3
A kapakapana a pöata
Alö go atei haniga, tara kapakapana a pöata a nomi pan e butu nou. U katuun e ngil korue riou romana a peisaren na e ngil koru hase riou a moni. Nori e ranga sesei nariou a peisaren bate poeier, “Alia a katuun pan.” Na nori e ranga hohomi rariou u katuun na e Sunahan has, bate hipus rariou u tsinaren na u tamaren. Nori ema niga sile roi a manka te ka meren, na nori e rama nariou a markato a niga. U katuun ema ngil has raroui u katuun na ema taatagi has raroien. Nori e gamo nariou a tana katuun ba nori tema antunan pile kap naroi u ngilngil u omi i taren. Nori e kato hohomi pinopino rariou u katuun, na nori e omi hase riou a markato a niga. Nori e hala rariou u katuun u niga turu pakö i taren. Nori e kato homi pinopino riou batema hakats haniga naroi a markato i taren. Na nori e haka sei korueriou a peisaren. Nori e ngil korue riou a markatona i puta batema ngileri e Sunahan. U katuun e kukutie riou a man markato pinopino turu lotu, bate holis naier tega ka menai u lotu ta nitagala. Alö go hatalis bar u mar katuun teka.
A palai ena hohou kapiena rariou a man munmun tahol bate angöngoso mera roi a touhaliou u tutu u hihatuts u omi i taren. A touhaliou teka e saputu koru mer a man markato a man omi bate kukutier u mamana u ngilngil u omi i taren. U mar touhaliou teka e saken töa naier ta niatei, kaba nori ema antunan atei sileri a ka te manana. Ti markato uu ere Janis mere Jambris, nori ima hengoei e Mosis. U mar katuun teka u hakats i taren e omi hakapa, nori ema hamana lel ri. Kaba nori ema kato nitöa uaroi teka, taraha, ema pina noi ba u katuun te atei sile riou te tutu uaren, ti kato has uu ere Janis mere Jambris.
U tana u hihatuts lel
10 Kaba lö o Timoti, u kukutiema u hihatuts i tar, na markato i tar, na ka te kato sile gulia. Alö e atei silem temar hamana uagu lia tere Sunahan na te ngil meragi lia u katuun na te tuol hatagala uagu lia bate tuatami mera gen. 11 Na te omi menari lia u katuun na ti söata mena mei lia u nikamits u parpara tara man taun i Antiok na i Aikoniam na i Listra. Alia u söati a man nikamits teka ba Tsunono e luba nanei lia a man niomi teka. 12 Na lia e hatei goulö, u katuun e kato homi puku rariou u katuun te pala uaier tere Iesu Kristo. 13 U katuun u omi na u katuun u gamogamo e omi koru riou bate omi susul lasir. Na nori e gamo rariou a palai, ba nori tena gamo lel has riou.
14 Kaba o Timoti, alö go pile hakarapotein u raranga u mana ti hatutse ii lö. Alö e atei silem e si te hatutseiou lö. 15 Tu tetenei noaia lö, alö i hatutse ii u Buku u Göagono te antunan hale noi lö a niatei temar lu pouts mera nei e Sunahan u katuun, te hamana uaren tere Iesu Kristo. 16 E Sunahan e hakolotein u raranga hoboto turu Buku u Göagono. U raranga teka e ka mena a toukui a niga tegi hihatuts menai u raranga u mana, na tegi hapiou menai a ka te omina, na tegi hamatskö meraira, na tegi haröto meraira ime te markato haniga uarara i matana e Sunahan. 17 Be Sunahan te hala ranoira a niatei te antunan kui haniga koru meroi a mamana toukui a niga.