13
Hiljem samal päeval lahkus Jeesus majast ja istus järve äärde õpetama*. Tema ümber kogunes nii palju inimesi, et ta pidi astuma paati ja sealt istudes õpetama, sellal kui kogu rahvas seisis rannas. Ta selgitas neile paljusid teemasid ja kasutas selgitamiseks lugusid.
„Külvaja läks välja külvama,“ alustas ta. „Kui ta külvas, siis osa seemneid kukkus teerajale. Linnud tulid ja sõid need ära. Teine osa seemneid kukus kivisele pinnale, kus ei olnud palju mulda ja kus nad kiiresti tärkasid. Päike tõusis kõrgemale ja kõrvetas neid ning nad närbusid, sest neil ei olnud juuri. Osa seemneid kukkus ohakate sekka, mis kasvasid suureks ja lämmatasid vilja. Siiski kukkus osa seemneid heale pinnasele. Nad andsid saaki − mõni sada, mõni kuuskümmend ja mõni kolmkümmend korda külvatust rohkem. Kellel on kõrvad, see kuulaku!“
10 Jüngrid tulid Jeesuse juurde ja küsisid temalt: „Miks sa kasutad rahvale rääkides mõistujutte?“
11 „Teil on eesõigus, et teile on avaldatud taevariigi saladusi, aga neile ei ole sellist arusaamist antud,“ vastas Jeesus. 12 „Neil, kel juba on, antakse veel, rohkem kui küllalt. Aga neilt, kellel ei ole, võetakse ära seegi, mis neil on. 13 Sellepärast kõnelen ma neile mõistujuttudega. Sest kuigi nad näevad, nad ei näe, ja kuigi nad kuulevad, nad ei kuule ega saa aru.§
14 Neis täitub Jesaja prohvetikuulutus: „Kuigi te kuulete, ei saa te aru, ja kuigi te näete, te ei taipa. 15 Neil on põikpäine hoiak, nad ei taha kuulata ja nad on oma silmad sulgenud. Kui nad ei oleks seda teinud, siis ehk suudaksid nad oma silmadega näha, kõrvadega kuulda ja mõistusega aru saada. Siis võiksid nad minu juurde tagasi tulla ja ma teeksin nad terveks.“*
16 Teie silmad on õnnistatud, sest nad näevad. Ka teie kõrvad on õnnistatud, sest nad kuulevad. 17 Ma ütlen teile, paljud prohvetid ja head inimesed on igatsenud näha seda, mida teie näete, kuid ei näinud seda. Nad igatsesid kuulda seda, mida teie kuulete, kuid ei kuulnud seda.
18 Niisiis, kuulake külvaja lugu. 19 Kui inimesed kuulevad kuningriigi sõnumit ega mõista seda, siis tuleb vanakuri ja kisub välja selle, mis neisse külvati. See juhtub teeraja peale külvatud seemnetega. 20 Kivisele pinnasele külvatud seemned on nagu inimesed, kes kuulevad sõnumit ja võtavad selle rõõmsalt kohe vastu. 21 Nad peavad mõnda aega vastu, aga kuna neil ei ole juuri, siis langevad nad probleemide ja raskuste tekkides kiiresti. 22 Ohakate sekka külvatud seemned on nagu inimesed, kes kuulevad sõnumit, kuid elu mured ja raha ahvatlus lämmatavad sõnumi, nii et nad jäävad viljatuks. 23 Heale pinnasele külvatud seemned on inimesed, kes kuulevad sõnumit, mõistavad seda ja annavad hea saagi − mõni sada, mõni kuuskümmend ja mõni kolmkümmend korda rohkem kui külvati.“
24 Siis jutustas ta neile veel ühe mõistujutu: „Taevariik on nagu põllumees, kes külvas oma põllule head seemet. 25 Aga sel ajal, kui tema töölised magasid, tuli vaenlane ja külvas nisu hulka umbrohuseemneid. Seejärel ta lahkus. 26 Kui siis nisu kasvas ja hakkas viljapäid looma, kasvas ka umbrohi. 27 Põllumehe töölised tulid ja küsisid temalt: „Isand, kas sa ei külvanud oma põllule head seemet? Kust tuli see umbrohi?“
28 „Seda tegi keegi vaenlane,“ vastas peremees. „Kas tahad, et me lähme ja kisume umbrohu välja?“ küsisid töölised. 29 „Ei,“ vastas isand, „sest kui tõmbate välja umbrohu, võite ka nisu välja juurida. 30 Las mõlemad kasvavad lõikuseni ja siis lõikuse ajal käsin ma saagikoristajatel kõigepealt koguda kokku umbrohu, siduda kimpudesse ja ära põletada ning seejärel koguda kokku nisu ja panna see aita.““
