5
Ómasímini sipsip akalevámo pepa asaivagi alimó
* Itó gonanalivagi siató minoaká noi vémo agizani zamagaloka ali gakina pepa makó aleneigo ánigumó. Itó ámina pepa nene amegesaloka itó agómulaloka luhuva nego ánigumó. Itó huma 7-atunú ali gilitiki lilí amó. Itó amuzavagi ageló makó ánigumó áisi nene gakó napagutí láa loko limó: Hí ve hehe loko minatímo pepa nenémini humaváa akagá iko lamaná itimó neve. Loko lokago, okulumakukahe itó mikasiukahe itó mikasi agikagú emanehe makolímo oteko pepa nene humaváa akagá okoko ánigamitimó imó. Lá okago, pepa nene akagá okoko ánigati avotigila oko mina ve makó nomigo, mulúnegú golesa okago ive umó. * Ive nougo, monokú olotiva ve makolímo láa loko lo nimimó: Ive amo. Ánigozo. Zutani mulusigutí akohú gala laizonigitana mina ve eza Tevitini agapilamola nenémo Satani lovaváa avilegeake pepa nene huma 7-atunú ali lakolí amó nene akagá itimó neve.
* Loko noligo, neza nogómula ahulo moloko gonanalivagi siá minató netá alévoleláa losive losive itó monokú olotiva ve keí holúikú sipsip iza akaleva makó apilivi givi amó ametameki nego ánigumó. Sipivaláa 7 minamó, itó agómuláa ámina oko 7 minamó nene Ómasímini zámuzala 7 alenei Sikalahú nene amiselekago, mikasi nekisa vokisauka minoloko vonoimó aí avevezahaló minamó. Itó akalevámo vike gonanalivagi siató mina vemámini agizani zamagalokatí pepa asaivagi nene alimó. * Pepa asaivagi alekago, alévolé oko minoaká netá losive losive itó monokú olotiva ve 24 keza sipsip iza akalevamámini amakuka gupá zi amemó. Lá iake, keza nama litive liki ziaká netá napa nene ali minake, itó lape makó nene golitunú lilí amoki nene kigizakú etó etó iki ali minamó. Anuvavagi paulá Ómasiloka gizo ameakakumú nene lapegú vaí o minamó nenémo monó gele vegenalite Ómasiloka liaká niatímini avevezaha neve. * Nama gosohá makó láa liki lamó neve:
Geza gipilikago helenike geí golanikatunú vegená mukí nene
mukitó nagaki itó mukitó konoki itó mukitó kugupegi itó mukitó mikasigú vegená
meina hizeko gologí okimikanike Ómasi noitoka kelémo molokanimole.
10  * Ómasi ametehini gelekelé itatave loko
aí avogisaló guguni gizoaká ve kelémo molanimó neve.
Kelémo molokako mikasiuka gizapa iki miniki kugulizaki minanigave.
Lá onoinazo, pepa humaváa akagá itani avotigila oko noane, liki lamóma neve.
11  * Goha nogómula ahulo moloko ánigumó nene ageló mukilitini kegepagutí gakó mukí gulumó. Nampáini nene 100 milioni itó tausen tausen minamó. Keza nene gonanalivagi holomaló itó netá alévolé oko minoaká netá losive losive itó monokú olotiva ve minatoka hizi vego iki minake, 12 gakó napagutí nama láa liki lamó:
Sipsip akaleva imane goí iki apili hilinamó nenémo
zámuza itó henoni itó gele vevesoaká itó amuza aliti lelegitó itó vegená mukilite agepoka liki aí agulizá ali otikiko,
aí lapaná utó oko minati avotigila oko noive.
13 Liki likago, neza mukí okulumakuka ne netá itó mikasigú ne netá itó mikasi emane amunagú ne netá itó age nagamí agikagú ne netá mikasi haitopaitokú nia netá nenete láa liki nama nilago gulumó:
Gonanalivagi siató minoaká noi veló itó sipsip akaleva noitoka
kegepoka itó kugulizá ale oteaká itó keí lapaná utó oaká itó zámuza
keitoka minoloko voko mino lúaló moloko minanogo ive.
14 Liki likago, netá alévolé oko minoaká netá losive losive keza konotó aliki lamanale likago, monokú olotiva ve keza kalapusa hizi amiki gupá zi amemó.
* 5:1 Izi 2:9-10; Isa 29:11 * 5:5 Apí 29:9; Isa 11:1,10 * 5:6 Isa 53:7; Zak 4:10 * 5:8 Age 141:2 * 5:9 Age 33:3, 98:1 * 5:10 Gá 19:6; Ali 1:6 * 5:11 Tan 7:10