13
Yesu ivitububoti Bwala Kwebumaboma kala katudadaimi
(Md 24.1-2; Lk 21.5-6)
Yesu isusunapula metoya wa Bwala Kwebumaboma, e taitala la toligalega iluki matauna, kawala, “Wa, Tovituloki! Ammakawala dakuna deli bwala saina bwaina sainela!”
Yesu iluki matauna, kawala, “Lokugisi makwaisina bwala saina kwevakaveka ke? Igau gala kwaitala makwaisina dakuna bikanukwenu odabala sola, mitaga komwaidona bilisaisi watanawa.”
Vavagi mwau la kaloubusi
(Md 24.3-14; Lk 21.7-19)
Bogwa isili wa Koya Umilela Olive omatala Bwala Kwebumaboma, e Pita, Yemesa, Yoni, Anideru kasimwaleta ikiumsi ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Kulukwaimasi ammakawasi kweluva baisa bitokaia. Avai kabutuvatusi kidamwa vavagi makwaisina Yaubada bivigimkulovi?”
Yesu ivitouula ivituloki matausina, kawala, “Kuyamatasi, taga availa bisinapwaimi. Bidubadu bimaisi bikavitagaisi yagagu, kawasi, ‘Yeigula matauna!’ e bikiwolaisi bidubadu. E tutala kulagaisi butula kabilia katitaikina deli bulogala kabilia kaduwonaku taga biyowa lupomi. Ibodi vavagi makwaisina bikaloubusibogwa; mitaga tovana valu kala vigimkovila igau. Paila bitokaia kabilia, tuwoli tomota bivataisi sola tuwoli tomota, e tuwoli kabokwaraiwaga bivataisi sola tuwoli kabokwaraiwaga; e bitokaiasi likuliku toyo molusaula ambaisa ambaisa. Metoya vavagi makwaisina igigadi bikaloubusi tuta mwau.
“Mitaga kuyamataimi; paila bikasalaimi wa gugula; wa bwala tapwaroru biwawaimi; omitasi tokwaraiwaga toyo giyouvakaveka bukuyakalasi paila uula kubokulaigusi, kidamwa bukusolasi baisa matausina. + 10 Mitaga ibodi goli ikugwa bukukwamitulaisi Bulogala Bwaina baisa komwaidosi mina watanawa. 11 Avai tuta bibiaimi bikasalaimi wa yakala, taga ikugwa bukunokubukubusi paila avaka bukulivalaisi, mitaga bukulivalaisi avaka matauna biviyelu oninami wa tuta matutowena; paila gala titoulemi bukulilivalasi, mitaga matauna Baloma Kwebumaboma bilivala. 12 Tomota bikasalaisi budisia kaina tuwasia, paila bibodasi kasi katumata, e tuvaila makawala bikasalaisi litusia paila bibodasi kasi katumata; deli litusia bipakaisi veisia, bitugwalaisi bikatumataisi. 13 E komwaidosi tomota bikoulovaimi paila uula kubokulaigusi. Mitaga availa bipeuloki tovana valu okala vigimkovila, matauna bimova. +
Tuta matutona kala mwau
(Md 24.15-28; Lk 21.20-24)
14 “Mitaga igau bukugisaisi Makwaina Vavagi Kaboyogwalao saina gaga bipeili ambaisa gala ibodi bitotu. (E ibodi tokwalawa bikateta.) Wa tuta matutowena ibodi tosisula Yudia bisakaulasi wa koya. + 15 Matauna isisu obuneyovap gala ibodi bisuvi bikau sitana avaka metoya ola bwala; + 16 e matauna isisu obuyagu gala ibodi bikaimilavau bikau kala kakapula. 17 Wo! kapisisi minasina nasusuma deli minasina iuvanunusi wa yam makwaisina! 18 Bukunigadasi taga bitokaiasi vavagi makwaisina okala kweluva katubugibogi. 19 Wa yam makwaisina mwau sainela bitokaia. E kala mwau gala avaka bipati metoya tokinabogwa Yaubada ibubuli valu, e lagaila. E igau tuta bima gala bitokaia makawala baisa. + 20 Kidamwa Guyau gala bikelituli yam kala bawa, gala availa bimova. Mitaga bogwa eikelituli uula mwada bipilasi matausina availa availa bogwa leinagi.
21 “E kidamwa availa bilukwaimi, kawala, ‘Ka, kugisi Mesaia baisa emaima!’ kaina ‘Ka, baisa ewaiwa!’ taga bukudubumaisi baisa. 22 Paila bitokaiasi Mesaia kaponai toyo tovitoubobuta kaponai, bivagaisi kabutuvatusi deli kaboyowalula, mwada bisuninaisi matausina availa availa Yaubada einagi, kidamwa igagabila. 23 Mitaga kuyamataimi; bogwa lalukibogwaimi vavagi komwaidona.
