18
Smitx'banil Jesús
(Mateo 26:47-56; Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53)
Jix lawi yalon Jesús wan ti', catu' jix to yetoj eb scuywom tu'. Jix to yetoj eb bey sk'axepal jun jo'be chi yij Cedrón, bey ey wan te' awbeal te'. Ja' titu' jix apni eb xol te'. Ja' naj Judas, naj t'inan yaon oc Jesús yul sk'ab camich, yotaj naj jun lugar tu', yutol ec'al el jix bet Jesús yetoj eb scuywom titu'. Yu jun tu', yuxan jix to naj titu', yetoj jun bulan soldado, c'al wan eb steynemal stemplo Dios. Jix chejletoj yu eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. C'al yetoj eb fariseo. Tzejbil oc sta eb, i'bil pax slámpara eb, catu' yetbi pax oc eb smitx'k'abil jowal, catu' jix apni eb. Ja' Jesús xin, yotaj xa jantaj tzet t'inan oj jul yiban. Yu jun tu', yuxan jix eltej yu ẍa'on eb jix apni tu', jix sk'anlen tet eb jaxca ti':
—¿Mac txequel che seya? ẍi Jesús tet eb. Ja' Jesús a Nazaret, ja' chi cu seya, ẍi eb tet naj.
—Jain ton xin, ẍi Jesús tet eb.
Yaman Judas yetoj eb, naj lalan yaon oc naj yul sk'ab camich. Jix lawi c'al yalon Jesús tet eb jaxca tu', jix to tecton eb yintaj, jix to pac'na eb tu'. Jix sk'anlen Jesús tet eb junel xa:
—¿Mac txequel che sey xin? ẍi Jesús tet eb junel xa.
—Ja' Jesús a Nazaret, ja' chi cu seya, ẍi eb tet naj junel xa.
—Pero jix wal e ex, tol jain toni. Ta jain chin je sey ec' oj, bej wej can el eb ey ec' wetoj ti' an, ẍi Jesús tet eb. Jaxca ton tu' jix yun xin, yet watx' chi yun tzet jix yal Jesús yin eb scuywom, yet jix yalon jaxca ti': “Ja' eb jix ja wak' e in ti' an, c'am junoj eb jix q'uey can el oj,” ẍi.* 10 Jix yi'on atej yespada naj Simón Pedro yul s'umal tu', jix soc'on oc yin jun naj chi yij Malco, naj smoso naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. Ja' xiquin naj bey swatx' jix el yu. 11 Catu' jix yalon Jesús tet naj Pedro tu' jaxca ti':
—A eytoj ja wespada yul s'umal. ¿Chim ja na' tol man oj wak' jin ba yul sk'ab jun sya'ilal chi sbej cu Mam Dios wiban ti' an? ẍi Jesús tet naj.
Jix I'letoj Jesús Sattaj Naj Anás
(Mateo 26:57-58; Marcos 14:53-54; Lucas 22:54)
12 Jix mitx'le Jesús yu eb soldado c'al yu naj coronel yetoj eb policía a Judea tu', catu' jix c'al-le ey naj yu eb. 13 Catu' jix i'letoj naj yu eb bey sna naj Anás, naj sni' naj Caifás. Ja' naj Caifás tu', yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios yet jun jabil tu'. 14 Ja' ton jix alon tet eb yaawil ye bey Judea tu', tol sowalil chi cam junoj mac txequel sq'uexel oj masanil ánima.
Jix Yi' El Jesús Naj Pedro Yin
(Mateo 26:69-70; Marcos 14:66-68; Lucas 22:55-57)
15 Ja' yet jix i'letoj Jesús yu eb, tzajan oc Simón Pedro yintaj, yetoj jun xa scuywom Jesús. Ja' jun xa scuywom tu', yotaj sba yetoj naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. Yu jun tu', yuxan jix octoj naj yetoj Jesús bey yamak'il sna naj. 16 Jal pax naj Pedro xin, jix can can sti' puerta. Ja' jun xa scuywom Jesús tu', jix elol bey linan can oc Pedro tu', catu' jix yalon tet ix ix teynem sti' na tu', tol chi octoj naj Pedro tu' yetoj eb. 17 Catu' jix yalon ix teynem sti' na tu' tet naj jaxca ti':
—Jaachti', tejan scuywom jaach jun winaj jix mitx'le ti', ẍi ix tet Pedro tu'.
