14
Mina Yudia kasi tokugwa ibigikiwadasi paila Yesu
(Md 26.1-5; Lk 22.1-2; Yn 11.45-53)
Kwaiyu yam bogwa biwokuva, igau bitokaia Luvapela pakala toyo Beredi Gala Deli Kala Yisi pakala.t E tolula kasi tokugwa deli toninitalapula paila Karaiwaga inainevisi ammakawala bivakiumsi biyosisi Yesu e bikatumataisi matauna. + Paila ikaibigasi, kawasi, “Taga otutala paka, kaina tomota bivataisi.”
Vivila iligabu bulami okulula Yesu
(Md 26.6-13; Yn 12.1-8)
Yesu isisu Bedaniu ola bwala Saimoni tokagwaiguya.v Tutala ikamkwam, natana vivila imai bulami yagala naridaw wa kabisibasi dakuna alabasita.x E bulami makaina mapula saina mwau sainela. Minana ikatuvi kabisibasi iligabu bulami okulula Yesu. + Mitaga mimilisi deli si gibuluwa ikaibigasi taitala baisa taitala, kawasi, “Avaka dimlela iyomadi makaina bulami? Kidamwa bitagimlokaisi mapula bikalisau lakatutolu kina,y e bitasakaisi tonamakava.” E itakumdaisi minana.
Mitaga Yesu ikaibiga, kawala, “Kuligaiwaisi, avaka paila kuyogililamaisi minawena? Bogwa ivagi kwaitala vavagi bwaina sainela baisa yeigu. Paila tonamakava isikailimi yumyambwata, e avai tuta magimi ibodi bukuvagaisi bwaina baisa matausina; mitaga yeigu gala basikailimi yumyambwata. + Minana bogwa eivagi avaka igagabila bivagi; ikeputumibogwi wowogu paila tutala bibakwaigusi.z E baisa kululuwaisi - ambaisa ambaisa bikamitulaisi Bulogala Bwaina ovalu komwaidona, avaka minana leivagi bililivalaisi kaikeyala minawena.”
Yudasa itagwala bikasali Yesu
(Md 26.14-16; Lk 22.3-6)
10 Yudasa Isikariota,a matauna taitala matausina tailuwotala taiyu, ilokaia tolula kasi tokugwa kidamwa bikasali Yesu baisa matausina. 11 Bogwa ilagaisi, e imwasawasi, ikatotilasi bisakaisi matauna mani. E inainevi avai tuta ibodi bikasali matauna.
Yesu ivagi Luvapela pakala deli la toligalega
(Md 26.17-25; Lk 22.7-14,21-23; Yn 13.21-30)
12 Wa yamla kabovitouula paka makwaina, Beredi Gala Deli Kala Yisi, si bubunela bikatumataisi minasina lam lulela Luvapela pakala. E toligalega ilukwaisi Yesu, kawasi, “Ambaisa magim bakalosi bakakatubaiasasi e bukukwam Luvapela pakala?”
13 Iwitali taiyu la toligalega, iluki matausina, kawala, “Kuviloubusisi ovilouveka,b e bukubodasi taitala tau ikokeula lukwavala sopi. E kubokulaisi matauna; 14 avai bwala bisuvi, kulukwaisi tolibwala, kawami, ‘Tovituloki leikaibiga, Am matabudona baisa bakam Luvapela pakala deli ulo toligalega?’ 15 E bivitulokaimi tabudotala tabudoveka walakaiwa bogwa leikatubiasi. Baisa bukukwatubaiasasi paila yakidasi.”
16 E la toligalega isilavaisi iviloubusisi ovilouveka, e ibanaisi makawala leiluki matausina. E ikatubiasaisi Luvapela pakala.
17 Eibogi Yesu ima deli tailuwotala taiyu. 18 E tutala ikamkwamsi, Yesu ikaibiga, kawala, “Kululuwaisi baisa - taitala yokomi bikasalaigu, matauwena goli deli yeigu kakamkwam.” +
19 Ikaikai ninasi e ivitouulasi ikatupoiyaisi matauna, kawasi, “Ki, kaina yeigu?”
20 Iluki matausina, kawala, “Taitala goli yokomi tailuwotala taiyu, matauna deli yeigu kauvanumla okagu kaboma.c 21 Paila yeigu Latula Tomota bakaliga makawala Buki Pilabumaboma kala ginigini paila yeigu; mitaga wo! matauna bikasalaigu yeigu Latula Tomota; ibodi mokwita kidamwa inala gala biuni matauna goli.”
