19
Pol geb kulkul nangge Epesas
Givin ebe Apolos gibweg Korint ok, be Pol givang nangge Esia as taku ane matendubi ane ge love gile gihlang Epesas. Be nangge etok ei gili amolmol bui ane subu imbweg etok. Be giutani eisir be ginei, “Givin ebe yem uro aim-ate vukir be uringk bui sanggu ok, okob unggas Ngalau Yamar givin me ma?” Be eisir iwel Pol avo be inei, “Ma! Amei aute Ngalau Yamar ane yaun ti ite.” Be Pol giutani eisir vukuri be ginei, “Be wali Yem uringk bui sanggu dang inend?” Be eisir iwel Pol avo be inei, “Jon tis ane amolmol-gen es bui sanggu gipil amei.”
Be Pol ginei, “Amolmol ebe iro is-ate vukir ikwai as tiate aplo ok, ete Jon ges bui sanggu gipil eisir be ginei gitangi eisir ve aplos nivin amol ti ete ve nivang mul ve ei be ninme ok. Be amol nok Yisu ei ate. Eisir iute yaun etok love iro is-ate vukir anongge be iringk bui sanggu ve Amol Bamo Yisu are ane. Bekob Pol gitak bage giwei eisir be Ngalau Yamar meng-gireu eisir love inei yaun giengk amolmol nam dani avos, be inei yaun weik amolmol ebe inei Pomate avo ok. Amolmol ebe iringk bui sanggu ok ete gitangi 12.
Pol gibweg etok gitangi aiweng aitol be geb kulkul gwang-ne molge ve ginei yaun (mateu) tis aplo dongke-ngge gitangi amolmol nangge as lum mateu ane aplo tis as-mate walang ok. Be ges eisir tas ta be ginei luev ebe Pomate geb amolmol dabin ok lavo lavo gitangi eisir givin. Bemem amolmol subu aplos dadani molge be aplos givin Pol ane yaun ite be inei yaun ungglus ungglus gipil Amol Bamo Yisu ane luev nangge amolmol tepwengge nas. Beti Pol gimdil be gigas amolmol bui ane be imdil ikwai eisir be ile. Be as-mate walang ok ei ginei yaun nangge Tiranas ane lum mateu ane. 10 Ei gilgum dang-etok gitangi Sonda bamo ailu veik amolmol tepwengge ebe imbweg Eisia as taku ok, eisir Juda be tis amolmol ebe nangge Juda ite ok inaute Amol Bamo ane yaun.
Siva natu-nggen as yaun
11 Pomate giro Pol ta be gilgum gen bwalbwale be tis gen gwang-ne gwang-ne walang ano molge. 12 Ve amolmol ivwat ei ane kambam denden ebe gisin vavank ok be tis ane kup kulkul ane ile irvu amolmol ebe tis gimat ok utlas ulis be utlas vie vukuri. Be eisir ebe ngalau tiate givang givin is ok, ngalau itate nok ile ihlang ikwai eisir.
13 Be eisir Juda as amolmol dubi ti ebe ivang itangi nam dabe ge ile ve itin ngalau tiate gikwai amolmol ok, eisir ok lolos ve inaitin ngalau tiate ve Amol Bamo Yisu are ane be inei ‘Ayeu nanei yaun gwang-ne nitangi mie ve Yisu ebe Pol ginei ane yaun ok ane are.’ 14 Be eisir ebe ilgum kulkul etok ok ete Juda as amol bamo ti ebe geb da gitangi Pomate nangge lum yamar ok, are Siva natu-nggen gitangi 7 ete ilgum. 15 Bemem ngalau tiate nok ti giwel eisir avos be ginei ‘Ayeu gatpweng Yisu are be gatpweng Pol are weik etok ge, bemem ayeu tangg-gisgil yem.’
16 Be amol ebe ngalau tiate givang givin ei ok vepie gile gihlang be ges eisir tiate molge love twerk twerk ge be gisi-sisiel as kup. Beti eisir ipelk ikwai nam etok be ivang tis tavos rial ge ve ile. 17 Be bwayage-kob eisir ebe nangge Juda ite ok, be tis amolmol Juda ane ebe tepwengge ile imbweg Epesas ok iute yaun etok binge love ikuri vunu-ngge be avos givwat Amol Bamo Yisu are anongge. 18 Be amolmol ebe aplos givin Pomate ok inme be inei as tiate bambamo ebe warik ilgum ilgum ok vus-vusa. 19 Be amolmol ebe dueb tinas be waru tumbu ok, iro as kapia dueb ane nok tepwengge sut be ikari tepwengge gireu yev gile nangge amolmol tepwengge nas. Be eisir ivnawi mone kapia nok ane love gitangi 50,000 kina. 20 Be gisov luev gwang-ne etok ane ge beti Amol Bamo ane yaun meng-gihlang bamo ge be geb taku walang ok avwut.
