10
Bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ -zɔnʋ
«Nɩɩ, ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ɔ 'nɩa 'suoo ŋwɛɛ plalɩ, -ɔ -gblalɩa 'suoo da -putu, 'wienyɔ -yɔ nyɩmɛ 'nyuu ɔ -mɩa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ plalɩa 'suoo ŋwɛɛ, mɔ -wa bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ. 'Ɩn bhlabhlɛɛ 'suoo ŋwɛkʋnyɔ kalɩa klolo ɔ -yla, 'ɩn bhlabhlɛ nʋa we 'yliyɔzʋnyɔɔ wɛlɩ. Bhlabhlɛ -mʋʋ -ka -mɩ, we 'ŋnɩ -yɔ ɔ lalɩa we, 'ɩn ɔ kwaa wee bhlabhlɛnya 'pipee. Ɔ -ka we 'dɛ weee wleli, 'ɩn ɔ nɔa we 'yu. Ɔ mɩ -slɛɛn we 'yu, 'ɩn we nɔa ɔ 'bɩ, -we ka gbʋ -wa, we -yi ɔ wɛlɩ. We'e nɔ nyɩmɛ -putu 'bɩ. Nɩɩ, kwɛɛ we gwaa ɔ, we 'nɩ ɔ wɛlɩ -yii 'gbʋ.» Gbʋʋ nine ɔ 'paa da -zugba ɔ mɩ gbada, nyɩma 'nɩ we 'wʋlanʋ.
-Bha -Zezu gba 'yaɛ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -amɩ -wa bhlabhlɛɛ 'suoo ŋwɛɛ. Ɩn 'nɩa -slɔ yi, -wa weee yia, 'wienya wa -mɩa, 'ɩn wa mɩa nyɩma 'nyii nya. Nɩɩ, bhlabhlɛ 'nɩ wa wɛlɩ 'nʋ. 'Ɩn bhlabhlɛɛ 'suoo ŋwɛɛ mɩa, -amɩ -wa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka na -gbɛ plalɩ, 'ɩn ɔ bhʋa gbʋ 'wʋ. Wee 'suoo ŋwɛɛ ɔ yia plalɩa, 'ɩn -bha ɔ yia 'tlalɩa 'bhie, ɔ 'ka lililu 'yɩ. 10 'Wienyɔ mɩa, ɔ -ka yi nɩ, 'wie klaa, 'bhabhɩe klaa, we -yɔ lasasɩe, we 'gbʋ ɔ yia. -Amɩ mɩa, nyɩma 'ka 'yliyɔgagɩe 'yɩɩ 'gbʋ ɩn yia yi. 'Ɩn wee 'yliyɔgagɩe mɩa, wa 'ka we 'yɩ duun.
11 «Nɩɩ, -amɩ -wa bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ -zɔnʋ. Bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ -zɔnʋ mɩa, ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe ɔ saa dlɩ -gʋ ɔ bhlabhlɛɛ 'gbʋ. 12 Nɩɩ, lubhonʋnyɔ -ɔ 'nɩa bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ, 'ɩn bhlabhlɛ 'nɩa ɔ -nʋ, -fliigwɩ -ka yida -mɩ, ɔ -ka we -yɔyɩ, 'ɩn ɔ tɩa -bha wee bhlabhlɛ -gwagwɩe nya. We -ka bhlabhlɛ tɔlʋa kpa, 'ɩn we pnɩɩ mumnia la. 13 -We ka gbʋ -wa, lubhonʋnyɔ -ɔ mɩa 'gwɛzii datalɩda, ɔ'ɔ sɩalɩ ɔ 'dɛ bhlabhlɛɛ 'gbʋ. 14 Nɩɩ, -amɩ -wa bhlabhlɛɛ 'yliyɔzʋnyɔ -zɔnʋ. Sa ɩn -yia na bhlabhlɛ, 'ɩn na bhlabhlɛ -yia 'mɩ nɩ, 15 'sa Dide -yia 'mɩ, 'ɩn, ɩn -yia na Dide. 'Ɩn na palɩa na 'yliyɔgagɩe la na bhlabhlɛɛ 'gbʋ. 16 Bhlabhlɛ tɔlʋa ɩn kaa, -mʋmʋnya mɩa da suo nɩ 'wʋ, we 'nɩ -slɔ -mʋʋ glaa -mɩ. We mɩ nɩɩ, ɩn gʋgwlalɩ we 'wlu. Na wɛlɩ we yia 'nʋa, 'ɩn we 'dɛ weee 'ka -zlo -bhlo -we kaa 'yliyɔzʋnyɔ -bhlo -zɛ.
