11
-Lazalɩɩ tlɩtlɩgbʋ
1-2 Nɩɩ, nyɩmɛ yabhlo wa laa -Lazalɩ, ɔ -zɔɔ -wa Betani. Malii -yɔ Maatɩ 'sɔ mɩ 'ya Betani, ɔ bhɔlɔa wa -mɩa. (Malii -ɔ 'kaa Nyɩmaa -Kanyɔ *-lasiklɔ bhʋ -yɔ tli, 'ɩn ɔ 'kaa we -yɔsɛ ɔ 'dɛɛ 'nyi nya nɩ, ɔɔ Malii -wa.) Nɩɩ, 'ylɩ yabhlo nya, 'ɩn -Lazalɩ yia gu bhli. We 'dɛɛ 'gbʋ, ɔ bhɔlɔa yia nyɩmɛ tie, wa 'ka -Zezu la. Ɔ mnɩa -Zezuu -gbɛ, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, -na jijli -tale ka gu -yɔ.»
Da -Zezu 'nʋa we, ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, gu -we yia -Lazalɩ -yɔ, we 'nɩ ɔ 'bhabhɩee 'gbʋ we yi ɔ -yɔyi, we 'ka -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩee 'tɩtɛ -sloluu gbʋ -wa. -Bha wa yia -Lagɔɔ 'Yuu 'ŋnɩ -mnɩnɩa.»
Nɩɩ, -Zezu 'nɩ Maatɩ klaa, ɔ bhɔlɔ klaa, we -yɔ -Lazalɩɩ zɛkalɩ -sɛ. 'Ɩn ɔ 'nʋa nɩɩ, -Lazalɩ ka gu -yɔ, wa laa ɔ, ɔ 'nɩ -mɔ mnɩ. Da ɔ mɩa, ɔ li -bha 'ylɩ 'sɔ. 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla: «-A mnɩ Zudee lʋ.»
Ɔ 'bɩnɔnya nɛɛ: «*Wlabi, daylɩda, Zuifʋ 'yɩbha wa 'ka -mɩ 'bha gbɔkʋ nya, 'ɩn -na gbaa -ɩn 'ka -mɔ lʋmnɩ yɩ?»
Ɔ nɛɛ: «We bhlili zlɩgʋ, jibhe 'ka zɔ, mʋ -wa 'ylɩɩ zlɩ. Nyɩmɛ -ɔ nɔa zlɩ, ɔ'ɔ gozo, -we ka gbʋ -wa, zlɩɩ san mɩ -bha. 10 Nɩɩ, we -ka sabɔ ɔ nɔ, 'ɩn ɔ gozoa, -we ka gbʋ -wa, san 'nɩ -bha -mɩ.» 11 Wɛlɩnya nɩɩ 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «-Amɩaa 'tale -Lazalɩ ka 'ylaa ŋwɔ, nɩɩ, mnɩda ɩn mɩa ɩn 'ka ɔ ganɔ.»
12 Ɔ 'bɩnɔnya nɛɛ ɔ -yla: «-Amɩaa -Kanyɔ, we -ka 'ylaa ɔ ŋwɔ, 'pʋa ɔ yia.» 13 -We -Zezu 'yɩbhaa ɔ 'ka gba, mʋ -wa nɩɩ, -Lazalɩ ka tlɩ. Nɩɩ, ɔ 'bɩnɔnya nɛɛ 'sa nɩɩ, 'ylaa 'dɛbhie ɔ saa 'ŋnɩ.
14 -Bha -Zezu gbaa wa -yla sa tɩklɩɩɛ: «-Lazalɩ ka tlɩ. 15 Nɩɩ, ɔ ka tlɩ, 'ɩn ɩn 'nɩ -mɔ -mɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ na lia 'mʋna amɩaa daa. 'Ɩn, a 'ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋʋ gbʋ -wa. Nɩɩ, -a mnɩ ɔ -gbɛ.»
16 -We mɩa nɩ -gʋ, Toma wa laa -Zluya nɛɛ -Zezuu 'bɩnɔnya tɔlʋa -yla: «-A -yɔ ɔ 'sɔ mnɩ, 'ɩn -a 'ka dabhlo tlɩlɩ.»
