16
Yesu itokaia imovavau
(Md 28.1-10; Lk 24.1-12; Yn 20.1-10)
Tutala sabate bogwa leiwokuva,h Meri Magidalinii sola Meri Yemesa inala toyo Salomi igimolaisi bulami mwada bilosi bivaputumaisij wowola Yesu. Eiyam Sunday ilokaiasi wa laka tutala iyuwoula kalasia. Wa keda ibibigatonasi, kawasi, “Availa bilopipili dakuna metoya owodola laka?” Paila saina kwaiveka dakuna makwaina. Ikowanasi e igisaisi dakuna bogwa ikanuwada. Isuvisi wa laka e igisaisi taitala toulatila isili okakata kala kwama yapupwakau, e saina itutu uwosi.
Toulatila iluki minasina, kawala, “Veve! Taga bitutu uwomi sainela; kunainevisi Yesu guma Nasaredi matauna leikatukorosaisi. Gala isisu baisa. Bogwa leitokaia imovavau. Ka kugisaisi baisa kabala mesailisi matauna. E, kulosi, kulukwaisi la toligalega toyo Pita, ‘Bilobogwa Galili igau bukuwaisi; baisa bukugisaisi matauna makawala leilukwaimi.’ ” +
Isunapulasi isakaulasi metoyasi wa laka, deli si tatatuva paila saina itutu uwosi sainela; gala sitana ilukwaisi availa, paila kasi kokola.
Yesu iyoulapula baisa mimilisi
(Md 28.9-10; Lk 24.13-35; Yn 20.11-18)
[ E tutala Yesu itokaia imovavau, mayamna Sunday kaukwau ikugwa iyoulapula baisa Meri Magidalini. Metoya baisa minawena goli leiyabi tailima taiyu baloma gaga. 10 E minana ila isola baisa matausina sala Yesu. Ikikavinavinasi iuvalamsi, 11 mitaga tutala ilagaisi kidamwa Yesu bogwa eimovavau e minana bogwa leigisi matauna, gala idubumaisi minana.
12 Oluvi Yesu idavila wowola e iyoulapula baisa matausina kasitaiyu tutala ililoulasi bilosi okidodina. 13 E ikaimilavausi isolasi baisa matausina sesia, mitaga gala idubumaisi baisa.
Yesu isaiki toligalega kasi karaiwaga
(Md 28.16-20; Lk 24.36-49; Yn 20.19-23; VA 1.6-8)
14 E kala vigimkovila Yesu iyoulapula baisa matausina tailuwotala taitala tutala ikamkwamsi; e iluluki matausina paila gala idubumaisi; deli saina kasai ninasi, paila gala idubumaisi matausina leigisaisi matauna tomomova. 15 E iluki matausina, kawala, “Kulosi ovalu komwaidona; kukwamitulaisi Bulogala Bwaina baisa komwaidosi mina watanawa. + 16 Availa idubumi e ibapitaiso, matauna bisibwabwaila; mitaga availa gala idubumi, matauwena bibani kala kamwaga. 17 E Yaubada bisaiki kabutuvatusi makwaisina baisa todubumi biyosisi; kidamwa bikavitagaisi yagagu, biyabaisi baloma gaga; biwawailasi bonavau. 18 Kidamwa biyosisi keiyuna, kaina bimomsi tuva, gala bilumkolaisi sitana gaga; bikabikonaisi tokwatoula, e bikatumovaisi matausina.”
Yesu ila walakaiwa
(Lk 24.50-53)
19 Ililivala baisa matausina, e oluvi Guyau Yesu ila walakaiwa wa labuma, e isili ola kakata Yaubada. + 20 E matausina toligalega ilosi ikikamitulaisi ambaisa ambaisa; Guyau iuwotetila deli matausina, e isaiki kabutuvatusi makwaisina e makawala goli ikikamokwita si kamatula.]k
h 16:1 Tutala igau eisalili kalasia baisa tuta idokaisi eiwokuva sabate e yam makwaina nabwaia bogwa leivitouula. i 16:1 Kugisi Mk 15.40 kala katumiki. j 16:1 Mina Yudia kidamwa bibakwaisi tomata ikugwa bibulamaisi woula oluvi bikapolaisi omwaikapula bivisalilisi. + 16:7 16.7 Md 26.32; Mk 14.28 + 16:15 16.15 VA 1.8 + 16:19 16.19 VA 1.9-11 k 16:20 Mimilisi buki pilabubogwa gala wala biginisi mailela 9 bila 20. Mimilisiga buki pilabubogwa ituwoli iginisi mailela 9 bila 20, e tuvaila ikatumkulovaisi mailayu ituwoli, iginisi, “ 9 Minasina vivila ilokaiasi Pita ikamatulasi komwaidona avaka avaka toulatila eiluki minasina. 10 E oluvi Yesu titoulela eiwitali kamatula kwaibumaboma deli kwemmomova paila kasi katumova mina watanawa. E kamatula makwaina la toligalega eilauwaisi ila ila ilʹo metoya mapilana pilibomatu bila piliyuwelʹo, ikikamitulaisi bulogala katumova gala wala kala kalitutila.