Yesu ikabomi Guyau la Kamkwam
(Md 26.26-30; Lk 22.15-20; 1 Kr 11.23-26)
22 Ikamkwamsi, e Yesu ikau beredi, inokagutoki baisa Yaubada, ikimimisi e isaiki matausina, e ikaibiga, kawala, “Kukwauwaisi; baisa wowogu.”
23 Ikau viga, inokagutoki baisa Yaubada e isaiki matausina; e komwaidosi imomsi makwelana. 24 Yesu iluki matausina, kawala, “Baisa buyavigu, Yaubada la kabutud ikikamokwita,e ibubusi paila tobobawa. + 25 Kululuwaisi baisa, gala tuvaila bamom kaiuwala waini igau yam makwaiwena wainivau bamom ola Karaiwaga Yaubada.”
26 Bogwa iwosisi pilatala wosif isunapulasi ilokaiasi Koya Umilela Olive.
Yesu iluki Pita igau biyakali
(Md 26.31-35; Lk 22.31-34; Yn 13.36-38)
27 E Yesu iluki matausina, kawala, “Yokomi komwaidomi bukukwapusisi; paila Buki Pilabumaboma kala ginigini isisu, ‘Yaubada biwaiya kasi toyamata sipi, e sipi bibutusi.’ + 28 Mitaga tutala batokaia bamovavau, balobogwa Galili igau bukuwaisi.” +
29 Mitaga Pita iluki matauna, kawala, “Ilagoli komwaidosi bikapusisi, yeigula gala.”
30 Yesu iluki matauna, kawala, “Kululuwai baisa, wa bogi makwaiwena goli, igau gala bisolayu rekorekwa, yoku bukusivatolu bukuyakalaigu.”
31 Mitaga saina minimani ikaibiga, kawala, “Ilagoli bakaliga deli yoku, yeigu gala bayakalaim, gala.”
E komwaidosi ilivalasi makawala.
Yesu inigada Getisemani
(Md 26.36-46; Lk 22.39-46)
32 E ilosi mapilana baleku idokaisi Getisemani;g Yesu iluki la toligalega, kawala, “Kusilaisi baisa e banigada.” 33 Ilau Pita, Yemesa, Yoni, ivitouula saina ikiuta nanola e ikaikai wowola sainela. 34 Iluki matausina, kawala, “Ulo baloma ikaikai sainela makawala bogwa bakaliga. Kusimwaisi baisa, kuyuuyausasi.”
35 Itowada ikavagina opwaipwaia, e inigada kidamwa gagabila gala bilumkoli tuta makwaina kala mmayuyu. 36 Ikaibiga, kawala, “Tamagʹo! Tamagu, vavagi komwaidona gagabila baisa yoku; kukwau mkwelana vigah metoya omatagu; taga gala bavagi makawala avaka magigu, mitaga bavagi makawala avaka magim.”
37 Ima ibani toligalega immasisisi, e iluki Pita, kawala, “Saimoni, yoku kummasisi ke? Ki, gala igagabila bukuyuuyausa bimomwa?” 38 E iluki matausina, kawala, “Kuyuuyausasi kunigadasi taga bukubodasi tamnabi. Mokwita nona magila mitaga woula imama.”
39 Tuvaila ila inigada, ikaibigivau biga makawala. 40 E ikaimilavau ibani matausina immasisisi, paila saina nunupula mitasi, e gala inikolaisi avaka bivitakaulokaisi matauna.
41 Sivitolula ikaimilavau iluki matausina, kawala, “Ammakawami? Kummasisisi, kuuvaiwasisi?i Desi. Tuta bogwa leima, e bogwa ikasalaigu yeigu Latula Tomota oyumasi tomitugaga. 42 Kutokaiasi, bitamwaisi. Ka, agu tokwasesila bogwa leima.”