31 Ta tõi neile veel ühe näite: „Taevariik on nagu sinepiseeme, mille põllumees külvas oma põllule. 32 Kuigi see on kõige väiksem seeme, kasvab see suuremaks kui teised taimed. Õigupoolest kasvab see puuks, mis on nii suur, et linnud saavad selle okstel istuda.“
33 Ta rääkis neile veel ühe mõistujutu: „Taevariik on nagu juuretis, mille naine segas suure koguse jahu sekka, kuni kogu tainas hakkas kerkima.“ 34 Jeesus selgitas neid asju rahvale mõistujuttude abil. Õigupoolest ei rääkinud ta neile midagi ilma jutustusteta. 35 Sellega täitusid prohveti sõnad: „Ma kõnelen jutustuste abil ja selgitan asju, mis on maailma loomisest peale varjatud olnud.“§
36 Siis lahkus ta rahva juurest ja läks majja. Jüngrid tulid tema juurde ja küsisid talt: „Selgita palun meile jutustust umbrohust põllul.“
37 „See, kes külvab head seemet, on inimese Poeg,“ selgitas Jeesus. 38 „Põld on maailm. Hea seeme on kuningriigi lapsed. Umbrohu seeme on vanakurja lapsed. 39 Vaenlane, kes umbrohuseemneid külvas, on kurat. Lõikus on maailma lõpp. Saagikoristajad on inglid. 40 Just nagu umbrohi kogutakse kokku ja põletatakse ära, on ka maailma lõpus. 41 Inimese Poeg saadab oma inglid välja ja nad koguvad kokku kõik patuse ja kõik, kes kurja teevad, 42 ning heidavad nad leegitsevasse sulatusahju, kus on nutmine ja hammaste kiristamine. 43 Säravad need, kes elavad õigesti, nagu päike oma Isa kuningriigis.* Kellel kõrvad on, see kuulaku!
44 Taevariik on nagu põllusse peidetud aare. Üks mees leidis selle, mattis uuesti maha ning läks siis rõõmsalt ja müüs ära kõik, mis tal oli, ja ostis selle põllu. 45 Taevariik on ka nagu häid pärleid otsiv kaupmees. 46 Kui ta leidis kõige kallima pärli, läks ja müüs ta ära kõik, mis tal oli, ja ostis selle. 47 Või taas, taevariik on nagu kalavõrk, mis heideti merre ja mis püüdis sisse igasuguseid kalu. 48 Kui võrk sai täis, veeti see kaldale. Head kalad pandi korvidesse, aga halvad visati minema.
49 Niimoodi on ka siis, kui tuleb maailma lõpp. Inglid lähevad välja ja eraldavad halvad inimesed headest 50 ning heidavad nad leegitsevasse sulatusahju, kus on nutmine ja hammaste kiristamine.
51 Kas te nüüd saate kõigest aru?“
„Jah,“ vastasid nad.
52 „Iga vaimulik õpetaja, kes on taevariigi kohta õppinud, on nagu majaomanik, kes toob oma varakambrist välja uusi ja vanu aardeid,“ ütles Jeesus.
53 Pärast seda kui Jeesus lõpetas nende jutustuste rääkimise, ta lahkus. 54 Ta läks tagasi oma kodulinna ja õpetas seal sünagoogis. Inimesed olid hämmastunud ja küsisid: „Kust ta saab oma tarkuse ja imeteod? 55 Kas ta pole mitte puusepa poeg? Kas tema ema ei ole Maarja ning tema vennad Jaakobus, Joosep, Siimon ja Juudas? 56 Kas tema õed ei ela siin meie keskel? Kust saab siis tema selle kõik?“ 57 Ja nad keeldusid temasse uskumast.
„Prohvetit austatakse kõikjal, välja arvatud oma kodumaal ja oma perekonnas,“ ütles Jeesus neile. 58 Kuna nad ei uskunud temasse, ei teinud ta seal palju imesid.
* 13:1 13:1. Mitte otsesõnu. Vaimulikud õpetajad istusid maha, kui soovisid oma järelkäijaid õpetada. 13:3 13:3. „Lood selgitamiseks“ – sõna-sõnalt „mõistujutud, tähendamissõnad“. 13:12 13:12. Ilmselt tähenduses „on arusaamine“. § 13:13 13:13. Jeesus viitas siin Vanale Testamendile. Võimalik, et mõnele neist tekstidest: 5. Moosese 29:3, Jesaja 42:20, Jeremija 5:21, Hesekieli 12:2. * 13:15 13:15. Tsiteeritud Jesaja 6:9−10. 13:25 13:25. Tegelikult „raihein“ – umbrohi, mis on välimuselt nisuga sarnane. 13:33 13:33. Umbes 50 naela ehk umbes 23 kilogrammi. § 13:35 13:35. Tsiteeritud Psalmid 78:2. * 13:43 13:43. Vt Taanieli 12:3. 13:54 13:54. Naatsaretti.