3
A markato a matskö hamana
Na a kapakapana u raranga i tar a matsi hahatoulana, alimiou go sasaala meiam a Tsunono. Alia ema antunan karous nagi tego hahatei hakopis menai lia u raranga. Taraha e taguhu has ranou limiou.
Hanei sil raiam u katuun u omi te kato homieier u tuenrei, na te kato here rari u muki, bate poeier alimiou go hapöiam. A markatona i puta na markato te hapö uaier ema kato raneira u katuun tere Sunahan. E möa. Ara u katuun hamana tere Sunahan, taraha ara e hatsunonera e Sunahan i torirara bate sasaala mera e Iesu Kristo. Alia sane go ngil, ba lia te tatei haröto negu a mamana markatona i tar i puta te roron ranga ner u katuun tego taguhe ioulia. E noahasina tara saha mar katuun te poeiena nonei e ka mena a mamana markatona i puta te tatei taguhe nen, alia e antunan kato salsaluhe gen tara manka teka.
Hena, turu hatöalina u lan ti poseia lia, ba lia e pöe riou. Alia u töa u rahatsing turu katunura i Israel, a toun Hibru hamana, taraha alia u tuhanaia tara hun katuun tere Bentsamen. Na lia has a töa Parasi i manasa, na lia u tagala sil korui a Lo turu Jiu. Alia u tagala sil korui u lotu turu Jiu bate kato hakamits regu a pal katuun tere Iesu. Na tara Lo turu Jiu, alia a katuun a matskö koru i manasa.
I manasa alia u ron ranga bate poeiegu a manka teka te roron taguheiou lia. Kaba i romana alia e poeiegu a manka teka a manka pinopino, taraha alia e hamana tala gia tere Kristo te niga bala nena a manka teka. A manka hoboto te butuia i tar e here tala nei a manka pinopino te hakats menagi lia e Iesu Kristo a Tsunono i tar. Alia e atei sil talegu e Iesu, na nonei te niga bala nena a mamanaka hoboto. Alia e ngil korue gen bate ngöe gi a mamanaka ti ngil korui lia i manasa a bita pinopino. Ba lia te pile kap hakarapoto nagou e Kristo. Alia e ngilegu a peisar ega ka nitöa uu tere Kristo tara mamana nikaka tar i puta. Alia ema tatei pei lenegi alia a katuun a matskö te kukute mena gilia a Lo turu Jiu. E möa. Alia e tatei poeiegu e Sunahan te kato hamatsköe ialia i matanen, taraha alia e hamana uagu tere Kristo. 10 Alia e ngilin atei haniga sil korueiegu e Kristo. Na lia e ngilin atei sil hasegu a nitagala te hatakei ien tara tou mate. Alia e ngilin sagohegu a kamits te sagoheien, ba lia tena here noahase goien tara pöatan mate i tanen. 11 Na lia e ngilin takei pouts hasigu romana tara tou mate i tar bate töatöa poutsugu.
Aragi piata hatagala uu turu resis
12 Alia ema peigi alia u kato hakapi a manka teka bate niga nitöagu. E möa. Alia e torohana noahasegu tego here menai lia a mar katuun te hopö kap sil mei lia e Iesu Kristo. 13 A matsi hahatoulana, alia ema peigi alia u lu hakapi a markato teka. Kaba alia e ron hakats negu, alia e ngilin solopala negu a manka ni manasa bate kato hatagala silegu a manka tena butu hamurimuri nama romana. 14 Alia e heregi a katuun te pipiatana turu resis tegona lu menaien ta hihol. Na hihol i tar, e Sunahan e ngö sila nanoua lia tere Iesu Kristo ba lia te la uagou i tanen iasa.
15 Ara hoboto te atei haniga silera a Tsunono ega kamei u mar hakats u niga. Na te hakats halhal ria a palai i tamilimiou, ba e Sunahan te hamatsköe nou u hakhakats i tamilimiou. 16 Na ragi pile hakarapotein a markato a niga ti lu hakapa mamira.
17 A matsi hahatoulana, alimiou go kukute hoboto nitöa neiam a markato i tar. Alam u haröto hakapa raiou limiou ime tego markato uaiam limiou, ba limiou te tara kap has ramiou u katuun te markato uaier te markato has uemu lam. 18 Alia u solon hatei railimiou a ka teka tara mamana pöata, na lia e sulunmata koru megu te ranga lel mena gien lia: u katuun u parpara koru tema hanigeri u hihatutsina te mate uu e Kristo tara kuruse. 19 Nori e ka ria tara marorona tegi tia uaien, taraha nori e hakats sil talaser a tou nou, bate sasaala mer te haniga menarien a man markatona tara nimatsingolo, bate hakats puku lasner a mankana i puta. 20 Kaba a han i tarara e kana i Kolö, na ra e hahalosera a Tsunono i tarara e Iesu Kristo tega koul men i Kolö batemi lu pouts ranoura. 21 Nonei e hapalisena romana u tuenrei i tarara bate kato here naneien u tuenrei i tanen te niga nitöana. Nonei e katoenou a ka teka tara nitagala noahas temar tsunono pan mena neien a mamanaka.