3
Maneno ga mwanamwali
Usiku phangu chitandani
námuaza iye wangu wa moyoni.
Námuaza ela kedzere.
Ndipho nchiamba, “Godza ntuluke, nkamuendze mo mudzini,
mo barabarani na kpwenye bustani.”
Námuendza ela simphahire.
Asikari arindao mudzi aniona
wakati anazunguluka kuhenda kazi yao,
nchiauza, “Mkamuona ye wangu wa moyoni?”
Nriphorichana nao tu,
námuona iye wangu wa moyoni.
Námgbwira ngingingi wala siyamtsuhula
hadi nriphomreha nyumbani mwa mayo,
nyumba nriyovyalwa.
Niapirani mwimwi achetu a Jerusalemu,
kpwa kuhadza chiphala na kulungu a hiko weruni
kukala tamundalamusa wala kugondomola mkpwatyo
hadi wakatiwe ufike.
Wira wa hahu — wira wa harusi
Maneno ga mwanamwali
Ni ani yuya edzaye kula jangbwani?
Ambaye anaonekana dza ingu ra mosi rinarounuka,
rinaronukia manemane na ubani
phamwenga na chila aina ya manukato garehwago ni achuuzi.
Lolani, ni Selemani anarehwa
akaunulwa dzulu kpwenye kochire chiropambwa na mapaziya,
masujaa mirongo sita akamzunguluka,
Aiziraeli amanyao viha.
Osi anamanya kuhumira upanga
na ujuzi wa kupigana viha.
Chila mmwenga ana upangawe chibiruni
kumrinda mfalume na uvamizi wa usiku.
Mfalume Selemani watengezerwa kochi ra kutsukurirwa,
richipambwa na paziya
ratengezwa na mihi minono kula Lebanoni.
10 Mihi ya kutsukurira ro kochi yapakpwa feza,
phatu pha kugandamira phapakpwa zahabu.
Mitoye ya kusagarira yakala ya rangi ya zambarau,
na himo ndani muchikala mukapambwa marembo ga kupendeza
ni asichana a Jerusalemu.
11 Tulukani, mwi asichana a Sayuni,
mwedze mlole mfalume Selemani,
akavwala tadzi ariyovwikpwa ni nine
siku ya arusiye,
siku yohamira sana moyowe.