18
Pol geb kulkul nangge Korint
Bekob Pol gimdil nangge Atens be gile gibweg Korint. Be nangge etok ei gili amol Juda ane ti are Akwila. Akwila nok tine gikuv ei nangge Pontas. Sulu arwe Prisila ikwai Pontas be ile imbweg Rom bekob gabu ikwai Itali be ile imbweg etok, ve amol bamo Klodias ginei amolmol Juda ane tepwengge inamdil inkwai Itali as nam bamo Rom. Pol gile gili sulu arwe be gibweg givin sulu nangge etok be tepwe emb kulkul gisov dongke ve iril nam sel ve mone ane. Pol tang-givin anongge ve ginei eisir Juda be tis amolmol ebe nangge Juda ite ok tepwengge aplos nivin Pomate kob. Beti Juda as Sonda sabat walang ok ei gisov eisir as lum mateu ane aplo gile be ginei yaun gitangi eisir Juda be tis amolmol Grik ane gipil dongke.
Givin ebe Silas gabu Timoti nangge Masedonia be ile imbielk ve Pol ok, be ei gilgum kulkul va pale-ngge ve ginei Yisu lavo gitangi amolmol Juda ane be ginei “Yisu ei amol (Mesia) ebe ve nemb amolmol ru ok.” Bemem eisir iute Pol ane yaun ite be inei yaun ungglus ungglus gipil ei. Beti ei gilgum weik ebe gititi seksek gikwai ane kup ok veik eisir inatpweng as gen tiate are be ginei, “Ginei yem unvang love Pomate ninggas yem ite, etok yem aim gen be ayeu angg gen givin ite. Be galkik etenik atob ayeu nakwai yem be nale nambweg navin amolmol ebe nangge Juda ite ok.” Pol gile gihlang gikwai lum mateu ane aplo be gile gipil amol ti ane nam gibloblo Juda as lum mateu ane nok. Amol nok are Tisias Jastas, be ei amol Juda ane ite. Tisias Jastas nok, ei ok ginei uye be ges miengk gitangi Pomate. Be Juda as awaga ti are Krispas, tis natu-nggen ok aplos givin Pomate weik etok ge. Be amolmol anongge nangge Korint ebe iute Pol ane yaun ok love aplos givin be iro isate vukir be iringk bui sanggu.
Ivang love tambok ti Pol giengk be Amol Bamo ginei gitangi ei be ginei, “Uli ve nupelk be nunei yaun etenok painge-ngge be utlem bua bwaya. 10 Ve ayeu gali ganei angg amolmol-gen tepwe ete imbweg taku etenok. Ayeu gavang gavin mie ete gavang nik be amol ti gitangi ebe atob nilgum gen ti nitangi mie ok ite.” 11 Beti Pol gibweg ete Korint ok gitangi Sonda bamo ungglus ti be dani ti ve gibul amolmol ve Pomate ane mateu.
12 Bemem givin ebe Galio meng-gihlang amol bamo be geb amolmol dabin nangge Akaia ok, okob ete amolmol Juda ane tepwengge inei yaun gisov dongke be ile emb Pol ta, be inggas ei itangi taku ebe ilgum amolmol as yaun ok ile 13 be inei; “Amol etenik ginei yaun gwang-ne molge gitangi amolmol be girwel is ve ginei inei uye be ines miengk nitangi Pomate. Bemem ei gilgum gen gitangi be eitit and luev ok ite ma.” 14 Pol veve niwel eisir avos ge, be Galio ginei gitangi eisir Juda be ginei, “Ginei yaun etenik nipil gen tiate subu me gen ungglus ungglus ebe amol ti gilgum ok, okob atob ayeu navarkei be napasang yaun etenik. 15 Bemem ginei yem os valir gisov yem ate aim luev be tis aim yaun, okob ayeu gitangi ebe ve napas-pasang yaun dang dang-etenik ok ite. Be yem ate ge kob unpasang aim gen. Ayeu bwaingg ve ret napasang yaun dang dang-etenik.” 16 Be gitin is tepwengge ile ihlang ikwai taku ebe ipas-pasang yaun ivang ok. 17 Beti eisir tas-vavis be ile emb Sostenis, amol bamo ebe geb lum mateu ane dabin ok ta be es ei gibloblo taku ebe ipas-pasang amolmol as yaun nangge ok. Bemem Galio gili gen etok ve na ge be gilgum gen ti ite.
