20
Spitzc'ubail Jesús
(Mateo 28:1-10; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12)
Ja' yet ey to sajbi yet domingo xin, jix to María Magdalena bey ey octoj smimanil Jesús tu'. Jix yilon yet jix apni, tol elnaj xa smajil ch'en ch'en tu'. Yu jun tu', yuxan jix yak' ani smeltzotej, catu' jix apni sc'atan Simón Pedro. Ey pax ec' jun scuywom cam c'ulnebil yetoj Pedro tu', jix yalon ix tet eb jaxca ti':
—Jix i'le eltej smimanil naj Kaawil bey jix ale can octoj. ¿Bey mi tu' jix i'letoj? ẍi ix tet eb. Jix yab c'al Pedro yetoj jun xa cuywom tu' xin, jix to eb yilon bey ch'en ch'en tu'. Ani sto eb scawanil. Pero jix can can Pedro tu' yu jun xa tu', yuxan ja' jun xa cuywom tu' jix babi apni bey jun jolan tu'. Jix octoj t'anan yul ch'en ch'en tu'. Jix yiloni, asanxane an k'ap jix pixle oc yin, lanan can ey oj. Ma octoj jun cuywom tu' yul ch'en. Tzajan yapni Simón Pedro tu' yintaj. Jix apni c'al oc oj, jix octoj yul ch'en ch'en tu'. Ja' jix iloni, asanxane an k'ap tu' lanan can ey oj, c'al an tx'ambale jix oc pixan yin sjolom Jesús tu' chulan can ey an, catu' naat ta c'otan can toj an. Jix lawi tu', jix octoj jun xa cuywom jix babi apni oc tu'. Ja' to yet jix yilon jaxca tu', jix yaon oc yin sc'ul. C'am to chi yaoc eb yin sc'ul, tol yel jix pitzc'u a Jesús. Yutol c'am chi na'cha el yu eb, tzet tz'ibebil can yul An Juun Tz'ibebil can oj, tzet utbil tol oj pitzc'u pax a Jesús xol eb camnaj. 10 Jix lawi yilon eb tu' xin, jix pax eb bey sna.
Ja' Yet Jix X'oxon A Sba Jesús Tet María Magdalena
(Marcos 16:9-11)
11 Jal pax María Magdalena tu' xin, jix can can sc'atan jun ch'en tu'. Ma octoj ix yul ch'en. Tu' c'al jix octoj t'anan ix yul, catu' jix ok' a ix. 12 Catu' jix yilon ix, ey octoj cawan ángel yul ch'en tu'. Caw saj spichil eb. Chotan ey eb bey jix ec'le smimanil Jesús tu', jun bey sjolomtaj, jun xa bey yajantaj. 13 Catu' jix sk'anlen eltej eb tet ix jaxca ti':
—Jaach ix, ¿tzet yuxan chach ok'i? ẍi eltej eb.
—Chin ok'i, yutol jix i'letej smimanil naj Waawil titi'. ¿Bey mi tu' jix i'letoj? ẍi ix tet eb. 14 Ja' to yet jix lawi yalon ix jaxca tu', jix meltzotoj t'anan ix yintaj. Catu' jix yilontej ix, tol ey ec' Jesús. Pero man yotaj oj ix, ta tol ja' naj. 15 Yuxan jix sk'anle el tet ix jaxca ti':
—Jaach ix, ¿tzet yuxan chach ok'i? ¿Mac cha sey ec' oj? ẍi Jesús tet ix. Ja' sna'on ix, tol ja' naj ilom awbeal te' linan ec' titu'. Yuxan jix yal ix tet naj jaxca ti':
—Jaach winaj, ta jaach jix jul ja wi' eltej smimanil Jesús tu', al e in an, bey jix bet ja wak' can oj, catu' chin to wi'on an, ẍi ix tet Jesús.
16 —María, ẍi Jesús tu' tet ix. Yu jun tu', yuxan jix meltzotoj t'anan ix yin naj. Jix sk'anab a ix yin hebreo tu' jaxca ti':
—Raboni, ẍi ix. Chi yal yel oc apnoj, Cuywam. 17 Catu' jix yalon Jesús tet ix jaxca ti':
—Manchej jin ja mitx'a, yutol c'am to chin atoj bey ey ec' jin Mam. Pero asi', al tet eb wuẍtaj, c'al tet eb wanab masanil, tzet utbil tol oj jin pax a bey ey ec' jin Mam. Ja' jin Mam tu', je Mam pax wetoj an. Ja' jin Diosal tu', je Diosal pax wetoj an, ẍi Jesús tet ix. 18 Yu jun tu', ja' María Magdalena tu', jix to yal tet eb scuywom Jesús tu' jaxca ti':
—Caw jix wil yin naj Kaawil, ẍi ix tet eb. Catu' jix yalon pax ix tet eb tzet jix al-le yu naj tet ix.