17 Nɩɩ, da -Zezu mnɩa -mɔ, 'ɩn ɔ yia 'nʋ nɩɩ, wa ka -Lazalɩɩ 'kwie gbawla 'wʋfa, we li 'ylɩ -mnʋa.* 18 Nɩɩ, Betani mɩ -Zeluzalɛmʋ kwesi, we nyɩdɩ mneni we 'ka kilomɛtlɩ ta nyni. 19 We 'dɛɛ 'gbʋ Zuifʋ duun yia Maatɩ -yɔ Malii -gbɛ yi, wa 'ka wa 'yuo 'pa wa bhelii tlɩtlɩee 'gbʋ.
20 Da Maatɩ 'nʋa nɩɩ, -Zezu mɩ yida, 'ɩn ɔ yia ɔ yoo -saa mnɩ, -zugba Malii -mɔɔ -dɩ -budu zɔ la. 21 Maatɩ -yɔ ɔ gbelia 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «Na -Kanyɔ, nɩɩ, -ɩn -ka yaa -seli -mɩ, na bheli 'na 'ka yaa tlɩ. 22 Nɩɩ, ɩn -yi -slɛɛn we 'ji nɩɩ, -we -na yia -Lagɔ -zlalɩa, 'nyɛa ɔ yia -mɩ we.»
23 Ɔ nɛɛ ɔ -yla: «'Wʋ amaa bheli yia -sɔa.»
24 -Mɔɔ nɛɛ: «Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, dʋdʋʋ bhɩa zlɩ mɩa, ɔ -yɔ tlɩtlɩnya yia 'wʋsɔa.»
25 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «Tlɩtlɩnyaa 'wʋsɔlʋnyɔ mɩa, -amɩ -wa, 'ɩn -ɔ nyɛa nyɩma 'yliyɔgagɩe, -amɩ -wa. Nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, ɔ 'dɛ yi tlɩoo, 'yliyɔ ɔ yia -gaa. 26 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ -gaa 'yliyɔ, 'ɩn -ɔ zʋa 'mɩ dlɩ -gʋ, ɔ 'na 'ka tlɩ. -We ɩn gbaa dɛ, 'lee, a zʋ we dlɩ -gʋʋ?»
27 Ɔ nɛɛ: «Ɩɩn, na -Kanyɔ, ɩn ka we dlɩ -gʋ zʋ nɩɩ, -ɩn mɩ -Lagɔɔ -Bhasanyɔ nya, 'ɩn -ɩn mɩ -Lagɔɔ 'Yu -ɔ 'kaa dʋdʋ -gʋ yi nya.»
28 Wɛlɩ nɩ -gʋ ɔ mnɩa ɔ bhɔlɔ Malii laa, 'ɩn ɔ yia ɔ ŋwuŋweniɛ: «-Amɩaa -Slolunyɔ mɩ da, ɔ nɛɛ a mnɩ.» 29 Malii 'nʋa we, -bha ɔ -sɔa 'wʋ sa slʋɩ, 'ɩn ɔ yia ɔ -gbɛ mnɩ, 30 -zugba -Zezu 'nɩ -slɔ wee -zɔɔ pla, da Maatɩ tɩa ɔ, -bha ɔ mɩa. 31 Zuifʋ tɔlʋa -yɔ Malii -dɩ -mɔ -budu zɔ la, -zugba wa pa ɔ 'yuo. Malii -sɔa 'wʋ sa slʋɩ, ɔ 'tlaa, wa 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn wa yia yɩylalɩ, 'ɩn wa nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩ nɩɩ, gbawla -gʋ ɔ mnɩa ɔ 'ka -mɔ wili, -bha wa mnɩa ɔ 'bɩ.
32 Da -Zezu mɩa, Malii nynia -bha, ɔ 'yɩa ɔ -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ bhʋ -yɔ bhlili, -bha ɔ gbaɛ: «Na -Kanyɔ, -ɩn 'ka yaa -seli -mɩ nɩ, na bheli 'na 'ka yaa tlɩ.»