Yudasa ikasali Yesu
(Md 26.47-56; Lk 22.47-53; Yn 18.2-11)
43 Ililivala, e Yudasa, taitala matausina tailuwotala taiyu, leima deli tobobawa eiyosisi puluta toyo lewa; leimaisi metoyasi baisa tolula kasi tokugwa toyo toninitalapula paila Karaiwaga toyo kaidadala valu. 44 E tokwasesila leisaiki kabutuvatusi kwaitala baisa matausina, kawala, “Availa baviyuwoli, matauwena goli magimi; bukuyosisi, bukulauwaisi, bukuyamataisi bwaina.”
45 Tutala ima, ila otalila Yesu, ikaibiga, kawala, “Guyau!” e iviyuwoli matauna. 46 E ikiulaisi Yesu iyosisi. 47 Mitaga taitala matausina itotusi baisa, ibiigili la puluta iwaiya la towotetila tolula toveka, ikapituni taigala. 48 E Yesu iluki matausina, kawala, “Lokumaisi bukuyosaigusi deli puluta toyo lewa makawala baisa tolibulebu ke? 49 Yumyambwata asikailimi wa Bwala Kwebumaboma avivituloki, mitaga gala kuyosaigusi; mitaga ibodi Buki Pilabumaboma kala ginigini gala bisala.” +
50 E komwaidosi toligalega iulilavaisi matauna isakaulasi. +
51 Taitala toulatila ibokuli matauna, yatala wala kala kwama yapupwakau ikapoli wowola; e ikiulaisi mwada biyosisi matauna; 52 mitaga iligaiwa kala kwama, e tokimwadu isakaula.
Yesu omitasi togugula komwaidosi
(Md 26.57-68; Lk 22.54-55,63-71; Yn 18.12-14,19-24)
53 Ivakoulisi Yesu iuyokaisi tolula toveka; e komwaidosi tolula kasi tokugwa deli kaidadala valu deli toninitalapula paila Karaiwaga leisigugulasi baisa. 54 Pita ililoula oluvi iyeikuli matauna e isuvi mapilana okoukweda la bwala tolula toveka; isiwalai deli toyausa, ikikaikwala wa kova. 55 E tolula kasi tokugwa deli togugula komwaidosij inainevisi tabinona paila Yesu kidamwa bikatumataisi matauna, mitaga gala ibanaisi sitana. 56 Paila bidubadu itabinakaisi matauna, mitaga si kamatula gala ivitububotaisi.
57 Igau itokaiasi mimilisi itabinakaisi matauna, ikaibigasi, kawasi, 58 “Kalagaisi matauna kawala, ‘Makwaina Bwala Kwebumaboma tomota ikaliaisi bakodimaimi e yam kwaitolu wala bakaliivau kwaiyuwela, gala metoya osi kaliai tomota.’ ” 59 Mitaga gala ivitububotaisi makwaina si kamatula.
60 Tolula toveka itomalaula omitasi, ikatupoi Yesu, kawala, “Ki, gala sitana kuvivitakaula? Ammakawala baisa eikikamitulaimsi?”
61 Mitaga ikapatu wala, gala sitana ivitakauloki. Tolula toveka ikatupoivau matauna, kawaka, “Ammakawam? Ki, yokula matauna Mesaia, Yaubada Towalakaiwa Latula?”
62 Yesu ikaibiga, kawala, “E, yeigula matauna; e bukugisaigusi yeigu Latula Tomota basili ola kakatak Topeuligaga deli bamaima olowalowala labuma.” +
63 Tolula toveka ikisi kala kakapula,l ikaibiga, kawala, “Avaka dimlela tanainevisi tokwamatula? + 64 Bogwa kulagaisi ibigigagi Yaubada. Avaka kudokaisi?”
E komwaidosi ikaraiwagasi ibodi kala kamwaga bikaliga.
65 Mimilisi igiusailisi matauna, itabodaisi migila e inobutuwaisi ikaibigasi, kawasi, “Kuvitoubobuta!” Tuvaila toyausa ikipitataisi yumasi iwawaiyasi.
