6
Asena a mwanamwali
We mchetu mnono kuriko achetu osi,
wendeo akaphiyaphi?
Akagbwira njira iphi?
Huambire ili hukuterye kumuendza.
Maneno ga mwanamwali
Wende wangu akatserera kpwakpwe mundani,
phatu ambapho vilungo vinakuzwa.
Acharisa mangʼondzige,
na kutsola-tsola matoro.
Mimi ni wa wende wangu, naye ni wangu;
iye nkurisa mifugoye kahi za matoro.
Wira wa tsano
Maneno ga mlume
Wende wangu, uwe u mnono dza mudzi wa chifalume wa Tirisa,
u mnono dza Jerusalemu,
uwe unavutiya dza anajeshi chiogbwira bendera.
Galuza matsogo usinilole, usinilole dza hivyo,
mana gananivutiya.
Nyerezo zikatserera mafuzini
dza chaa cha mbuzi chitsereravyo mavoromoko ga Giliadi.
Menogo ni mereru dza mangʼondzi mereru,
galago kunyolwani na kuogeswani.
Chila mwenga rina patsaye,
napho taphana hata mwenga ambaro rangʼoka.
Mafundago ni dza cheche mbiri za komamanga,
ndani ya mtandiyoo.
Kunaweza kukala Malikia mirongo sita,
anachetu mirongo minane
na asichana anji ambao taadzangbwelólwa asioolangika!
Ela njiya wangu a kamili, iye ni wa chimacheye.
Iye ni mwana mchetu wa macheye kpwa nine,
ndiye chipendzi cha ye ariyemvyala.
Asichana amuona nao achiamba,
“Lolani arivyojaliwa!”
Malikia na anachetu piya alika unonowe.
10 Ni ani yuno mchetu mnono anayengʼala dza kombezi,
mnono dza mwezi, swafi dza mwanga wa dzuwa,
anayevutiya dza anajeshi chiogbwira bendera?
11 Nátserera hadi munda ambao mihi ya matunda nkumera
kpwendalola maruwa hiko deteni,
kpwendalola ichikala mizaituni ikafundula makodza,
na ichikala mikomamanga ikabumula maruwa.
12 Kabila ya kudzimanya,
maazo gangu ganiphirika ndani ya gari ra kuvwehwa ni farasi ra chifahari
phephi na ye wangu yetukuka.*
 
13 Uya, uya, uwe msichana kula Shulamu,
uya, uya ili hulole unonoo.
 
Kpwa utu wani mnalonda kumlola ye msichana kula Shulamu
kadiri anavyotsapa kahi-kahi ya mikungo miiri ya avwinadzi?
* 6:12 6:12 Mana ya chifungu hichi taiwazi Chieburania. 6:13 6:13 Chifungu hichi tachiwazi Chieburania.