10
No Iisaa nuliri taalibaaɓe capanɗe njeɗɗo e ɗiɗo
Caggal ɗuum, Iisaa suɓii katin capanɗe njeɗɗo e ɗiɗo, nuldi ɓe ɗiɗo ɗiɗo, ɓe ardoo ɗum e wuro fuu e nokku fuu to o anniyii yaade, kanko e hoore makko. O wi'i ɓe:
—Gese ɓennduɗe ina keewi, ammaa taƴooɓe keewaa. Ndelle, ŋaaree Jom tayri nulda taƴooɓe ley gese muuɗum ɗeen. Njehee. Si goonga miɗo nula on hono wo on ɓiɓɓe baali hakkunde pobbi. Taa kooƴee dannga, naa mbasu, naa paɗe. Taa njowton fay gooto e dow laawol. Galle mo naatoton fuu, njowton joomum tafon, mbi'on: «Wo jam wondu e galle o!» Si neɗɗo jom jam na woni ɗoon, du'aare mon hewtan ɗum. Ammaa si walaa, du'aare mon wartan e mooɗon. Njippoɗon e galle oon. Ko ɓe kokki on fuu nyaamon, njaron, sabo golloowo ina haandi e njobdi muuɗum. Taa ngaɗon naata-wurtoo ley galleeji. Wuro fuu ngo naatuɗon, si on njaɓɓaama, nyaamon ko kokkaɗon fuu. Ndannon nyawɓe wonɓe ɗoon, mbi'on yimɓe wuro ɓeen: «laamu Laamɗo ɓadake on.» 10 Wuro fuu ngo naatuɗon, si on njaɓɓaaka ley maggo, mburtoɗon e laabi mum, mbi'on: 11 «Min piɗɗanii on fay colla wuro mooɗon takkuɗo e koyɗe amin. Ammaa anndee: laamu Laamɗo ɓadake.» 12 Miɗo haalana on: Nyannde darngal, jukkungo wuro ngoon ɓuran ngo Sodoma ngoon bonde.
No Iisaa feliri gure caliiɗe tuubude
(Matta 11.20-24)
13 Bone woodanii ma, aan Korasin! Bone woodanii ma, aan Baytisayda! Sabo si kaayeefiiji gaɗanooɗi e ley mooɗon ɗiin ngaɗanooma Tirus e Sidon fu, tawete wonɓe toon ɓeen tuubiino law. Tawete ɓe ɓornakeno tekke bootooji, ɓe njooɗakeno ley ndoondi, faa ɓe kolla ɓe tuubii. 14 Saabe ɗuum, nyannde darngal, jukkungo mooɗon ɓuran ngo Tirus e Sidon ngoon bonde. 15 Aan du Kafarnahum, aɗa miiloo a toownete faa yaha kammu naa? A leeƴinte faa kettaa ley maayɓe.
16 O haalani taalibaaɓe makko katin:
—Kettindaniiɗo on fuu, miin hettindanii. Calaniiɗo on fuu, miin salanii. Calaniiɗo kam fuu, salanake Nulɗo kam oon du.
17 Capanɗe njeɗɗo e ɗiɗo ɓeen ngartidi e seyo, mbi'i:
—Joomii amin, fay ginnaaji bonɗi ɗiin ɗowtanake min saabe innde maa.
18 O wi'i ɓe:
—Mi yi'ii Seyɗaani ina ƴuura dow kammu, ina saama hono maƴƴere. 19 Nanee, mi hokkii on baawɗe yaaɓude bolle e jahe, mi hokkii on jaalaade baawɗe ganyo fuu. Huunde fuu torrataa on fes. 20 Ammaa taa ceyoree ko ginnaaji ɗowtanii on ɗuum. Ceyoree ko inɗe mon mbinndaa dow kammu ɗuum.
Haala seyo Iisaa
(Matta 11.25-27, 13.16-17)
21 Wakkati oon, Ruuhu Ceniiɗo hebbini Iisaa seyo. Iisaa wi'i:
—Baaba, jom kammu e leydi, mi yettii ma, sabo a suuɗii kulle ɗe jom'en hakkillo e jom'en anndal, de ɓanginanɗaa ɗe cukaloy. Ayyo, noon jaati Baaba, sabo ɗuum weli maa. 22 Baaba am wattii huunde fuu ley junngo am. Fay gooto anndaa Ɓiɗɗo si wanaa Baabiiwo. Fay gooto anndaa Baabiiwo du si wanaa Ɓiɗɗo, e mo Ɓiɗɗo oon muuyi ɓanginande.