Latula Tomota bimaima
(Md 24.29-31; Lk 21.25-28)
24 “Igau biwokuva tuta mwau matutona oluvi kalasia bidudubila, tubukona gala bilumalama, + 25 utuyam bikikapusisi metoya wa labuma, e avai peula avai peula isisuaisi wa labumaq biyegasi. + 26 Wa tuta matutowena bigisaigusi yeigu Latula Tomota bamaima olowalowa deli peuligaga toyo guyugwayu. + 27 Bawitali anelosi ambaisa ambaisa, e bakouguguli availa bogwa lanagi metoyasi ambaisa valu ikalitobu baisa labuma ikalitobu.
Seuseu la vituloki
(Md 24.32-35; Lk 21.29-33)
28 “Ibodi bukukwatetasi seuseu la vituloki kwaitala. Igau osisila itaginapulasi e yekwesila itamsi, kunikolaisi kala kweluva milamala katitaikina. 29 Makawala goli, tutala yokomi bukugisaisi vavagi makwaisina ititokaiasi, bukunikolaisi tuta matutona katitaikina, makateki goli bitokaia.r 30 Kululuwaisi baisa - kami tubwa matubona ola tuta Yaubada bivigimkulovi komwaidona vavagi makwaisina. 31 Labuma deli valu watanawa biwokuvasi, mitaga ulo biga gala biwokuva.
Gala availa inikoli yam makwaiwena
(Md 24.36-44)
32 “Mitaga gala availa inikoli paila yam makwaiwena kaina tuta matutona, gala anelosi wa labuma, kaina yeigu Latula, mitaga Tamagu wala kalamwaleta. + 33 Kuyamatasi, kuyuuyausasi;s paila gala kunikolaisi avai tuta bitokaia tuta matutona. 34 Baisa makawala tau mwada bikwaidadina bila tuwoli valu, e tutala isilavi la bwala isaiki kasi karaiwaga towotetila, taitala taitala la koni; tuvaila iluki tosikwawa biyuuyausa. + 35 Mapaila kuyuuyausasi; paila gala kunikolaisi avai tuta tolibwala bima, kaina ikoyavi, kaina olubulotoula kaina isolasola rekorekwa, kaina ikikivisiga. 36 Kidamwa bima nanakwa taga bibanaimi kummasisisi. 37 E avaka lalukwaimi, makawala aluki komwaidosi. kawagu, ‘Kuyuuyausasi.’ ”
+ 13:9 13.9-11 Md 10.17-20; Lk 12.11-12 + 13:13 13.13 Md 10.22 o 13:14 Daniela tovitoubobuta eigini paila Anitioki Epipani, matauna guyoula Siria, wa taitu 167 BC eikaliai kabolula paila la yaubada olumoulela si Bwala Kwebumaboma mina Yudia, e makawala eipeili la ligisa Yaubada. Yesu ililivala paila igau goli bigisaisi kwaitala kaboyogwala kwaivau. + 13:14 13.14 Dan 9.27; 11.31; 12.11 p 13:15 Obonasi mina Girisi eiginisi “Matauna isisu odabala bwala”, paila uula mina Yudia si bwala isisu buligayuwela taboda odabala si bwala, e matabudona tabudopatata wala, paila gala kuna kunoveka baisa. E ikoyavi bidubadu bimwenasi baisa okala kweluva eitula valu mwada yagila bivisi uwosi. + 13:15 13.15-16 Lk 17.31 + 13:19 13.19 Dan 12.1; YG 7.14 + 13:24 13.24 Ais 13.10; Isi 32.7; Yoe 2.10,31; 3.15; YG 6.12 q 13:25 Ililivala paila utuyam, deli minasina utuyam si keda ituwoli wa labuma, paila idokaisi bilubaloma ituwoli ituwoli eikikaraiwogaisi minasina. + 13:25 13.25 Ais 34.4; Yoe 2.10; YG 6.13 + 13:26 13.26 Dan 7.13; YG 1.7 r 13:29 tuta matutona katitaikina, makateki goli bitokaia. Gagabila bitagini, “matauwena (Latula Tomota) eivakatitaikina, makateki goli biviloubusi.” + 13:32 13.32 Md 24.36 s 13:33 kuyuuyausasi.Mimilisi buki pilabubogwa ikatumkulovaisi, “e kuninigadasi”. + 13:34 13.34 Lk 12.36-38