21
An it eb ani an it tsabal
Taley talbel u tsu’u an it eb ani an it tsabal. Ts’ibc’anenec axi oc’ox an eb ani axi oc’ox an tsabal ani axi oc’ox an ja’. Nana’ in Juan u tsu’u u pa’il ti eb i t’ocat bichou im bij it Jerusalén. Lej alhua’ ts’ejcath patal an inicchic axi tal al nixe’ xi bichou ejtil ti alhua’ ts’ejcath i ts’ic’ach axi ne’ets ti tomquinel. U ats’a’ jun i cau lej cahuith tal ti eb, in ulu:
―Ca lej t’aja’ ti cuenta abal a Dios u c’uajilits ts’ejel xohue’ c’al im bichohuil. Cum pel in c’al ne’ets quin alhua’ beletna’. Ani jaja’ jats axi ne’ets ets’ey ti junini’ c’ac’nax c’al a Dios. Ani a Dios ne’ets quin t’ajchi im bichohuil quin tsu’u expith jahua’ alhua’, ani yabats ne’ets ca hua’tsin ni jant’o yab alhua’ abal yab ca uq’uin. Talits an tsemla, an uq’uiltalab, an t’e’pithtalab, an yajchictalab. Yabats hua’ats jahua’ yab alhua’ ejtil ti jayq’ui’.
Quetel a Dios tin ts’alat coytal, in ulu:
―Ca t’aja’ ti cuenta abal nan patal u tala’ ts’ejca’ it.
Tin ucha’:
―Cum chubax an cau jahua’ nan tu uchal, jaxtam ca belchi ani jaye ca thuchanchi.
Ani talbel tin uchaye:
―Patal jahua’ u tsalpayamalits ne’ets cu t’aja’, jats u tala’ t’ajamalits. Nana’its in ts’i’quix c’al patal ani in talabethax c’al patal. Nana’its in oc’ox ejat ani ni jayq’ui’ yab ne’ets quin taley. Nan ne’ets cu pitha’ i ja’ quin uts’a’ jitats u chiquel. Pel i ja’ ax u calel abal ets’ey al i elel ja’, c’al ca xe’tsin ejat abal ets’ey jitats quin uts’a’. Yab u nujuhuab. Patal jitats quin t’aja’ expith jahua’ alhua’, ja’its nan ne’ets cu jila’ ti junax thabal c’al nana’ patal jahua’ u cua’al. Ja’its jaja’chic axi ne’ets tiquin c’ac’na’, ani nan ne’ets cu tsacamna’. Hua’ats axi jic’ma’chic ani hua’ats axi yab tim belchal u cahuintal. Hua’ats ax in t’ajalchic at’ax, axi pel i tsemthom inic, axi xe’ets ti inicbe ani ti uxumbe, axi an thimanchic, ax in diosnal i thulcuts, axi janamcau. Patal jita’chic antsana’ in ey ne’ets cu jolou ti al an c’amal quin yajchicna’ abal ets’ey an taltalab yajchictalab.
An it bichou Jerusalén
Tam utey c’al nana’ jun axi buc i ángelchic ax in chi’thamal i lac oro nix i buc taltalab c’ac’ath yajchictalab jahua’ a Dios in abchi an inicchic. Tin ucha’:
―Quit utey ani ne’ets tu tejhua’methanchi in tomquinelil an Ajatic axi bijiyab jaye ti Cordero.