Ja' Yet Jix X'ox A Sba Jesús Tet Eb Scuywom
(Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49)
19 Ja' c'al oc yet jun domingoal tu' yet k'ejbintajil, jix syamba sba eb scuywom Jesús. Caw canani ye smajil jun na bey yaman ec' eb tu' yu xiw c'ulalil eb tet eb yaawil ye bey Judea. Catu' jix yilontej eb, linan xa oc Jesús snan xol eb, catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ey ojab watx' c'ulal snan je xol, ẍi naj tet eb. 20 Catu' jix x'oxon yul sk'ab tet eb tu', c'al smotx bey jix to ch'en lanza. Ja' yet jix yilon eb scuywom tol ja' naj Kaawil, caw jix tzala a eb sic'lebil. 21 Catu' jix yalon naj tet eb junel xa jaxca ti':
—Ey ojab watx' c'ulal snan je xol. Jaxca jix yun jin ẍejontej cu Mam Dios, quey tu' chi yun jex jin chejon pax toj, ẍi Jesús tet eb. 22 Jix lawi yalon wan ti', catu' jix xuontoj ska'e' yiban eb tu'. Catu' jix yalon naj jaxca ti':
—Cha' wej can naj Santo Espíritu. 23 Ta ey mac che yak' miman c'ulal yin spenail, oj yak' pax Dios miman c'ulal yiban eb. Ta ey mac c'am che yak' miman c'ulal yin spenail xin, oj can c'al ta' spenail eb tu' yiban, ẍi Jesús tet eb.
Ja' Yet Jix Il-le Yin Jesús Yu Naj Tomás
24 Ey jun yetbi eb scuywom Jesús chi yij Tomás, chi yij pax Tioẍ. C'am naj ey ec' yetoj eb yet jix il-le yin Jesús yu eb. 25 Yu jun tu', yuxan jix yal eb yet cuywomal tu' tet naj jaxca ti':
—Jaonti', jix kil yin naj Kaawil, ẍi eb tet naj.
—Ta c'am chi wil yechel ch'en lawuẍ yul sk'ab, catu' c'am chin jejtoj yiximal jin k'ab yul sjolanil ch'en tu', c'al jin jejontoj jin k'ab bey smotx ma waoc yin jin c'ul, ẍi naj. 26 Waxajeb xa c'ual tu', catu' jix syamban pax oc sba eb junel xa bey yul jun na tu'. Ey ec' naj Tomás tu' yetoj eb yet tu'. Caw canani ye smajil jun na tu', pero jix yilontej eb, linan xa oc Jesús snan xol eb, catu' jix yalon tet eb jaxca ti':
—Ey ojab watx' c'ulal snan je xol, ẍi naj tet eb. 27 Catu' jix yalon tet naj Tomás tu' jaxca ti':
—Il jin k'ab ti' an. Jejtoj yiximal ja k'ab yul sjolanil ti'. Catu' cha jejontoj pax ja k'ab bey sjolanil jin motx ti'. Manchej ja wak' caab c'ulal, pero aoc ja c'ul win an, ẍi Jesús tet naj. 28 Jix yalon Tomás tu' tet Jesús jaxca ti':
—Jaach Waawil, jaach jin Diosal, ẍi naj. 29 Catu' jix yalon Jesús tu' tet naj jaxca ti':
—Tomás, jix ja waoc ja c'ul win an, yutol jix jin ja wil an. Ja' eb c'am chin ilon an, catu' chi yaon oc sc'ul eb win, yel xa c'al watx' yet eb, ẍi Jesús tet naj.
Ja' Tzet Yuxan Jix Tz'ibele Jun Libro Ti'
30 Ec'al to c'al milagro jix el yunen Jesús sattaj eb scuywom tu', pero ma tz'ibele can sk'aneal masanil yul jun libro ti'. 31 Jix tz'ibele can wan ti', yet watx' che yaoc yin je c'ul, tol ja' Jesús naj Sc'aal Dios, ja' ton Cristo. Ta quey tu' oj je yute je yaon oc yin je c'ul, oj je cha' je k'inal tol ey c'al yin tobal k'inal tet naj.