17 «Nɩɩ, na Dide -kalɩ na zɛ. -We ka gbʋ -wa, ɩn ka na 'yliyɔgagɩe lapalɩ. 'Ɩn 'wʋ na yia we 'bhua. 18 Wee na 'yliyɔgagɩe mɩa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka 'mɩ we kwɛɛ -sa, na dlɩɩ da ɩn palɩa we la. Ɩn ka we se ɩn 'ka we lapalɩ, 'ɩn, ɩn ka we se ɩn 'ka 'ya we 'wʋbhu. Tite na Dide tɩa 'mɩ -yɔ, mʋ mɩa dɛ.»
19 -Zezuu wɛlɩ nɩ sɩsalɩa Zuifʋ -yɔ. 20 Wa glaa, nyɩma duun nɛɛ: «Zuzu 'nyuu mɩ ɔ 'wʋ, -sabhɛ mɩ ɔ 'bhada, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a pʋlʋ ɔ yukwlia?»
21 Tɔlʋa nɛɛ: «Wɛlɩ -we ɔ gbaa dɛ nɩ, Zuzu 'nyuuu 'wʋmɩnyɔɔ wɛlɩ 'nɩ 'sa -mɩ. 'Lee, zuzu 'nyuu mneni we 'ka 'lɔlɔnyɔɔ 'yli -bloo?»
-Zezu nɛɛ ɔ mɩ -Lagɔɔ 'Yu nya
22 Nɩɩ, -Lagɔbudu 'kadʋʋ -kalɩylɩɩ 'fɛtɩ ka nyni -Zeluzalɛmʋ. -Zʋo -zʋ, -sa wa saa we. 'Ɩn, ŋwɔtlɔyibhla -wa. 23 -Lagɔbudu 'kadʋ ŋwɛɛ, da wa laa Salomɔɔɔ palʋ 'kadʋ, we bhʋnya -yɔ -Zezu mɩa -zieda. 24 -Slɛɛn, Zuifʋ gbelia ɔ, 'ɩn wa nɛɛ: «Lɛbhla -ɩn 'ka -amɩaa dlɩ yalɩ -saa? Nɩɩ, -mɩ, ɩn -ka -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, gba we -aɩn -yla sa 'vayɩɩ.»
25 -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «Ɩn ka we aɩn -yla gba, 'ɩn a 'nɩ we dlɩ -gʋ zʋ. Nɩɩ, gbʋ na nʋa lɛ na Didee 'ŋnɩ nya, mʋ -wa na gbʋdayɩnya. 26 Nɩɩ, a 'nɩ na bhlabhlɛ glaa -mɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ a'a zʋa 'mɩ dlɩ -gʋ. 27 Na bhlabhlɛ mɩa, na wɛlɩ we nʋa. -Amɩ -yi we, 'ɩn we nɔa 'mɩ 'bɩ. 28 'Yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ na nyɛa we. We 'na 'ka labhʋ -bhlɔkɔɔ -gba, 'ɩn nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'na 'ka 'mɩ we kwɛɛ -sa. 29 Na Dide -ɔ 'nyɛa 'mɩ we yoo, ɔ 'yli ɔ -zi -lu weee. 'Bhie, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka we na Dide kwɛɛ -sa.* 30 -Amɩ -yɔ na Dide 'sɔ, -a -bhlo.»