Pol gilumul gile Antiok gideb Siria ane vukuri
18 Pol gibweg ete Korint ok love aiweng subu gile gikwai kob geb amolmol bui ane nangge etok bais be veve nivang Siria as taku ane. Beti Prisila gabu arwe Akwila ivin ei be tepwe ile ve inpil eivovo nangge nam dabe ti are Senkria. Bekob ete Pol ges dabe-lan nagge etok, ve gisov ei gibiti yaun ti givin Pomate gimungg gikwai. 19 Sotol ivang love imbielk Epeses, be Prisila gabu arwe imbweg etok be Pol ei ate ge gisov lum mateu ane aplo gile be kakie givin eisir Juda. 20 Be eisir iutani ei ve nimbweg nivin eisir siti bekob, bemem Pol bua ve ret nimbweg etok. 21 Be givin ebe ei gimdil ve nivang ane ok okob ete ginei gitangi eisir be ginei; “Ginei Pomate ei ate tanivin, kob atob ayeu nanumul natangi yem nanme vukuri.” Be gile gipil eivovo ve nivang Siria ane.
22 Eivovo givang love gile gisov Sisaria, be Pol gile gitak nangge etok be gireu gile geb amolmol bui ane bais nangge Jerusalem, bekob gisov gile gibweg Antiok nangge Siria as taku. 23 Ei gibweg love kob gimdil be givang gitangi nam dabe walang ok nangge Galeisia be tis Frisia as taku ve giro amolmol bui ane ta.
Apolos geb kulkul nangge Epesas
24 Givin etok amol Juda ane ti are Apolos, tine gikuv ei nangge Aleksandria as taku. Be amol nok gile gibweg ete Epesas ok. Apolos nok ei amol ti ebe ginei yaun avo vie-ngge ok, be ei gitpweng Pomate ane mateu are vie molge. 25 Amolmol imbul ei ve Amol Bamo ane luev, love gilgum be ei aplo giteng giteng anongge be gimdil be gibul amolmol be ei ginei Yisu ane yaun ano bupwe bupwe ge gitangi amolmol. Bemem ei ges bui sanggu gipil amolmol weik ebe Jon gilgum gilgum ok ge be ei gilgum weik ete Yisu ane aposel-gen ok ite ve tang-gisgil. 26 Ei gimdil ve ninei mateu be givarkei tis aplo dongke-ngge nangge Juda as lum mateu ane aplo be ginei mateu. Prisila gabu arwe Akwila iute Apolos ane mateu ebe ginei ginei ok, be ma gikwai kob gabu inggas ei ile ebe as nam ok be inei Pomate ane yaun lavo vevie gitangi ei. 27 Be bwayage-kob ei tang-gitung ve ginei nile nambe Akaia ane. Beti amolmol bui ane nangge Epesas iro ei ta be iro kapia ti gimungg gitangi amolmol bui ane nangge Akaia be inei lavo, ve ginei Apolos gibielk ve eisir okob in-gas ei vie-ngge. Givin ebe Apolos gibielk ok, be ei geb amolmol ebe Pomate ane yaun bwaibwaya geb eisir avut love aplos givin ei ok ru vie molge. 28 Apolos gilgum kulkul gwang-ne molge nangge amolmol tepwengge nas ve giwel eisir Juda avos be gitin as gen ungglus ungglus ebe inei be ilgum ok gikwai-kwai. Be ginei Yisu lavo gitangi eisir givang mul ve yaun ebe Pomate ane kapia ginei ok, ve Yisu ei amol ebe ve nemb amolmol dabin ok.