8
Haala rewɓe jokkuɓe Iisaa
Caggal ɗuum, Iisaa ina yiiltoo ley galluuje e gure, ina gooyna, ina haala Kabaaru Lobbo dow laamu Laamɗo. Taalibaaɓe makko sappo e ɗiɗo ɓeen ina ngondi e makko, kam'en e rewɓe dannaaɓe e nyawuuji muɓɓen, e ɓe ginnaaji bonɗi du ndiiwaa e muɓɓen. Ɓeen ngoni Mariyama innditirteeɗo Magdala mo ginnaaji jeɗɗi mburtinaa e muuɗum, e Yowanna, dee howruujo Hirudus bi'eteeɗo Huja, kam e Susaana, e rewɓe woɓɓe heewɓe. Ɓe fuu ɓe mballirii Iisaa e taalibaaɓe mum jawdi maɓɓe.
Banndol dow aawoowo
(Matta 13.1-9, Marku 4.1-9)
Yimɓe ƴuuri e gure ɗeen fuu ina ngara to makko. Nde jamaa keewɗo oon fiilinoo mo ndeen, o banndani ɓe banndol ngol, o wi'i:
—Aawoowo wurtii faa saaka aawdi muuɗum. E ley aawugol ngool, aawdi ngondi saami e laawol, yaaɓaa, de pooli ngari, cuɓi ndi. Yoga mayri saami ley korokaaƴe, fuɗi, yoori, sabo nokku oon darnataa ndiyam. Yoga mayri saami to kebbe puɗata. Ndi mawnidi e majje, de kebbe ɗeen ɓilli ndi. Yoga mayri saami e leydi lobbiri, fuɗi, rimi, wabbere fuu ɓeydii kile hemre.
Nde o haalnoo ɗum ndeen, o ɓanti daande makko, o wi'i:
—Jom nowru nanooru fuu, nana!
No Iisaa holliri ko waɗi de na banndana yimɓe
(Matta 13.10-17, Marku 4.10-12)
Taalibaaɓe makko ɓeen ƴami mo:
—Ɗume banndol ngol fiirtata?
10 O wi'i ɓe:
—Onon, on kokkaama faamude ko suuɗii e laamu Laamɗo. De heddiiɓe ɓeen kaa, e banndi kaalirantee, faa
«ndaara, tawa nji'ataa,
nana, tawa paamataa.»*
No Iisaa fiirtiri banndol aawoowo
(Matta 13.18-23, Marku 4.13-20)
11 Inan maanaa banndol ngol: aawdi ndiin wo konngol Laamɗo. 12 Ngondi sera laawol ndiin woni nanooɓe ngol, de Ibiliisa wara, itta ngol e ɓerɗe muɓɓen taa ngoonɗina de kisa. 13 Ngondi dow korokaaƴe ndiin woni nanooɓe ngol, njaɓɓoroo ngol seyo, de ɓe ngalaa ɗaɗi ley maggol. Wakkati seeɗa tan ɓe ngoonɗinta. Nde ndaartindagol wari fuu, ɓe njoppan. 14 Caamundi ley kebbe ndiin woni nanooɓe konngol ngool, ammaa ley mawnugol muɓɓen ndeen kaɓɓu-ko'u e jawdi e mbelirka adunaaru ɓillan ɗum'en, kunngoo rimude. 15 Ammaa ɗo aawdi ndiin saami e leydi lobbiri ɗoon, ɓeen ngoni nanirooɓe konngol ngool ɓerɗe belɗe laaɓuɗe. Ley tinnitaare ɓe tiigoo ngol faa ngol rima.
Banndol dow lampal
(Marku 4.21-25)
16 —Fay gooto huɓɓataa lampal de hippa ɗum tummbude naa soorna ɗum ley leeso. Ko waɗata dey, ɓilan ngal faa ngal yaynana naatooɓe. 17 Sabo walaa fuu ko suuɗii ko funtintaake, walaa ko suuɗii du ko annditataake, wurtinee yaasin. 18 Ndelle, tinnee no nanirɗon ni, sabo neɗɗo fuu jogiiɗo paamal dow laamu Laamɗo, ɓeydante. Ammaa mo walaa paamal oon, fay ko miilata ina jogii ɗuum, teetete.