23 Ndeen Iisaa hucciti e taalibaaɓe ɓeen, haalani ɗum'en kam'en tan, wi'i:
—Barke woodanii gite jiiɗe ko nji'oton ɗuum! 24 Sabo miɗo wi'a on, annabaaɓe heewɓe e kaanankooɓe heewɓe na njiɗunoo yi'ude ko nji'oton ɗuum, de ɓe nji'aay. Iɓe njiɗunoo nanude ko nanoton ɗuum, de ɓe nanaay.
Banndol dow Samariyanke lobbo
25 Ndeen, jannginoowo Tawreeta gooto ummii faa ndaartindoo mo, wi'i:
—Moodibbo, noy kaanumi waɗude faa mi heɓa nguurndam nduumiiɗam?
26 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Ɗume winndaa ley Tawreeta? Ɗume njanngataa ley toon?
27 Jannginoowo Tawreeta oon jaabii, wi'i:
—Njiɗiraa Laamɗo, Joomiraaɗo maa e ɓernde maa fuu e yonki maa fuu e semmbe maa fuu e hakkillo maa fuu. Njiɗiraa gondo maa no njiɗirɗaa hoore maa ni.
28 Iisaa wi'i mo:
—Jaabu maa o wooɗii. Waɗu noon, ndeen a wuuran!
29 Kaa jannginoowo Tawreeta oon ina yiɗi heedude e goonga, wi'i mo:
—Moy woni gondo am?
30 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Gorko gomma ƴuurii Urusaliima, ina yaha Yeriko, hawri e yanooɓe. Ɓe ɓorti mo, ɓe piyi mo faa ɓe mbayri mo imo ɓadii maayde. 31 Tawi almaami gooto ina wara dow laawol ngool. Nde o yi'unoo janaaɗo oon ina waalii ɗoon fu, o wosii ɗum, o faltii. 32 Noon Lewinke gomma du wari nokku oon. Nde yi'unoo mo fu, wosii mo, faltii. 33 Ammaa Samariyanke jahoowo wari to makko, yi'i mo, yurmii mo, 34 ɓattii mo, sawriri barme makko ɗeen nebbam e cabijam, fiili ɗum leppi. Caggal ɗuum, o waɗɗini ɗum araawa makko, o yaari ɗum nokkuure to weerɓe njippotoo, o hinnii ɗum. 35 Jaango majjum, o itti buuɗi cardi ɗiɗi, o hokki jom weerdude oon, o wi'i ɗum: «Hinna mo. Si o nyaamii ko ɓuri ɗum, nde ngartumi fu, mi yoɓete.»
36 Nde Iisaa hantunoo banndol ngol ndeen, wi'i:
—E miilo maa, moy e tato ɓeen laatii gondo janaaɗo oon?
37 Jannginoowo Tawreeta oon jaabii, wi'i:
—Jurmiiɗo mo oon.
Iisaa wi'i mo:
—Aan du, yahu, waɗoy hono noon!
No Iisaa jipporii to Marta e Mariyama
38 E jahaangal maɓɓe ngaal, Iisaa fanti wuro wooto, de debbo bi'eteeɗo Marta jippini ɗum. 39 Marta ina woodi minyiiwo bi'eteeɗo Mariyama. Oon ina jooɗii ɗakkol koyɗe Iisaa, ina hettindii haala muuɗum. 40 De Marta le, golleeji muuɗum keewɗi ɗiin tan ngoni e hakkillo muuɗum, wari, wi'i:
—Joomam, a hillaaka ko minyam o yoppidi kam e golleeji ɗi ɗuum naa? Wi'u mo, o walla kam!
41 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Marta, Marta, aɗa tampina hoore maa e kujje keewɗe, aɗa jiiɓa hakkillo maa. 42 Ammaa huunde wootere tan woni ko haani. Ko Mariyama suɓii ɗuum wo ngeɗu lobbu, o teetataake ɗum du.