15
Isakaisi Yesu baisa Pailato
(Md 27.1-2,11-14; Lk 23.1-5; Yn 18.28-38)
Obulubuvisiga tolula kasi tokugwa deli kaidadala valu deli toninitalapula paila Karaiwaga, e deli togugula komwaidosin isigugulasi ikikeiwalasi; iyuwolaisi Yesu ivakoulisi matauna iuyokaisi Pailato.o Pailato ikatupoi matauna, kawala, “Ki yoku si giyouveka mina Yudia?”
Yesu ivitakauloki matauna, kawala, “Yokula lokukwaibiga.”p
E tolula kasi tokugwa itabinakaisi matauna bidubadu vavagi. Pailato ikatupoi matauna tuvaila, kawala, “Ki, gala sitana kuvivitakaula? Kugisi kwaivila vavagi ikamitulaimsi.”
Mitaga Yesu gala sitana tuvaila ivitakauloki, mapaila Pailato itutu wowola.
Ikaraiwagasi kidamwa Yesu bikaliga
(Md 27.15-26; Lk 23.13-25; Yn 18.39—19.16)
E Pailato la bubunela otutala Luvapelaq pakala bitaneku baisa matausina avai tomipuki inigadaisi baisa matauna. Tutala mimilisi tokowolova itokaiasi ipakaisir valu kala karaiwaga, tokwabilia eiyosisi tokwatumata eisailisi wa bwala katupipi. E taitala matausina yagala Baraba. E tobobawa imaisi ivitouulasi inigadasi baisa Pailato kidamwa bivagi paila matausina makawala la bubunela ivigibogwi. Pailato ivitakauloki matausina, kawala, “Ki, bataneku si giyouveka mina Yudia baisa yokomi?” 10 Paila bogwa igisi tolula kasi tokugwa ikasalaisi matauna uula si pogi.
11 Mitaga tolula kasi tokugwa itainonaisi tobobawa kidamwa binigadasi bitaneku Baraba kaimapula Yesu baisa matausina. 12 Pailato tuvaila iluki matausina, kawala, “Avaka bavigaki matauna kudokaisis si giyouveka mina Yudia?”
13 Idouvausi, kawasi, “Kukwatukorosi matauna.”
14 E Pailato iluki matausina, kawala, “Avaka dimlela? Avai mitugaga leivagi?”
Mitaga saina minimani idoudousi, kawasi, “Kukwatukorosi matauna.”
15 Pailato magila biyomwasali ninasi tobobawa, e itaneku Baraba baisa matausina; ikaraiwaga iwawaiyasi Yesu, oluvi ikasali kidamwa bikatukorosaisi matauna.
Tokwabilia ikatudeuwaisi Yesu
(Md 27.27-31; Yn 19.2-3)
16 Tokwabiliat ivakoulisi Yesu olumoulela bwala kwaiveka, makwaina la bwala tokwaraiwaga, idouwaisi tokwabilia kasi boda yuwomwaidona bisigugulasi. 17 Ivisikomaisi matauna deli kakapula yabweyani,u ivilaisi doula kala butia isailisi okulula. 18 Ivitouulasi ikavaginasi omatala, ikaibigasi, kawasi, “Wo! si giyouveka mina Yudia.” 19 Ilopetaisi pwanetala deli pitapatila, igiusailisi matauna, itapopula kwetutusi ikavaginasi omatala. 20 E bogwa ikatudeuwaisi matauna, ivililaisi miyana kakapula yabweyani e ivisikomaisi kala kwama titoulela. E ivakoulisi ivisunupuloiyaisi kidamwa bikatukorosaisi matauna.
Ikatukorosaisi matauna
(Md 27.32-44; Lk 23.26-43; Yn 19.17-27)
21 Taitala tau yagala Saimoni guma Sairiniv imaima metoya wa bagula, e litula Alekisana sola Rupusa; e tokwabilia iyosisi ikaraiwagasi bikeula Yesu la korosi.w+ 22 Imaiyaisi Yesu mapilana baleku idokaisi Goligota (e kidamwa takatumikaisi baisa “Viluwela Pwaneta”x). 23 Itagulikaisi waini deli mro mwada bivimomwaisi matauna, mitaga ipaiki. 24 Ikatukorosaisi matauna; ivilaisi kala kwama ikowobobutasi availa bikau avaka. + 25 Yam kala kalu osi keda valulu eikatukorosaisi matauna. 26 Kala kamatula iginisi, “Si Giyouveka mina Yudia.” 27 Deli matauna ikatukorosaisi taiyu tolibulebu, taitala ola kakata, taitala ola kikiwama.y+
29 Matausina ililoulasi ititageunasi, ibigigagaisi matauna, kawasi, “Aa yokula! Ki bukukodidaimi Bwala Kwebumaboma e yam kwaitolu bukukwaliivau? + 30 Kukwatumovaim titoulem, kubusi metoya wa korosi.”
31 Makawala tolula kasi tokugwa deli toninitalapula paila Karaiwaga ikatudeuwaisi matauna taitala baisa taitala. Ikaibigasi, kawasi, “Eikatumovi tomota ituwoli, mitaga gala gagabila bikatumovi titoulela. 32 Kidamwa matauna Mesaia deli ma giyouvekasi yakamaisi mina Isireli bibusi titoulela metoya wa korosi wa tuta matutona, e bitagisaisi bitadubumaisi.”
Tuvaila matausina ikatukorosaisi deli matauna ilulukwaisi matauna makawala.
