4
U mana koru alia e ranga hatagala koru me gialö i matana e Sunahan na e Iesu Kristo temi ona rarouen u katuun hoboto te töatöar na ti mate hakapa, ba nonei te hatakeie nou a Nipepeito i tanen. Alö go habulunganein u bulungana tere Sunahan. Noahasina tara pöata a omi tsi a pöata a niga, habulungana hatagalein. Alö go haröter u katuun te mana uana u raranga tere Sunahan, balö te ranga hapiou rem u katuun te kato homir. Na lö go taguhir u katuun te torohanan kato hanigar. Hihatuts haniga nitöaia i taren, balö te tuatami mera men. Taraha, a pöata te la nama u katuun ema hengo lele roi u hihatuts u mana. Nori e kukutie riou u ngilngil peisa i taren, bate gono beroi a peisaren u tson hihatuts te hatuts raroien a manka te ngilin hengo naren. Ba nori te habirits ba ner tegi hengo menaien u raranga u mana, bate habirits siler tegi hengo menaien u ranga pinopino. Kaba lö go tara kap hanigein a peisa mölö tara saha ka te hakamitse noulö. Alö go ranga hatei lan u Bulungana u Niga bate kuieiem a mamana toukui hoboto te katunun kui ua mölö tere Sunahan.
Taraha, a nitöatöa i tar e katsin kapa hamanasana na u rahatsing i tar e takis here noi a uain te hala menari tere Sunahan. A pöatan la i tar e sukusuku hamanasana. Alia u pipiata hatagala koru, na lia u hakapa hanigei a nitataala i tar bate pile hakarapoto noahas negu u nihamana i tar. A pöata e tuku hakapa hamanasa tega hala menai e Sunahan a hihol tu kato hasasaala menaien lia. A tson onuna hamatskö koru, nonei a Tsunono e Sunahan, tena hale noien lia nonei turu Lan u Kapan. Nonei ena hale noien lia na u katuun hoboto te ngile ren bate hahaloser tena la pouts uanamen romana.
U raranga te la hamatskö uu tere Timoti
O Timoti, alö go torohana hatagala sil korueiema tego la boroboro uama lö i tar. 10 Taraha, e Demas e ngil koruena a han i puta teka. Nonei e laba hakapa naiou lia me lauana tara taun i Tesalonaika. E Kresens e la uu tara provins i Galesia na e Taitus e la uu tara provins i Dalmesia. 11 E Luk pepeisa lasi te ka gono menou lia. Luema e Mak bate la gono memu men, taraha, nonei te tatei taguhu hanige noulia tara toukui teka. 12 Alia u hala hakapa menalei e Tikikus i Epesis. 13 Pöata te la muma lö romana, balö te lue muma u hasobö u ngahangaha i tar tu laba nama lia tere Kapus i Troas. Alö go lu hasema a man buku, na e möa tu solopali a man buku pan te ngil korue gulia ti kuie mei a pikpiköna a enimol.
14 E Aleksenda, a katuun te kukuieiena a aien, e kato homi koruia i tar. A Tsunono e hahune noen e antunana tara man markato a man omi te kateien. 15 Alö go peito kap has naien, taraha nonei e rama hatagala korunena u raranga i tarara.
16 E möa ta töa ta katuun tega taguheiou lia tara pöata tutuun tu kaia lia turu kout. U katuun hoboto i laba naiou lia. Alia e ngilegu e Sunahan egoma hahuna raien tara ka teka. 17 Kaba a Tsunono e ka gono meiou lia bate hatagale noulia, ba u raranga te sila nama romana i tar, ba u katuun hoboto tema Jiu ri te hengoeren. Ba tara markato teka ba e Sunahan te luba nena lia i runguna a laion. 18 Na a Tsunono e luba nanoi lia a mamana niomi bate lu mena nei lia tara Nipepeito i tanen i Kolö. Aragi solosei nitöa naien tara mamana pöata! U mana.
U rangan haniga
19 Alia e hala menagi u hanhaniga tere Priska mere Akuila, na tere Onesiporas has na pala i tanen. 20 E Irastas e kakama tara taun i Korin. Na lia u la ba nama e Tropimas tara taun i Mailitas, taraha nonei e ka mei a siki. 21 Alö go torohana hatagala silema tego lauama lö i tar i mamina pöata tara lomolomo.
U rangan haniga e la has nama tere Eubulus na e Pudens na e Linus na e Klodia, na man hahatoulana hoboto i tarara.
22 A Tsunono e tatei ka gono mena u namnamei i tamölö, na nonei e tatei taguhu ranou limiou.
Alia e Pol