Minyiraaɓe Iisaa e inna muuɗum
(Matta 12.46-50, Marku 3.31-35)
19 Inna Iisaa e minyiraaɓe muuɗum ngari to muuɗum, de ɓe mbaawaay ɓattaade ɗum saabe jamaa. 20 O haalanaa inniiko e minyiraaɓe makko ina ndarii yaasin, ina njiɗi yi'ude mo. 21 De o jaabii, o wi'i:
—Inna am e minyiraaɓe am wo nanooɓe haala Laamɗo, de ɗowtanoo ka ɓeen.
No Iisaa darniri henndu
(Matta 8.23-27, Marku 4.35-41)
22 Nyannde gomma Iisaa e taalibaaɓe muuɗum naati laana. O wi'i ɓe:
—En peƴƴita, njehen gere ooto maayo ngo.
Ɓe ndunnyi. 23 Ko ɓe peƴƴitata ɗuum, o ɗaanii. Wakkati oon, henndu mawndu ummii dow maayo, ndiyam ina naata laana kaan faa ka nesi yoolaade. 24 Ɓe ɓattitii, iɓe pindina mo iɓe mbi'a:
—Joomii amin, joomii amin, inani miɗen kalka!
O fini, o sappani henndu e bempeƴƴe ɗeen e semmbe, de ɗum fuu ɗum darii, ɗum deƴƴinii. 25 Ndeen o wi'i ɓe:
—Toy goonɗinal mon woni?
Ɓe kuli, ɗum haaynii ɓe, iɓe mbi'undura:
—O wo moy ndelle? Imo yamira fay keni e ndiyam de ɗum fuu iɗum ɗowtanoo mo!
No Iisaa dannirii gonduɗo e ginnaaji
(Matta 8.28-34, Marku 5.1-20)
26 Gaɗa ɗuum ɓe njottowii leydi Gerasa'en, kuccundurndi e leydi Galili. 27 Nde o jippinoo laana kaan ndeen, gorko gonduɗo e ginnaaji jeyaaɗo e wuro ngoon hawri e makko. Gorko oon wo joppuɗo kaddule muuɗum ko ɓooyi, o jooɗaaki ley wuro, imo woni ley caabeeje. 28 Ko o yi'i Iisaa ɗuum, o halɓi, o hippii yeeso muuɗum, o haali faa toowi, o wi'i:
—Iisaa, Ɓii Laamɗo Toowɗo, ɗume njiɗɗaa waɗude kam? Miɗo nyaage, taa torram.
29 O wi'iri noon sabo Iisaa yamirii ginnaaru bonndu nduun wurtoo e makko. Kile keewɗe indu warti-wartinannoo e makko, indu nannga mo. Imo haɓɓirenoo callali, juuɗe e koyɗe fuu, de imo taƴa ɗi, ginnaaru nduun ina yaara mo ley ladde. 30 Iisaa ƴami mo, wi'i:
—Noy mbi'eteɗaa?
O jaabii:
—Miɗo wi'ee Jamaa.
Sabo ginnaaji keewɗi ina ngoni e makko. 31 Iɗi nyaagoo Iisaa taa yamira ɗi ɗi naatowa ley ɓunndu torra. 32 Tawi coggal girooji manngal ina dura dow waamnde ɗoon. Ginnaaji ɗiin ŋaarii mo o acca ɗi ɗi naatowa e ley girooji ɗiin. O acci ɗi. 33 Ɗi njalti e neɗɗo oon, ɗi naati e ley girooji ɗiin. Coggal ngaal fuu doggi, tellitii dow waamnde ndeen, naati maayo, yoolii.
34 Nde durooɓe ɓeen njiinoo ko waɗi ɗuum fu, ɓe ndoggi, ɓe kaalanowi ɗum yimɓe ngalluure ndeen e seraaji muuɗum. 35 Ɓeen ngari ndaarude ko waɗi ɗuum. Nde ɓe njottinoo Iisaa ndeen, ɓe tawi gondunooɗo e ginnaaji oon ina jooɗii ɗakkol makko, ina ɓornii kaddule, hakkillom wartii. De kulol nanngi ɓe. 36 Yiinooɓe ɗum ɓeen kaalani yimɓe no gondunooɗo e ginnaaji oon danniraa. 37 Yimɓe leydi Gerasa fuu ŋaarii Iisaa dillana ɗum'en leydi muɓɓen, sabo kulol manngol nanngii ɗum'en. O naati laana, o dilli.