Yesu ikaliga
(Md 27.45-56; Lk 23.44-49; Yn 19.28-30)
33 Bogwa itowota kalasia, e valu komwaidona idudubila, igau ila itobala kalasia. 34 E bogwa itobala kalasia, Yesu kaigala kaigaveka idou obonasi mina Iberu, kawala, “Eloi, Eloi, lema sabakitani?”z E kidamwa takatumikaisi, “Ulo Yaubada, ulo Yaubada, avaka dimlela lokusilavaigu?” +
35 Mimilisi matausina itotusi baisa ilagaisi e ikaibigasi, kawasi, “Ka, idoudou baisa Ilaitia.”a 36 E taitala isakaula ividagu toutou wa waini pwayuyu, e ibabi wa kai mwada bivimom, ikaibiga, kawala, “Desi iga bitagisaisi kaina Ilaitia bima bivabu.” +
37 E Yesu iwaiweya ikaliga.
38 Bwala Kwebumaboma kala taboda karekwab itavisiki yayu metoya walakaiwa e watanawa. + 39 Tutala kumatoula matauna itotu omatala korosi igisi ammakawala Yesu eikaliga, ikaibiga, kawala, “Mokwitala matauna Yaubada Latula.”
40 Tuvaila mimilisi vivila itotusi kaduwonaku igigisaisi; e minasina igasi Meri Magidalinic sola Meri inasi Yemesa tokekita deli Yosesi, toyo Salomi. + 41 Paila tutala Yesu isisu Galili, minasina ibokulaisi iwotitalaisi matauna. E bidubadu vivila tuvaila itotusi baisa deli minasina, leimakaiasi Yerusalem deli Yesu.
Yosepa ibaku Yesu
(Md 27.57-61; Lk 23.50-56; Yn 19.38-42)
42 Eikoyavi,d e yam makwaina idokaisi Yamla Katubaiasa,e paila yam sabate makateki bikaloubusi. 43 Isisu taitala togugula,f e tomota saina itemmalaisi matauna. Yagala Yosepa guma Alimatia,g e matauna iuwayausa paila Yaubada la Karaiwaga. Matauwena ituvaluwa ilokaia Pailato, e inigadi wowola Yesu. 44 Pailato itutu wowola paila ilagi Yesu bogwa leikaliga, e idou kumatoula ikatupoi, kawala, “Ki, bogwa ikaligimolila?” 45 E tutala kumatoula iluki Pailato kidamwa leikaligimolila itugwali tomata baisa Yosepa. 46 Matauna igimoli mwaikapula yapupwakau yaminabwaita, e ivabu minana tomata ikapoliki miyana. E ibaku wa laka makwaina leikeli metoya odakuna; e ilopipili kwaitala dakuna owodola laka. 47 Meri Magidalini sola Meri Yosesi inala igisaisi ambaisa leibaku matauna Yesu.
n 15:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. o 15:1 Matauna Ponitio Pailato, mina Roum eivigakaisi si tokwaraiwaga paila mapilasina Yudia, Sameria deli Idumia, eiyosi la karaiwaga 26 AD bila 36 AD. p 15:2 Yokula lokukwaibiga. Gagabila bitagini, “E, lokukwamokwita goli.” q 15:6 Kugisi “paka” olumoulela makasana Biga Kala Katumiki. r 15:7 Kaina ola tuta Yesu komwaidosi tomota einikolaisi kominimani makwaina, mitaga oda tutasi lagaila gala wala avaka tanikoli avaka, bogwa eitamwau. s 15:12 kudokaisi.Mimilisi buki pilabubogwa gala wala iginisi mabigana “kudokaisi”. t 15:16 Matausina mina Roum si tokwabilia eiyoulisi si valu mina Yudia. u 15:17 Baisa kaina taitala tokwabilia kala kakapula. v 15:21 Mapilana Sairini si viloumatala mina Libia mapilana Africa opiliyavata. w 15:21 Mimilisi idokaisi ikokeula pilatala wala kai, mapilana bisaipelasi kokola kaiwonaku. E matauna mwada bikatumataisi isim kala karaiwaga bikeula mapilana bilau bila ambaisa bikatumataisi. + 15:21 15.21 Rm 16.13 x 15:22 Mapilana eidokaisi yagala makawala paila uula isisu katitaikina kwaitala dukutotu kala gigisa makawala pwaneta. + 15:24 15.24 Sam 22.18 y 15:27 Mimilisi wala buki pilabubogwa ikatumkulovaisi mailela 28, iginisi, “ 28 E Buki Pilabumaboma kala ginigini gala bisala, ‘Leikalumgolaisi matauna deli tomitugaga.’ ” (Kugisi Lk 22.37.) + 15:27 15.27 Ais 53.12 + 15:29 15.29 Sam 22.7; 109.25; Mk 14.58; Yn 2.19 z 15:34 Baisa kala lega mina Aram si biga paila Sam 22.1. + 15:34 15.34 Sam 22.1 a 15:35 Obonasi mina Iberu maigana Ilaitia deli mabigana Eloi kasi lega sitana makawala. + 15:36 15.36 Sam 69.21 b 15:38 Miyana itabodi matabudona Bomakikila Sainela olopola Bwala Kwebumaboma. Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. + 15:38 15.38 Sun 26.31-33 c 15:40 Minana im Magidala (kaina Magadana), mapilana isisu olumata Milaveta Galili opilikwaibwaga. + 15:40 15.40-41 Lk 8.2-3 d 15:42 Igau gala bisalili kalasia, paila uula igau eisalili kalasia Sabate bogwa bivitouula. e 15:42 Wa yam makwaina bikatubaiasasi paila iga nabwaia wa yam Sabate gala gagabila bivagaisi avai paisewa. f 15:43 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. g 15:43 Mapilana Alimatia isisu Yerusalem opiliyavata kala kaduwonaku Giribwa bitala Tukwaukwa (35 km).