—C'amaj. Man jin scuywom oj, ẍi naj, jix tz'aj yalon tet ix. 18 Ja' yet jun tiempoal tu', stiempoal sic'. Yu jun tu', yuxan jix yaoc sk'ak' yetoj tzak'ak' eb, eb moso c'al eb policía. Catu' jix oc linan eb k'aẍnoj. Jix oc pax linan naj Pedro k'aẍnoj yetoj eb.
Jix Bet Ec' Jesús Sattaj Naj Anás
(Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Lucas 22:66-71)
19 Ja' naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, jix sk'anlen el tet Jesús jaxca ti':
—¿Mac taj txequel eb ja cuywom? ¿Tzettaj cuybanile cha wak' scuy eb? ẍi naj tet Jesús. 20 Catu' jix yalon Jesús tu' tet eb jaxca ti':
—Ja' wan jin cuybanil ti', jix wal el xol eb ánima masanil. Masanil c'al tiempo chi wal el yul-laj snail cu culto, c'al yul stemplo Dios, c'al bey c'al chi syamba sba eb ket Israelal masanil. C'am junoj tzet yetal jix wal yin ewantajil. 21 ¿Tzet yuxan ja' e in cha k'anle? K'anle tet eb jix aben walon eltej tu'. Yal ojab eb e ach, tzettaj ẍi wan jin cuybanil tu'. Yutol yotaj xa eb, tzettaj jix wal el oj, ẍi Jesús tet naj. 22 Jix lawi c'al yalon Jesús wan tu', catu' jix tzak'letoj sat Jesús tu' yu jun naj steynemal stemplo Dios ey ec' titu'. Catu' jix yalon naj tet Jesús jaxca ti':
—¿Tzet yuxan quey tu' cha wute tak'woj ja ba tet naj yaawil yak'omal xaambal tet Dios? ẍi naj tet Jesús tu'.
23 —Ta ey tzet pena jix wal jix ja wabe, ala tzet yetal pena jix wal tu'. Pero ta watx' c'al jix wute k'anab jin ba tet, ¿tzet yuxan comon c'al chin ja mak'a? ẍi Jesús tet naj. 24 Jix lawi tu' xin, catu' jix ak'le i'letoj naj bey Caifás yu naj Anás tu', ja' ton naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios. Calbil c'al naj yet jix yi'ontoj eb.
Jix Yi' El Jesús Naj Pedro Yin Yet Scaelal, C'al Yet Yoxelal
(Mateo 26:71-75; Marcos 14:69-72; Lucas 22:58-62)
25 Linan c'al oc naj Pedro k'aẍnoj sti' k'ak' yetoj eb policía, catu' jix yalon eb tet jaxca ti':
—Jaachti', tejan tol scuywom jaach Jesús, ẍi eb tet naj. Catu' jix yi'on el yin, catu' jix yalon jaxca ti':
—C'amaj, ma jin scuywom oj, ẍi Pedro, jix tz'aj yaloni. 26 Jix lawi tu', ey jun smoso naj yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, yican to sba yetoj naj tzoc'bil el xiquin yu naj Pedro tu'. Ja' naj jix alon tet Pedro tu' jaxca ti':
—Jaachti', ¿tumi manaj jaach jix wil ja wec' yetoj Jesús bey xol-laj wan te' awbeal te'? ẍi naj tet naj Pedro tu'. 27 Jix yi'on pax el naj Pedro tu' yin junel xa. Jix lawi c'al yalon jaxca tu', jix ok' a no' caẍlan.