38 Mo ginnaaji ndiiwaa e muuɗum oon, ŋaarii Iisaa sanne, acca o jokka ɗum. Ammaa Iisaa yeccini mo, wi'i:
39 —Hootu suudu maa, kaalanaa yimɓe maa ko Laamɗo waɗani maa.
O yehi, o gooyni e wuro ngoon fuu ko Iisaa waɗani mo ɗuum.
No Iisaa ummintiniri ɓii Jayrus e no danniri debbo nyawɗo
(Matta 9.18-26, Marku 5.21-43)
40 Nde Iisaa wartunoo ndeen, jamaa oon jakkitii ɗum, sabo yimɓe fuu ina ndoomunoo ɗum. 41 Wakkati oon, gorko bi'eteeɗo Jayrus, hooreejo suudu waajordu, wari to makko, hippii ɗakkol koyɗe makko, ŋaarii mo o wara suudu mum. 42 Ɓiyum debbo bajjo, ina habda e yonki. Duuɓi muuɗum na ngaɗa hono sappo e ɗiɗi.
E ley ko Iisaa yahata toon ɗuum, yimɓe na ɓilli ɗum sanne. 43 Debbo gooto, mo ƴiiƴam muuɗum taccataa ko waɗata duuɓi sappo e ɗiɗi, ina tawaa toon. O hantii jawdi makko fuu to sawrooɓe, ammaa fay gooto waawaay dannude mo. 44 O ƴuuri gaɗa Iisaa, o meemi kommbol saaya mum. Wakkati oon ƴiiƴam makko tacci. 45 Iisaa wi'i:
—Moy meemi kam?
Fay gooto jaabaaki, de Piyeer wi'i:
—Joomam, hakkunde yimɓe ngonɗaa, iɓe ɓilli ma.
46 Iisaa wi'i:
—Goɗɗo meemii kam, sabo mi maatii baawɗe njaltii e am.
47 Nde debbo oon annditinnoo ɗum suuɗataako fu, wari ina diwna, hippii yeeso makko, haali hakkunde yimɓe fuu ko waɗi de meemi mo, e no daɗiri wakkati gooto. 48 Iisaa wi'i mo:
—Banndam debbo, goonɗinal maa dannii ma. Yahu e jam.
49 O tilaaki haalde, faa goɗɗo ƴuuri to wuro hooreejo suudu waajordu oon, wi'i ɗum:
—Ɓiya heddaaki, taa tampin Moodibbo o katin.
50 Ammaa nde Iisaa nannoo ɗum fu, wi'i hooreejo suudu waajordu oon:
—Taa hulu, goonɗin tan, ɓiya oon daɗan.
51 Nde o yottinoo suudu hooreejo oon fu, o accaay fay gooto naadda e makko, si wanaa Piyeer e Yuhanna e Yaakuuba e baaba suka oon e inna muuɗum. 52 Yimɓe ɓeen fuu ina mboya suka oon, ina piira ɓerɗe muɓɓen mettorgal. O wi'i ɓe:
—Taa mboyee sabo o maayaay, wo o ɗaani tan.
53 Ndeen ɓe njalnorii mo, sabo iɓe anndi o maayii. 54 Iisaa nanngi junngo suka oon, ɓanti daande muuɗum, wi'i:
—Suka, umma!
55 Yonki makko warti, o ummii wakkati oon pay. Iisaa yamiri ɓe kokka mo ko o nyaama. 56 Ɗum haaynii saaraaɓe suka oon. O gongini ɓe taa ɓe kaalana fay gooto ko waɗi ɗuum.
* 8:10 Esaaya 6.9. 8:18 Paamalɗo ina yaada e goonɗinal omtoowal ɓernde joomum faa jaɓa goonga.