10 Tin ne’tha’ an ángel ti al jun i pulic t’ec’at bolchal ani taja’ an Espiritu Santo tin tsu’binchi am pulic t’ocat bichou Jerusalén u pa’il ti eb. Pel im bichohuil a Dios axi pa’ba c’al jaja’. 11 U tsu’u lej tajajal c’al in tajax a Dios. Lej maq’uiq’uil ejtil i jalbith t’ujub axi uxnal ti jaspe ani eynal ti c’uajbaxtalab. Lej tajajal ejtil i lam. 12 Am bichou lej t’oc’at tenmathits c’al i t’i’bath t’ujub. Tin tonith in cua’al lajuj tsab i hui’lebchic. Ti junchic an hui’leb cubat junchic i ángel, ani ti junchic an hui’leb thuchath junchic taja’ im bij xi lajuj tsab i cuenel an Israelchic. 13 In cua’al ox’ i hui’leb in tamtem ti calel q’uicha, ani ox ti tsaylel, ani ox ti alal, ani ox ti otsel q’uicha. 14 Coyots an t’i’bath t’ujub eblim al lajuj tsab i t’ujub. Ti junchic an t’ujub thujchath junchic taja’ im bij xi lajuj tsab in abathualejilchic an Cordero.
15 An ángel ax tin taunal in cua’al i t’iplab oro abal quin t’ipoy am bichou ani in hui’lebilchic, ani jaye an t’i’bath t’ujub. 16 In t’ipoy in naquel am bichou tsab mil c’al tsab i bo’chic inic i kilómetrochic, aniye jaye in ts’icuel ani in t’eq’uem. 17 An t’i’bath t’ujub in t’ipoy ox inic c’al tse’ i metrochic. Jant’ini’ i inic in eyenthal i t’iplab, antsana’ jaye an ángel in eyentha’ i t’iplab quin t’ipoy nixe’ xi bichou.
18 An t’i’bath t’ujub ts’ejcath c’al i t’ujub axi uxnal ti jaspe. Am bichou pel i hualim oro, ani tejhua’mel ejtil i tajajal lam. 19 Xi lajuj tsab i t’ujub jun ti coyots an t’i’bath t’ujub pel i alabel t’ujub. An oc’oxlab pel i jaspe, ani an tsabchilab pel i zafiro, ani an oxchilab pel i ágata, ani an tse’chilab pel i esmeralda. 20 Am bo’chilab pel i ónice, ani an acacchilab pel i cornalina, ani am bucchilab pel i crisólito, ani an huaxicchilab pel i berilo, ani am beleuchilab pel i topacio, ani an lajujchilab pel i crisoprasa, ani an lajuj junchilab pel i jacinto, ani an lajuj tsabchilab pel i amatista. 21 Xi lajuj tsab i hui’leb ts’ejcath c’al i t’ujub axi uxnal ti perla. C’al juncats i perla jats ti ts’ejcath jun i hui’leb. Am bel axi más pulic ti al am bichou ts’ejcath c’al i hualim oro tsu’tab ejtil i tajajal lam.
22 Yab u tsu’u i tiyopan cum tim patal nixe’ xi bichou pel in q’uima’ a Dios ani in q’uima’ an Cordero. Ja’its a Dios axi expith in cua’al in ts’alat tsap abal quin t’aja’ patal jahuaquits quin le’na’. 23 Ani am bichou yab in yejenchal ca tajbayat c’al a q’uicha ni c’al a its’, cum tajbayab c’al in tajax a Dios ani c’al in tajax an Cordero. 24 An jec’onthach bichoulomchic axi c’uajate tsabal ne’ets ca tajbayat c’al in tajax nixe’ xi bichou ax ti eb. An ts’alechic tim puhuel an tsabal ne’ets ca chich quim bina’ c’al a Dios i huinat alhua’ ts’ejhualixtalab ani quin c’ac’nanchi im bij a Dios. 25 Ets’ey ne’ets ca jilc’on japith an hui’lebchic al nixe’ xi it bichou. Ni jayq’ui’ yab ne’ets ca acle. 26 Ne’ets ca otsits i bichouchic quim bina’ i huinat alhua’ ts’ejhualixtalab ani quin c’ac’nanchi im bij a Dios. 27 Taja’ yab ne’ets ca otsits jita’ quin t’aja’ jahua’ yab t’ocat. Yab ne’ets ca hua’tsin i tithetaltalab ni i janamtalab. Expith ne’ets ca otsits jaja’chic axi thuchathits im bij ti al an u jun ti thuchath jitats pithnenec i it ejattalab c’al a Dios. Ja’its an u ax in cua’al an Cordero.