Amolmol Epesas ane avos tiate gitangi Pol
21 Gen etok ma gikwai kob ete Pol tang-gitung ve ginei nivang nitangi nam dabe ge nangge Masedonia be tis Akaia as taku love nile nihlang Jerusalem be ginei, “Ayeu nali amolmol nangge Masedonia tis Akaia as taku be nangge Jerusalem nikwai kob nale be nali amolmol Rom ane nivin.” 22 Beti ei gihlin ane amol ailu ebe emb kulkul ivin ei ok, Timoti gabu Irastas be imungg ile Masedonia as taku be eiate gibweg ete Esia ok as-mate subu givin bekob.
23 Be givin sawa etok ge amolmol Epesas ane subu ili Amol Bamo ane yaun be tis ane luev weik gen tiate. 24 Ve amol ti ebe gipas-pasang gen dalgo ve silva ok are Demitrias, ei gipasang eisir as pomate avie ti are Atemis ane lum baleu ti dalgo natu-natu anongge be gitak giengk ve amolmol inavgo ok. Be ei gigas mone bamo molge ve ane kulkul etok ane be givgo amolmol ebe ilgum kulkul etok ivin ei ok ve mone bamo givin. 25 Beti ei giro amolmol kulkul ane nok be tis eisir subu ebe ilgum kulkul weik etok givin ok tepwengge sut be ginei, “Yem utpweng are gikwai ve eitit tanggas mone bamo molge ve kulkul etenik ane. 26 Be yem-ate ande uli be ute gikwai ve Pol ande girwel eitit and amolmol anongge itangi ei ile be giro eisir aplos vukir. Be ei gilgum nangge ete Epesas nik ge ite, ei givang gitangi nam dabe walang ok nangge Esia as taku be ginei gitangi amolmol ginei pomate ete eitit baind tapasang nik etok gen sin-ge. 27 Be Pol ane yaun etok gitangi ebe atob niaing eitit and kulkul mone ane etenik ok. Be gen etok ge ite, ei gitangi ebe atob niaing eitit and pomate avie Atemis ebe amolmol tepwengge nangge nalk be nangge Esia as taku inei uye be es miengk gitangi ok ane lum yamar be tiate ok.”
28 Amolmol tepwengge iute yaun etok love gilgum aplos tiate molge be ital yaun avos bambamo ge be inei; “Eitit Epesas ane and avie Atemis ei avie tis are bamo molge.” 29 Amolmol tepwengge nangge nam dabe etok ilgum yaun bamo molge love inggo is-ate giriv be gira. Be tepwengge bais gisov amol Masedonia ane ailu, Gaius gabu Aristakas be tepwe ituvki ile ihlang nam luvwe. Be sulu ailu etok ebe ivang ivin Pol ok. 30 Pol tang-givin ve nile nivin eisir, bemem amolmol bui ane bwais ve ret ei nile. 31 Be amolmol bambamo subu ebe emb amolmol dabin nangge Esia as taku ok, eisir nok ete tas-givin Pol anongge, be emb yaun gile ve ei be inei ei nile nikasa nivin eisir bwaya. 32 Ve eisir dubi bamo etok tas-gitung yaun walang ano be gilgum be inei yaun ti avos vie ite. Be as amolmol subu ile imbweg kasa lavo sinsin-ge be tas-gisgil yaun ebe ve inei ok. 33 Be eisir Juda isu Aleksanda gile gihlang amolmol tepwengge nas be iutani ei ve ninei ane yaun lavo, beti Aleksanda bage gireu be veve ninei yaun ge, 34 ete amolmol ili ei be itpweng are inei ei Juda ti, beti eisir tepwengge avos gisov dongke be ital yaun avos bambamo ge be inei, “Eitit Epesas ane and Atemis ei avie bamo. Eisir ital yaun dongke etok ge gitangi as-matano sawa ailu.
35 Be bwayage-kob amol ebe ginei amolmol bambamo as yaun gitangi amolmol nangge Epesas ok gimdil be geb yaun bwaibwaya gitangi eisir be ginei, “Yem amolmol Epesas ane unaute kob. Amolmol tepwengge itpweng are inei Epesas ei nam dabe bamo ti ebe geb Atemis bamo ane lum yamar be tis ane vat yambal ebe gisov nangge gulumb ginme gitak ok dabin ok. 36 Be yaun etenik giengk gitip ge be tanei yaun walang ano bwaya. 37 Be yem unggas amol ailu etenik unme bemem sulu ivaina gen ti nangge lum yamar me inei yaun ungglus ungglus gipil eitit and pomate avie ite ma. 38 Dang-etok be ginei Demitrias tis ane amolmol kulkul ane as yaun tas-vavis ane ti gitangi amol ti, okob inpasang as yaun etok tis as-mate ebe emb yapin ve inpas-pasang amolmol as yaun ok. 39 Be ginei yem aim yaun subu giengk givin okob unei aim gen tis as-mate ebe itak ve yaun sawa ane yapin ok. 40 Be galkik as-mate etenik eitit talgum gisov molge, be gitangi ebe atob tan-gas ane vavavne ok. Ve yaun etenik ane dabe ma molge. Be ginei eisir bambamo inautani eitit ve yaun etenik ane, okob atob eitit tanei ret?” 41 Amol ebe ginei amolmol bambamo as yaun gitangi amolmol ok, ginei yaun etok gikwai, bekob ginei be amolmol indi-dili ikwai kasa lavo.