5
Maneno ga mlume
Nredza kpwangu mundani,
mwenehu mchetu, wende wangu.
Nikakusanya manemane phamwenga na vilungo vyangu,
nikarya phalala ra asali yangu ya mtswano, nkanwa uchi wangu wa zabibu na maziya gangu.
Maneno ga asichana
Toshekani na mendzwa!
Mnaomendzana, nwani sana mendzwa.
Inweni kukolwa!
Wira wa ne
Maneno ga mwanamwali
Kala nrere, ela moyo wangu uchikala matso.
Nchisikira wende wangu anabisha hodi mryangoni.
Maneno ga mlume
“Nivugurira, mwenehu mchetu, wende wangu,
njiya wangu, wangu ambaye kuna ila.
Mana chitswa changu chinadoda manena,
na nyere zangu zinazizima kpwa sababu ya guro ra usiku.”
Maneno ga mwanamwali
“Nkavula kare vwazi rangu,
kpwa nini nrivwale tsona?
Nkasinga magulu,
dze, niuye kugatiya mtsanga?”
Wende wangu watiya mkpwonowe kuriko na tumbuu ya mryango,
nao moyo wangu uchidunda kpwa ajiliye.
Náunuka nimvugurire wende wangu,
nayo mikono yangu kala inadoda manemane,
nriphogbwira tumbuu ya mryango.
Nchimvugurira wende wangu,
ela wende wangu kala akagaluka na kuuka,
moyo wangu uchikata tamaa ariphouka,
nchimuendza, ela simuonere,
nchimuiha, ela kayaihika.
Asikari arindao mudzi ariphokala anazunguluka aniona,
achinipiga achinilumiza,
hinyo arindao kuta anifuta mtandiyo wangu.
Niapirani mwimwi achetu a Jerusalemu,
kukala muchimuona wende wangu,
mundamuambira kukala ni mnyonje kpwa mendzwa.
Maneno ga asichana
We mchetu mnono kuriko osi,
ni utu wani unaomuhenda wendeo kukala muhimu kuriko alume anjina?
Ni utu wani unaomuhenda wendeo akale tafwauti na ayae,
hata huambire huape dza hivi?
Maneno ga mwanamwali
10 Wende wangu ni mnono,
nawe unaweza kumtafwautisha kahi ya atu elufu kumi anjina.
11 Usowe waumbika vinono dza zahabu swafi.
Nyereze ni za likophya, nyiru pipipi dza nyoya za kunguru.
12 Matsoge ni dza ga njiya achioima kanda-kanda ya vidzuho vya madzi,
njiya ereru dza maziya, asegereo kanda-kanda ya go madzi.
13 Mafundage ni dza munda
uphandwao vilungo vinukavyo vinono.
Madomoge ni dza matoro,
chigotiywa manukato ga manemane.
14 Mikonoye ni dza nguzo za zahabu,
zirizoimiswa na mawe ga samani.
Mwiriwe ni mnono dza pembe za ndzovu
zodonwa na yakuti ya rangi ya buluu.
15 Maguluge ni dza nguzo za marumaru,
zoimiswa kpwenye misingi ya zahabu.
Na umbore ni dza Lebanoni,
ni nono dza mihi ya mierezi.
16 Manenoge ga mtswano,
na chila chitu kumuhusu chinavutiya.
Hivi ndivyo wende wangu na msena wangu arivyo,
mwimwi achetu a Jerusalemu.