31 -Bha, Zuifʋ 'bhu 'yaa gbɔkʋ la wa 'ka we ɔ 'wʋbha. 32 We 'dɛɛ 'gbʋ -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «Libho -zɔnʋʋ -zlo, -we 'bhʋa na Didee -gbɛ, ɩn nʋa lɛ amɩaa 'yibadɩ, a 'yɩa -yɔ, we glaa, -mʋmʋ ka 'gbʋ a 'ka 'mɩ 'bha gbɔkʋ nyaa?»
33 Zuifʋ nɛɛ ɔ -yla: «We 'nɩ lubho -zɔnʋʋ 'gbʋ -a 'yɩbha -a 'ka -mɩ 'bha gbɔkʋ nya, nɩɩ, -Lagɔ -ɩn vɛlɩa, we gbʋ -wa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɩn -mɩa, 'ɩn -na bhua -na 'dɛ 'wʋ -Lagɔ 'bhisa!»
34 -Zezu nɛɛ: «We mɩ cɛlɩda amɩaa tite 'wʋ nɩɩ, -Lagɔ nɛɛ:
‹-lagɔnya a -mɩa.›
35-36 -A -yi we 'ji nɩɩ, -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, nyɩmɛ 'nɩ mneni ɔ 'ka we lasa. -Wa ka -nʋ nya -Lagɔwɛlɩ mɩa cɛlɩda, ɔ -ka -maa la ‹-lagɔnya› nɩ, 'ɩn -amɩ, -Lagɔ -ka -bha 'mɩ -sa, 'ɩn ɔ -ka 'mɩ tie dʋdʋ -gʋ nɩ, 'lee, sa a mneni a 'ka gba nɩɩ, ɩn ka -Lagɔ vɛlɩa, nɩɩ, ɩn nɛɛ ɩn mɩ -Lagɔɔ 'Yu nyaa 'gbʋʋ? 37 Nɩɩ, ɩn 'nɩ na Didee lubho nʋ nɩ, a 'na zʋlʋ 'mɩ dlɩ -gʋ -nɩ. 38 Nɩɩ, ɩn -ka we lɛnʋ nɩ, 'ɩn a 'nɩ yaa 'mɩ dlɩ -gʋ zʋa yioo, wee libho -zɔnʋ mɩa, a zʋ we dlɩ -gʋ. 'Ɩn a 'ka we 'jiyibheli 'nanʋʋ nɩɩ, Dide mɩ 'mɩ 'wʋ, 'ɩn ɩn mɩ ɔ 'wʋ.» 39 Wee gbʋ nɩɩ 'gbʋ, wa 'yɩbha 'ya wa 'ka ɔ kpa, 'ɩn ɔ yia wa kwɛɛ 'tla.
40 -Slɛɛn, -Zezu yia Zudɛɛn nyuu -kakpe yabhlo -gʋ mnɩ. Da Zaan batizee bhaa nyɩma, -bha ɔ -dɩa la. 41 Nyɩma duun yia ɔ -gbɛ, wa nɛɛ: «Zaan 'nɩ gwɛdigbʋ yabhlogbɔɔ lɛnʋ, nɩɩ, -we weee ɔ gbaa nyɩmɛ nɩɩ daa, we mɩ gbʋzɔnʋ nya.» 42 -We mɩa nɩ -gʋ, nyɩma duun zʋa ɔ dlɩ -gʋ.
* 10:29 'Sɛbhɛ tɔlʋa nɛɛ: «-We na Dide 'nyɛa 'mɩ yoo, we 'yli we -zi -lu weee.» 10:30 Nɩɩ, -Zezu -ka gba nɩɩ, ɔ -yɔ -Lagɔ 'sɔ -bhlo, -Lagɔ ɔ vɛlɩa Zuifʋʋ 'wlukʋʋn, wa titee sɔlʋ. We 'dɛɛ 'gbʋ wa 'yɩbha wa 'ka ɔ 'bha.