2
E Kristo a katuun papala na katuun pan has
Alimiou e goma tatei solopalemi te ka gono mena reira e Kristo bate hatagalena a torirara, bara te tatei hiangilngilira, bate tatei ka haniga gono mera u Namnamei tere Sunahan, bate hiataatagira. Temar kato tala uanen teka, ba limiou te katoe miou a man markato a man niga. Ba lia te ka megou a nisasaala a kapan saluhe koru, na lia e ranga hatagala gia i tamilimiou, alimiou go ka meiam u töa puku u hakats bate hiangilngil hamana miou, na limiou go ka heremi a töa puku a katuun. Te markato uamou limiou teka, ba lia te sasaala nitöa gou. Alimiou goma hakats peisa nami a peisa milimiou bate hapane men. E möa. Alimiou go hala puteiam a peisa milimiou. Bate tara herenami a tana katuun nonei te pan bala ranou limiou. Na limiou goma hakats peisa silemi a manka i tamilimiou. E möa. Alimiou go hakats sil has raiam a palair u katuun.
Alimiou go ka has meiam u mar hakats te ka has meiena e Iesu Kristo: Nonei na e Sunahan nori a töa, kaba e Kristo ema peits nai a nikapan i tanen. E möa. Nonei e butun katunuma me haka banena a nikapan i tanen, mena katunun kukui pukuna. Nonei e haka putei a peisanen, me hengoeiena e Sunahan antunaia tena mate uaien tara kuruse.
E Kristo e markato uu teka, be Sunahan e solosei korue nen me hale neien a solo a kapan te pan bala nena a man solo hoboto. 10 Ba tara solo tere Iesu, ba u katuun hobotora i Kolö na i puta na i kopina u tsiktsiki te hatukun hoboto romanar bate soloseier a solona e Iesu. 11 Ba u katuun hoboto te ranga riou bate poeier e Iesu Kristo te Tsunonona, ba tara markato teka ba nori te solosei riou e Sunahan e Tamarara.
Alimiou e heremi u ualesala tara han i puta
12 A man hahikapien i tar, alimiou u roron hengoe moulia tu kaia lia i tamilimiou. Kaba limiou go hengo hatagala lel noahase moulia tara pöata te ka halehana bara gia lia limiou. E Sunahan e lu pouts merai limiou i tanen. Na limiou go matout iam bate kui hatagala silemiou tego hakapa haniga mena milimiou a toukui a niga tere Sunahan. 13 E Sunahan noahas te kuina i torimilimiou bate taguhu ranou limiou tego kukute mena milimiou u ngilngil i tanen bate katoemiou a manka te hanige nen. 14 Tara mamanaka te katoe milimiou, alimiou goma ranga homi nami a nikaka i tamilimiou, ba tema hiangenngenami. 15 Alimiou go ka halehana ba neiam a manka man omi. Alimiou u katuun tere Sunahan ego niga nitöaiam, noahasina te ka uami limiou i gusur u katuun u omi te katoeier a markato a tutu. Alimiou e ka heremi u ualesala i gusuren te alesala uana tara mamana han i puta. 16 Hala rami u rarangana tara nitöatöa. Te markato uamou limiou teka, ba lia te haniga koru ragou limiou turu Lan Pan tere Kristo. Taraha, nonei a manka teka e haröto nanou alia uma kui hatagala papalai. 17 Alia toum e mate gou bate here goi u haats te la uana tere Sunahan, taraha alia u taguhu raiou limiou tego hamana uaiam limiou. Te mate hamana goua lia, alia e sasaala noahas gou. 18 Na tara mar maroro noahas teka alimiou go sasaala noahasiam, bara te sasaala hobotora.
E Timoti mere Epaprodaitus
19 Te haniga noa e Iesu a Tsunono, ba lia te hala boroboro nagou e Timoti i tamilimiou, ba nonei te tatei söata pouts mena mei romana tu raranga i tar bate kato hagigahena a torir. 20 Alia u möa ta taina ta katuun tego here ii e Timoti. Nonei puku lahas a töa katuun te hakats sil koru ranou limiou temar hakats sil has meragi lia alimiou. 21 A palair u katuun hoboto e hakats las ner a nikaka peisa i taren, batema hakats sileri a manka tere Iesu Kristo. 22 Alimiou e atei silemiou e Timoti e harötein nonei a katunun kui a niga. Alia e heregi e tamanen ba nonei te here nei a pien i tar. Alam e kui hoboto silem u Bulungana u Niga. 23 Na lia e ngilin hala nagoien i tamilimiou tara pöata te atei sile goua lia aha te butu noua i tar. 24 Na lia e hamanegu a Tsunono te kalate nou a maroro i tar, ba i murinen pouts has ba lia tena tara has ragou limiou.
25 Kaba lia e hakats negu e hahankana tegi hala mam pouts menai e Epaprodaitus i tamilimiou. Nonei a hahatoulana i tarara ti hala nemuma limiou tegomi taguheiou lia. Nonei e kui hatagala gono meiou lia turu Bulungana u Niga. 26 Nonei e ngilin tara koru ranou limiou hoboton töa, na nonei e hakats haparpara koruna, taraha alimiou u hengo naiam te siki uaien. 27 E manana, nonei e ka mei a siki pan koru me katsin matena. Kaba e Sunahan e taatagi naien me kato haniga poutse nen. Na e Sunahan e taatagi has naiou lia, taraha alia e namots taatagi lel hasigu.
28 Na lia e sasaala koru megu te hala pouts mena gien lia i tamilimiou, ba limiou te tatei tara poutse men bate sasaalamiou, ba lia tema tatei ka lel megoi ta nitiama. 29 Alimiou go sasaala memen bate soloseie men tara solona a Tsunono. Na limiou go soloseiam a mar katuun teka. 30 Taraha, nonei e kui bei e Kristo e antunaia te sukusukun mate uaien. Nonei e kato sil tega kato hakapa menaien a toukui tima antunan kato hakapa bemi limiou alia.