33 Da -Zezu 'yɩa ɔ wida, 'ɩn Zuifʋnya -wa -laa ɔ yoo, -maa mɩ 'yaa wida, -bha -gbagbɩ sloa ɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ dlɩ yia sumanɩ. 34 Ɔ nɛɛ: «Da a zʋ ɔ 'kwiea?»
Wa nɛɛ: «-Amɩaa -Kanyɔ, -ɩn yi -ɩn 'ka -bha 'yɩ.»
35 -Bha -Zezu wia.
36 'Ɩn Zuifʋ nɛɛ: «A -talɩ, ɔ 'nɩ ɔ zɛkalɩ -sɛ!»
37 Nɩɩ, wa glaa nyɩma tɔlʋa nɛɛ: «Nyɩmɛ -ɔ -bloa 'lɔlɔnyaa 'yli, lɛɛ -lu ka 'gbʋ ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka yaa -Lazalɩɩ tlɩtlɩe 'yoo -kʋlʋa?»
-Zezu -sɔlʋa -Lazalɩ 'wʋ tlɩtlɩnya glaa
38 'Ya -bhlokpadɛ, -gbagbɩ sloa -Zezuu kuzɔ, 'ɩn ɔ yia gbawla -gʋ mnɩ. Nɩɩ, wee gbawla mɩa, tʋkpaa gbacɩzɔ we mɩa, 'ɩn tʋkpa -boklo 'kadʋ mɩa we ŋwɛɛ. 39 Ɔ nɛɛ: «A -sa -bha wee tʋkpa.»
'Ɩn -ɔ tlɩa, ɔ bhɔlɔ Maatɩ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, ɔ 'nɩ -bha ŋnɛ 'pa -slɛɛn? Ɔ tlɩa, we 'ylɩ -mnʋanʋ nɩ -zɛɛn.»
40 Nɩɩ, -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «'Lee, ɩn 'nɩ aɩn -yla gba nɩɩ, a -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn a yɩa -Lagɔɔ 'ŋnɩmnɩe -yɔɔ?»
41 -Bha wa -saa -bha tʋkpa. -Zezu 'bhua 'klʋ 'wʋ yalɩ, ɔ nɛɛ: «Dide, -Mɩ na paa fuo, -we ka gbʋ -wa, -ɩn ka na wɛlɩ -yɔŋwnu. 42 Nɩɩ, ɩn -yi we 'ji nɩɩ, 'wʋ -na ŋwnua na wɛlɩ 'ylɩ weee nya. Gbʋzɔnʋ mʋ, nyɩma duun -wa gbelia da 'mɩɩ 'gbʋ na gbaa we, wa 'ka dlɩ zʋ nɩɩ, -mɩ tiea 'mɩ.» 43 Ɔ gbaa wɛlɩ nɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wɛlɩ 'tɩtɛ nyaɛ: «-Lazalɩ, 'tla -mɔ!» 44 -Lazalɩ, -ɔ tlɩ yaa, ɔ 'tlaa -mɔ, -zugba ɔ bhʋ -yɔ ɔ sɔnya mɩ gbʋanda 'naa kibhe nya. 'Naa mɩ ɔ 'klʋ -yɔ bibeda.
-Bha -Zezu gbaa nyɩma -yla: «-We weee mɩa dɛ ɔ -yɔ, a -blo we, a 'tide ɔ 'yi, ɔ 'ka mnɩ.»
(Mt 26.1-5; Mk 14.1-2; Lk 22.1-2)
45 Zuifʋnya -wa yia Malii -gbɛ, 'ɩn -we -Zezu nʋa lɛ, -wa 'yɩa we -yɔ, wa glaa, nyɩma duun yia ɔ dlɩ -gʋ zʋ. 46 Nɩɩ, tɔlʋa mnɩa Falizɩnyɩmaa -gbɛ, -we -Zezu nʋa lɛ, 'ɩn wa yia -maa 'dɩ -salɩ. 47 -Bha -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Falizɩnyɩma laa wa -lima gbʋwʋbhunya wa 'dɛ weee 'ka 'wlugbeli, 'ɩn wa nɛɛ: «Nyɩmɛ nɩ mɩ gwɛdigbʋ duun lɛnʋda, 'lee, sa -a 'ka ɔ nʋa? 48 Nɩɩ, -a -ka ɔ 'yitide, ɔ -yɔ we lɛnʋe 'ka mnɩda -mɩ, 'ɩn nyɩma weee zʋa ɔ dlɩ -gʋ. Wa -ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn *Wlɔmʋ -nyɩmaa 'wlulapɩlɩnya yia, 'ɩn wa saa -amɩaa bʋbɔlʋda -yɔ -amɩaa klu la.»
