8
Ikima inagomba
+Sikiza! Ikima anakuiha.
Ufahamu anakuiha na raka ra dzulu.
Aimire maganiko ga njira
dzulu ya phatu riphounuka.
Aimire phephi na maryango ga kumenyera mudzi,
anapiga lichemi phatu amenyerapho atu:
“Mwinoo! Mino naiha mwimwi,
mwiho wangu ni wa anadamu mosi.
Mwino azuzu dzifundzeni kukala alachu,
namwi apumbavu kalani na makini.
Niphundzani mana nigombaro ni dzambo muhimu
na mwangu mromoni munatuluka mambo ga haki.
Mromo wangu unagomba kpweli tuphu
na handzo ni tsukizo mwangu kanwani.
Maneno gosi galago mwangu mromoni ni ga haki,
taphana rakukoseka wala ra handzo hata mwenga.
Mutu mwenye ufahamu andaelewa maneno gangu
na ga sawa-sawa kpwa mutu mwenye marifwa.
10 Inafwaha utsambule mafundzo gangu kuriko feza
na uphahe marifwa badala ya zahabu swafi.
11 Mana ikima ni bora kuriko mawe ga samani sana
na chitu chochosi unachochiaza tachilengana nayo.
12 Mimi ikima nina ulachu,
piya nina marifwa na achili.
13 Kumuogopha Mwenyezi Mlungu ni kuzira uyi,
mino názira ngulu na shobo,
tabiya mbii na maneno mai.
14 Nina uwezo wa kushauri na ikima halisi,
nina achili na nguvu.
15 Kpwa msada wangu afalume nkutawala
na vilongozi akatunga shariya za haki.
16 Atawala alongoza na msada wangu
na akulu akalavya uamuli wa haki.
17 Ninaamendza hara animendzao
na hara aniendzao kpwa chadi andaniphaha.
18 Utajiri na ishima i kpwangu,
tsona utajiri unaodumu na baraka.
19 Matunda gangu ni bora kuriko zahabu swafi
na fwaida yangu ikashinda feza swafi.
20 Ninanyendeka kahi-kahi ya haki,
ninalunga shariya ya haki.
21 Ninaatajirisha hara animendzao,
tsona naodzaza tele hazina zao.
 
22  +Mwenyezi Mlungu waniumba mwandzo wa kaziye,
kabila kadzangbweumba chochosi.
23 Nátsambulwa pho kare,
kabila ya dunia kuandza.
24 Návyalwa kabila ya vilindi vya bahari,
kabila ya pula zoodzala madzi.
25 Nákalapho kabila ya myango
na vidzango kuumbwa.
26 Kabila Mwenyezi Mlungu kuumba tsi na minda
wala vumbi ga tsi.
27 Nákalapho ariphotengeza dzulu mlunguni,
hipho Mwenyezi Mlungu ariphopiga msitari wa kuphaka mlunguni na bahari matso gasikapho kuona.
28 Nákalapho ariphoika imara maingu hiko dzulu,
na kuunda pula za madzi gajerago kuphiya baharini.
29 Nákalapho hipho Mlungu ariphoyiikira miphaka bahari
kusudi madzige gasivundze shariyaze.
Nákalapho ariphoika misingi ya dunia.
30 Mino nákala phamwenga naye kama fundi mangungu.
Mimi kala ndimi furahaye chila siku, nchisherekeya mbereze siku zosi.
31 Náfurahia dunia na anadamu akalao mumo,
piya náfwahirwa kukala phamwenga nao.
 
32 Sambi phahi, anangu niphundzani,
hara alungao njira zangu ana baraka.
33 Gbwirani mafundzo gangu mkale na ikima,
wala msigareme.
34 Mutu aniphundzaye ana baraka,
napho andakala phangu mryangoni,
achichesa kugodza phangu chizingitini chila mara.
35 Mana aniphahaye mimi ana uzima,
naye akakubaliwa ni Mwenyezi Mlungu.
36 Ela anikosao analumiza mioyo yao enye,
na osi anizirao mimi anamendza chifo.”
+ 8:1 8:1 Misemo 1:20–21 + 8:22 8:22 Maono 3:14