16
Variserid ja saduserid tulid Jeesust proovile panema*, nõudes, et ta näitaks neile tunnustähte taevast.
Jeesus vastas: „Õhtul te ütlete: „Homme tuleb ilus päev, sest taevas punab,“ samas kui hommikul ütlete: „Täna tuleb halb ilm, sest taevas punab ja on pilves.“ Te oskate taeva järgi ilma ennustada, kuid ei tunne ära ajamärke! Kurjad inimesed, kes ei usu Jumalasse, on need, kes otsivad imelisi tunnustähti, ja neile ei anta ühtki tunnustähte peale Joona tunnustähe.“ Ta lahkus neist ja läks ära.
Järve teisele kaldale minnes unustasid jüngrid leiba kaasa võtta. „Hoiduge variseride ja saduseride juuretise eest,“ ütles Jeesus neile.
Jüngrid hakkasid isekeskis vaidlema. „Ta ütleb seda sellepärast, et me ei võtnud leiba kaasa,“ järeldasid nad. Jeesus teadis, mida nad räägivad, ning ütles: „Teie usk minusse on nii väike! Miks te vaidlete isekeskis sellepärast, et teil ei ole leiba? Kas te ei ole ikka veel aru saanud? Kas te ei mäleta viit leiba, millest said söönuks viis tuhat? Mitu korvitäit järelejäänut te kokku kogusite? 10 Ja kuidas oli seitsme leivaga, millest sai söönuks neli tuhat? Mitu korvitäit järelejäänut te kokku kogusite? 11 Kas te ei ole ikka veel aru saanud, et ma ei rääkinud teile leivast? Hoiduge variseride ja saduseride juuretise eest!“ 12 Siis nad mõistsid, et ta ei hoiatanud neid leivajuuretise eest, vaid variseride ja saduseride õpetuste eest.
13 Kui Jeesus saabus Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed inimese Poja olevat?“
14 „Mõni ütleb, et Ristija Johannes, mõni, et Eelija, ja veel teised ütlevad, et Jeremija või üks teistest prohvetitest,“ vastasid nad.
15 „Aga teie?“ küsis ta neilt. „Kes ma teie arvates olen?“
16 „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg,“ vastas Siimon Peetrus.
17 „Sa oled tõesti õnnistatud, Siimon, Johannese poeg,“ ütles Jeesus talle. „Sest seda ei ilmutanud sulle inimlik liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. 18 Ma ütlen sulle, et sina oled Peetrus. Sellele kaljule ma rajan oma koguduse ning surmaväed§ ei võida seda. 19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mida iganes sa maa peal keelad, on keelatud taevas, ja mida iganes sa maa peal lubad, on lubatud taevas.“ 20 Siis ta hoiatas oma jüngreid, et nad ei räägiks kellelegi, et ta on Messias.
21 Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ning et tal tuleb kohutavalt kannatada vanemate, ülempreestrite ja vaimulike õpetajate käes ning ta tapetaks, kuid ta tõuseb kolmandal päeval surnuist üles.
22 Peetrus viis Jeesuse kõrvale ning hakkas talle rääkima, et ta ei tohiks nii kõneleda. „Jumal hoidku, Issand, et seda kunagi sinuga ei juhtuks!“ ütles ta.
23 Jeesus pöördus Peetruse poole ja ütles talle: „Mine minust eemale, Saatan! Sa oled lõks selleks, et ma komistaksin,* sest sa mõtled inimese kombel, mitte nii, nagu mõtleb Jumal!“
24 Siis rääkis Jeesus oma jüngritele: „Kui te tahate olla minu järelkäijad, peate ennast salgama, oma risti võtma ja mind järgima. 25 Sest kui tahate oma elu päästa, siis kaotate selle, ja kui kaotate oma elu minu pärast, säästate selle. 26 Mis kasu on teil sellest, kui võidate endale kogu maailma, kuid kaotate oma elu? Mida on teil anda vahetuskaubaks oma elu eest? 27 Sest inimese Poeg läheb oma Isa ja tema inglite auhiilgusesse. Siis annab ta igaühele, mille nad on oma tegevusega ära teeninud. 28 Ma ütlen teile tõtt: siin seisavad mõned, kes ei sure enne, kui nad näevad inimese Poja tema kuningriigis tulevat.“
* 16:1 16:1. Kuna proov oli katse Jeesust halba valgusesse seada, võib selle tõlkida ka kui „tulid Jeesust lõksu püüdma“. 16:7 16:7. Mitte otsesõnu. 16:18 16:18. Peetrus tähendab „kivi“, mis on kontrastis samas salmis kasutatud sõnaga kõva kalju kohta. § 16:18 16:18. Sõna-sõnalt „Hadese väravad“. * 16:23 16:23. Sõna-sõnalt „komistuskivi“ või „püünis“. 16:28 16:28. Sõna-sõnalt „ei maitse surma“.