Ja' Yet Jix I'letoj Jesús Sattaj Naj Pilato
(Mateo 27:1-2, 11-14; Marcos 15:1-5; Lucas 23:1-5)
28 Ja' yet jix sajbi a xin, catu' jix i'le eltej Jesús yu eb yul sna Caifás tu', catu' jix i'letoj naj yu eb bey sdespacho naj yaaw. Ja' sley eb a Judea tu', tol c'am chi ske' yoc eb yul sdespacho naj yaaw tu'. Ja' chi yute sna'on eb, tol chi tz'ilbi el eb yul sat Dios ta chi octoj eb. Catu' c'am xa chi ske' slow eb yet sk'in pascua chi jul tu'. 29 Yu jun tu', yuxan jix eltej naj yaaw tu' sti' sdespacho tu', ja' ton naj chi yij Pilato. Jix k'anab naj snan xol eb tu' jaxca ti':
—¿Tzet smul jun winaj chi jul je yak' e in ti' an? ẍi naj.
30 —Ta man pena oj jun winaj ti', ma ske' comon c'al oj ki'tej e ach, ẍi eb. 31 Yuxan jix yal Pilato jaxca ti':
—I' wej toj naj jaexti'. Catu' che na'on oc yin naj jaexti' titu', yin ja'ta'c'ala' yalon je ley, ẍi Pilato tet eb.
—Ja' jaon Israel jon ti', c'am chi ske' tol comon c'al chi kaoc camich yiban junoj mac txequel, ẍi eb tet naj. 32 Jaxca ton ti' jix yun yel can apnoj tzet jix yal Jesús, tzet utbil oj yun scami. 33 Jix pax oc Pilato tu' yul sdespacho tu', catu' jix awtele octoj Jesús tu' yu. Jix sk'anlen el tet naj jaxca ti':
—¿Tumi jaachti', Sreyal jaach eb Israel? ẍi naj tet Jesús.
34 ¿Yul c'al mi ja wet chi tita, yuxan cha k'anle el jun ti' e in an, ma ey mac jix alon e ach? ẍi Jesús tet naj.
35 —¿Tumi Israel jin cha wila? Ja' eb ja wet conob, c'al eb yaawil yak'omal xaambal eb tet Dios, ja' eb jix jaach jul aon oc yul jin k'ab. ¿Tzet jix ja sey ja mulne? ẍi naj tet Jesús.
36 —Jainti', manaj yul yiban k'inal ti' rey jin an. K'inaloj ta ja' yul yiban k'inal ti' rey jin an, chim a waan eb wak'omal servil yin jowal, yet watx' c'am chin ale oc yul sk'ab eb yaawil ye bey Judea, yuxan manaj titi', rey jin an, ẍi Jesús tet naj.
37 —¿Tumi caw yel rey jaach xin? ẍi Pilato tet Jesús.
—Ja' toni, rey jin ton jaxca ja walon ti'. Jainti', chin jul ec' yul yiban k'inal ti', yu jul walon tzet yetal caw yel. Yu ch'an jun tu', yuxan jix jin ali. Masanil c'al eb yet xa jun k'ane yel, chi yak' xiquin eb tet tzet chi wal an, ẍi Jesús. 38 Catu' jix yalon Pilato tu' tet naj jaxca ti':
—A… ¿tzet yetal jun yel cha wal tu'? ẍi Pilato tet Jesús.
Jix Ale Xa C'al Oc Camich Yiban Jesús
(Mateo 27:15-31; Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25)
Jix lawi yalon jaxca tu' xin, catu' jix el pax tej sti' sdespacho bey ey ec' eb a Judea tu'. Jix yalon eltej xol eb tu' jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', c'am nioj smul chi wil an. 39 Pero ey jun je ley, tol ja' yet jun jun k'in pascua ti', che k'an jajcha junoj preso yei, catu' chin jajon el oj. Yu jun tu' xin, ¿c'am mi wal chi yal je c'ul ja' jun je reyal jaex Israel jex ti' chin jaj el tinani' yet jun jabil ti'? ẍi naj tet eb. 40 Yu jun tu', jix a yaw eb masanil, jix yalon eb jaxca ti':
—Ja' jun winaj ti', c'am chi koche. Ja' ojab naj Barrabás chi jajchai, ẍi eb tet Pilato. Pero elk'om naj Barrabás tu'.
* 18:9 Juan 6:39