7
Kusakala muaminifu ni uzuzu
Mwanangu, gbwira maneno gangu,
shariya yangu kpwako naikale azina.
Lunga shariya zangu nawe undaishi,
rinda mafundzo gangu dza tembe ya dzitsoro.
Gafunge mwako malani
na ugaandike mwako moyoni.
Muambire ikima, “Uwe u mwenehu mchetu,”
na umuambire busara, “Uwe u msena wangu.”
Nao andakuika kanda na mkpwaza mutu ambaye ni mdiya,
andakuusa phephi na maneno ga mchetu mwenye maneno ga kuhama.
Siku mwenga kpwenye dirisha ra nyumba yangu,
natsungurira kondze kpwenye paziya ya kulangala.
Náona avulana anji azuzu,
na hasa mmwenga wao kala ni mzuzu tse!
Hiye kala anatsupa na njira kulu,
phephi na phatu ariphoishi mchetu mzindzi.
Phahi achigbwira njira iphiyayo kpwa mchetu hiye,
kala dzuwa rikatswa,
jiza rikaanda.
10 Gafula yuya mchetu wakpwedzamsengerera yuya mvulana,
naye akavwala mavwazi ga umalaya, ana mipango ya udiya.
11 Mchetu mwenye anakululu na likakado;
iye ni wa chigulu na njira:
12 Mara a njirani, kano a cheteni,
naye kakosekana chipembeni mwa njira anaoteya.
13 Phahi, wamtiya chifuwani yuya mvulana,
achimdonera, na wamlola na uso wa kutsowa haya achimuamba:
14 “Mino yanibidi nilavye sadaka;
na rero nkausa naziri zangu.
15 Ndipho nkedza kukuphokera,
che nakuendza kpwa hamu nami nikakuphaha.
16 Chitanda changu nkachiandika vinono,
shuka za rangi ya zambarau kula Misiri.
17 Chitanda changu nkachitiya marashi
ga manemane, udi na mdalasini.
18 Huphiye vyehu! Hukarye raha hadi ligundzu,
hukapige mioyo yehu pasi na mahaba.
19 Mana mlume wangu kapho kaya,
waphiya charo cha kure.
20 Watsukula bunda ra pesa,
andauya bada ya sabaa mbiri.”
 
21 Hipho wamchenga-chenga na manenoge manono,
na achimrusa na maneno ga mtswano.
22 Mara mwenga yuya mvulana wamlunga-lunga ye mchetu,
dza ngʼombe aphirikpwaye chitsindzironi,
dza kulungu agbwirwavyo ni muhego.
23 Kayamanya kukala kuphiyakpwe kundagarimu maishage,
hadi moyowe uchilatswa na muvwi.
Wakala dza nyama wa mapha ariyegbwa muhegoni.
24 Sambi anangu niphundzani,
hegani masikiro genu musikize maneno galago mwangu mromoni.
25 Msikubali mioyo yenu igbwire njira za mchetu dza iye,
wala kulunga tabiyaze mbii.
26 Mana waahenda anji agbwe,
alume anji ariomlunga waaolaga.
27 Nyumbaye ni njira ya kuphihira kuzimu,
chumbache ni pango ritserezaro chifoni.