unamuhenda akale msiru sana,
anaphoriphiza chisasi kana mbazi.
35 Kandakubali maripho gogosi,
wala kuhurizwa ni unji wa malu.
+ 6:10 6:10 Misemo 24:33–34