Pita iyakali Yesu
(Md 26.69-75; Lk 22.56-62; Yn 18.15-18,25-27)
66 Pita isili watanawa okoukwedala bwala; e natana la nawotetila tolula toveka ima, 67 igigisi Pita ikikaikwala, e imitakavati matauna, ikaibiga, kawala, “Yoku tuvaila kusikaili matauna Yesu guma Nasaredi.”
68 Mitaga iyakala, ikaibiga, kawala, “Gala anikoli … mna, gala akateta avaka kulilivala.” Isunapula ila omatala kabosusuvi. E, rekorekwa igela.m
69 Minana igisivau matauna, e tuvaila iluki matausina itotusi otalila matauna, kawala, “Tau matauna taitala metoya baisa matausina.” 70 Mitaga tuvaila iyakalavau.
Igau gala imomwa matausina itotusi otalila ilukwaisi Pita, kawasi, “Mokwitala yoku taitala matausina, paila yoku tuvaila guma Galili.”
71 Mitaga ilivala biga katotila mwau, kawala, “Omatala Yaubada, gala sitana anikoli tau matauna lokulivalaisi.”
72 E nanakwa igiliyuwela rekorekwa. E Pita iluluwai ammakawala Yesu eiluki matauna, kawala, “Igau gala bisolayu rekorekwa yoku bukusivatolu bukuyakalaigu.” E ikapwali koku ivalam.
t 14:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 14:1 14.1 Sun 12.1-27 u 14:3 Kugisi Mk 11.1 kala katumiki. v 14:3 Kugisi Mk 1.40 kala katumiki. Mitaga matauna Saimoni kala katoula bogwa leibwaina, paila bomala avai tokagwaiguya bikamkwamsi deli tomota ola bwala. w 14:3 Bulami makwaina metoya bikimimisisi kaviliwalila makaina kai narida, mitaga umilela makaina saina kaduwonaku sainela mapilana Ilam piliyuwelʹo (kugisi VA 2.9), yakidasiga wa yam lagaila tadokaisi India. Mauula bulamila narida saina mwau mapula. x 14:3 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 14:3 14.3 Lk 7.37-38 y 14:5 Kugisi Mk 6.37 kala katumiki. + 14:7 14.7 Kak 15.11 z 14:8 Mina Yudia kidamwa bibakwaisi tomata ikugwa bibulamaisi woula oluvi bikapolaisi omweikapula bivisalilisi. a 14:10 Kugisi Mk 3.19 kala katumiki. b 14:13 Mapilana Yerusalem. + 14:18 14.18 Sam 41.9 c 14:20 Makaina kaboma isailisi avaka kakamwenala bwaina avaka biwaki kala, e bivinumlaisi kʹasi bikamkwamsi. d 14:24 kabutu.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi “kabutu kwaivau” (kugisi Lk 22.20). e 14:24 buyavigu, Yaubada la kabutu ikikamokwita.Yaubada la kabutu deli mina Isireli kala kabokamokwita baisa buyavisi minasina mauna eilulasi, e tolula bikau biyavi bivisokaisi oluwalaisi tomota. Kugisi Sun 24.7-8 deli Ib 9.13. + 14:24 14.24 Sun 24.8; Yer 31.31-34 f 14:26 Mina Yudia kasi gulogula avai tuta bivigimkulovaisi Luvapela pakala biwosisi Sam 115 bila 118. + 14:27 14.27 Sek 13.7 + 14:28 14.28 Md 28.16 g 14:32 Mapilana baleku isisu wa koya Umilela Olive papala opilikwaibwaga. h 14:36 Baisa kabutuvitusila mmayuyu. i 14:41 Ammakawami? Kummasisisi, kuuvaiwasisi? Gagabila bitagini, “Desi wala, kusetuwolaisi mmasisi uvaiwasi.” + 14:49 14.49 Lk 19.47; 21.37 + 14:50 14.50 Yn 2.19 j 14:55 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. k 14:62 Kugisi Mk 12.36 kala katumiki. + 14:62 14.62 Dan 7.13 l 14:63 Mina Yudia kasi gulogula makawala mwada bivitulokaisi nona kala gaga saina mwaugaga deli kala kakayuwa. + 14:63 14.63 Tol 24.16 m 14:68 E rekorekwa igela: Mimilisi buki pilabubogwa gala wala iginisi mabigasina “E rekorekwa igela.”