3
No Piyeer selliniri bonnguujo e no waajorii yimɓe
Piyeer e Yuhanna naaddi ley Suudu Dewal Mawndu nduu wakkati sallifanaa. Tawi gorko bonnguujo pinduɗo e bonnguwaaku ana jooɗii damal Suudu Dewal Mawndu mbiyeteengal Damal Lobbal. Ɲannde fuu yimɓe makko njoƴƴinan mo ɗon faa o garbinoo naatooɓe Suudu Dewal Mawndu ɓee sadaka. Nde o yii Piyeer e Yuhanna ana naata ndee, o garbinii ɗum'en. Ɓe taykitii mo, non Piyeer wii:
—Ƴeew min!
O ƴeewi ɓe, sabi omo miilii heɓude e maɓɓe huunde. Piyeer wii:
—Mi walaa kaalisi, mi walaa kaŋŋe, kaa mi hokkete ko njogii-mi koo: saabe Iisaa Almasiihu Nasaraatunke oo, imma yaa!
O nanngi junngo muuɗum ɲaamo, o darni ɗum. Ɗon e ɗon koyɗe muuɗum teeŋi e leydi, gurbitii, darii, ana yiiloo. O naatidi e maɓɓe ley Suudu Dewal Mawndu nduu, omo yiiloo, omo fitta, omo yetta Laamɗo. Yimɓe ɓee fuu njii mo, omo yiiloo, omo yetta Laamɗo. 10 Ɓe annditi mo, kanko woni jooɗotonooɗo e Damal Lobbal ngal so ana garbinoo oo. Kaayɗe e wemmbere nanngi ɓe sanne saabe ko o heɓi koo.
11 Ɗo o jokkondirnoo e Piyeer e Yuhanna ɗoo, yimɓe ɓee fuu ndogi kawriti e maɓɓe to ndanki mbiyeteeki ndanki Suleymaana too no poti haayneede. 12 Nde Piyeer yiinoo ɗum ndee, wii yimɓe ɓee:
—Israa'iilankooɓe, ko waɗi so oɗon kaaynee ɗum ɗoo? Ko waɗi so oɗon puttina min gite, hono baawɗe amen naa kulol amen Laamɗo waɗi so oo gorko ana yaha e koyɗe muuɗum? 13 Laamɗo Ibarahiima e Isiyaaka e Yaakuuba, Laamɗo njaatiraaɓe meeɗen, teddini kaadime muuɗum Iisaa. Kaa onon on ngaɗii mo e juuɗe laamu, on njankirii mo yeeso Pilaatu, fay so taweede Pilaatu ana yiɗunoo yoppitinde mo. 14 Kaa onon, on njankirii Ceniiɗo Pooccitiiɗo oo, on ndaartii yoppitaneede barɗo hoore. 15 Gaddoowo nguurndam nduumiiɗam oo, oon mbar-ɗon. Kaa Laamɗo wuurtinii mo e maayde. Miɗen ceedii ɗum. 16 Gorko mo njiyaton mo anndu-ɗon oo, ko mo goonɗini Iisaa koo sellini mo yeeso mooɗon on fuu.
17 Haya, sakiraaɓe, hono ko onon e hooreeɓe mooɗon ngaɗu-ɗon Almasiihu koo, miɗo anndi yo majjere tan. 18 Kaa hono nii Laamɗo tabintiniri ko annabaaɓe muuɗum fuu kaali koo: Almasiihu torroto. 19 Ndennoo tuubee, ngarton, yalla luutti mooɗon ana tosee, 20 yalla Joomiraaɗo ana waddana on wakkatiiji ceyniiɗi, nelda on Iisaa Almasiihu cuɓananooɗo on gila arannde oo. 21 Ana tilsi oon heddoo dow kammu faa nde Laamɗo heyɗintini kulle ɗee fuu, no annabaaɓe seniiɓe ɓee kaaldunoo haala muuɗum gila arannde nii.
22 Sabi Muusaa wii: «Joomiraaɗo Laamɗo mooɗon nelan e mon annabaajo hono am, sakiike mon. Njaɓon huunde fuu ko o haalanta on. 23 Neɗɗo fuu mo jaɓanaali annabaajo oo, yaltinte e suudu baaba, halkete.»*
24 Gila e Samuyila faa e annabaaɓe jokkuɓe e muuɗum, ɓe fuu eɓe kaalannoo haala ɗee ɲalaaɗe. 25 Onon ngoni ronooɓe annabaaɓe ɓee, onon ngoni ronooɓe aadi ndi Laamɗo nanngani njaatiraaɓe men ɓee nde wii Ibarahiima: «E iwdi maa, cuuɗi baaba aduna oo fuu keɓirta barke.»
26 Nde Laamɗo immintinnoo Iisaa kaadime muuɗum oo ndee, e mooɗon o adii nelde ɗum, faa o waɗa e mon barke e ley ko o wartirta homo e mon fuu e makko so njoppon golle mon bonɗo.
* 3:23 Fillitagol Tawreeta 18.15,18,19 3:25 Puɗɗooɗe 12.3