4
Siis juhtis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Pärast neljakümmet päeva ja ööd paastumist oli tal kõht tühi. Kiusaja tuli ja ütles talle: „Kui sa tõesti oled Jumala Poeg, käsi neil kividel leivaks muutuda.“
Jeesus vastas: „Pühakirjas on öeldud: „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.““*
Siis kurat viis ta pühasse linna ja asetas ta templiharjale.
„Kui sa tõesti oled Jumala Poeg, siis heida end siit alla,“ ütles ta Jeesusele. „Sest Pühakirjas on öeldud: „Ta annab oma inglite käsu hoida sind kõige kahju eest. Ta püüab su kinni, et sa ei komistaks kivi otsa ega kukuks.““
Jeesus vastas: „Pühakirjas on öeldud ka: „Sa ei tohi Issandat, oma Jumalat, kiusata.““§
Siis viis kurat Jeesuse väga kõrge mäe otsa ja näitas talle kõiki maailma kuningriike nende täies hiilguses. Ta ütles Jeesusele: „Ma annan need kõik sulle, kui sa langed põlvedele ja mind kummardad.“
10 „Mine ära, Saatan!“ ütles Jeesus. „Sest Pühakirjas on öeldud: „Sa pead kummardama Issandat, oma Jumalat, ja teenima üksnes teda.““* 11 Siis kurat lahkus tema juurest ning inglid tulid tema eest hoolitsema.
12 Kui Jeesus kuulis, et Johannes oli vahistatud, läks ta tagasi Galileasse. 13 Ta lahkus Naatsaretist ja seadis end sisse Kapernaumas, järve ääres Sebuloni ja Naftali aladel. 14 Nii täitus see, mida prohvet Jesaja ütles: 15 „Sebuloni maal ja Naftali maal, mereni viiva tee ääres, Jordani jõe taga, Galileas, kus elavad võõrad: 16 pimeduses elav rahvas nägi suurt valgust; koiduvalgus paistis nende peale, kes elavad surmavarju maal.“ 17 Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama oma sõnumit, öeldes: „Parandage meelt, sest taevariik on saabunud!“
18 Kui Jeesus kõndis Galilea mere ääres, nägi ta kaht venda. Siimon, keda hüüti ka Peetruseks, ja tema vend Andreas heitsid võrke merre. Nad teenisid kalapüügiga elatist.
19 „Tulge ja järgnege mulle ning ma õpetan teid, kuidas püüda inimesi,“ ütles ta neile. 20 Nad jätsid kohe oma võrgud maha ja järgnesid talle. 21 Edasi minnes nägi ta veel kaht venda, Jaakobust ja Johannest. Nad olid paadis koos oma isa Sebedeusega ja parandasid võrke. Ta kutsus neid endale järgnema. 22 Nad jätsid kohe paadi ja isa maha ning järgnesid talle.
23 Jeesus rändas läbi Galilea, õpetas sünagoogides, kuulutas head sõnumit kuningriigist ning tervendas kõiki vaevusi ja haigusi, mis inimestel oli. 24 Uudis temast levis läbi kogu Süüria provintsi.§ Tema juurde toodi kõik, kes olid haiged − haigushoogude all kannatavad, kurjadest vaimudest vaevatud, vaimselt haiged ja halvatud inimesed − ning ta tegi nad kõik terveks. 25 Suured rahvahulgad järgnesid talle Galileast, Dekapolisest, Jeruusalemmast, Juudamaalt ja Jordani-tagusest piirkonnast.
* 4:4 4:4. Tsiteeritud 5. Moosese 8:3. 4:5 4:5. Viide Jeruusalemmale. 4:6 4:6. Tsiteeritud Psalmid 91:11−12. § 4:7 4:7. Tsiteeritud 5. Moosese 6:16. * 4:10 4:10. Tsiteeritud 5. Moosese 6:13. 4:16 4:16. Tsiteeritud Jesaja 8:23−9:1. 4:21 4:21. Mitte otsesõnu „järgnema“. § 4:24 4:24. Galileast põhja pool asuv piirkond.