49 Waa Zuifʋ glaa, yabhlo mɩ -bha, 'mɔ wa laa Kaifʋ. *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ ɔ -mɩa wee -zʋ nɩ nya. Ɔ nɛɛ: «A'a 'nʋ -lu yabhlogbɔɔ 'wʋla! 50 We 'dɛɛ 'gbʋ a pʋpalɩ 'wlukʋʋn la 'nanʋʋ! We nanɩ 'yli amɩaa -nʋ nya nɩɩ, nyɩmɛ -bhlo tlɩ -amɩaa kluu 'gbʋ. -A -ka 'sa nʋ, -Zuifʋ weee 'na 'ka labhʋ.» 51 Nɩɩ, wɛlɩ -we Kaifʋ gbaa, we 'nɩ ɔ 'dɛɛ -gbɛ 'bhʋ. Nɩɩ, wee -zʋ nɩ nya, mɔ -wa -Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ. -Bha -Lagɔ zʋa ɔ wɛlɩ ŋwɛɛ, 'ɩn ɔ nɛɛ nɩɩ, -Zezu yia tlɩa Zuifʋ weee 'gbʋ. 52 We 'nɩ Zuifʋ -bhlogbɔɔ 'gbʋ ɔ 'ka tlɩ, nɩɩ, -Lagɔɔ 'yua weee mɩa dʋdʋ weee -gʋ, ɔ 'ka wa 'wlugʋgwlalɩ, 'ɩn ɔ 'ka wa nyɩma -bhlo -zɛlɩɩ gbʋ -wa 'ya.
53 Nɩɩ, we 'bhʋ wee 'ylɩ 'wʋ, -bha Zuifʋʋ 'yugalɩnya pʋpalɩa -slɛɛn gbʋ nɩɩ, wa 'ka -Zezu 'bha. 54 -We mɩa 'dɛɛ 'gbʋ, ɔ'ɔ -zie -slɛɛn Zuifʋ glaa zlɩ 'klʋ. Nɩɩ, 'gbe -we wa laa Eflaimʋ, -we mɩa -mɔ da bɛblɛɛ, -mɔ ɔ mnɩa, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ yia -mɔ ladɩ.
55 Zuifʋʋ *'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ ka cɩpa. Wee 'fɛtɩ 'nɩ -slɔ nyni, 'ɩn nyɩma duun yia da weee 'bhʋ, 'ɩn wa yia -Zeluzalɛmʋ yi. Nɩɩ, wa 'ka wa 'dɛ lamnazɩlɩ, 'ɩn wa 'ka -mɔwlʋ, wa 'ka wee 'fɛtɩ -sa. 56 Wa mɩ -mɔ -Lagɔbudu 'kadʋ zɔ, -zugba wa talɩa -Zezuu da, 'ɩn wa gbʋgbalɩ -ylaɛ: «'Lee, nyɩmɛ nɩ 'nɩa fɛtɩ 'wʋ yia yi -wa yɩ? Sa amɩa yɩ wea?» 57 -Slɛɛn, -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan -yɔ Falizɩnyɩma zʋa gbʋ, 'mʋ wa gbaa nyɩma -yla: «Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka -Zezu da -yi, ɔ yi ɔ 'ka we gba, 'ɩn wa 'ka ɔ kpa.»
* 11:17 Nɩɩ, Zuifʋʋ -gbɛ, nyɩmɛ -ka tlɩ, 'ɩn wa faa ɔ 'kwie gbawla 'wʋ wee 'ylɩ -bhlokpadɛɛ zlɩ.