12
Malii tlia -lasiklɔ -Zezuu bhʋ -yɔ
(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)
Nɩɩ, we -tʋ 'wʋ 'ylɩ gbelibhlo, 'ɩn 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ 'ka nyni. -Bha -Zezu -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia Betani mnɩ. Wee Betani -Lazalɩ mɩa, nyɩmɛ -ɔ -Zezu -sɔlʋa zlɩmɛ tlɩtlɩnya glaa 'wʋ, mɔ -wa. -Bha wa pia ɔ -yla, 'ɩn Maatɩ mɩa we dlilida. -Wa -yɔ -Zezu 'sɔ mɩa lida, ɔɔ -Lazalɩ mɩ wa glaa. Wa mɩ lida nɩ, Malii bɛa -Zezu -yɔ, -lasiklɔ -zɔnʋʋ litlɩ -kibhe -we ka -valɛ 'tɛa, ɔ 'bhua we 'wʋ, ɔ tlia we -mɔɔ bhʋ -yɔ, 'ɩn ɔ yia we -yɔsɛ ɔ 'nyi nya. 'Ɩn wee -lasiklɔɔ ŋnɛ yia -budu zɔ ye.
Nɩɩ, -Zezuu 'bɩnɔnyɔ yabhlo wa laa Zudasɩ Isɩkaliɔtʋ, -ɔ 'kaa cɩ ɔ wla, ɔ 'bhua gbʋ 'wʋ, ɔ nɛɛ: «-Lasiklɔ nɩɩ -valɛ 'tɛ, we -valɛ mneni we 'ka lubhonʋnyɔɔ -zʋ -bhloo 'pɛnɩgwɛzi nyni. Lɛɛ -lu ka 'gbʋ -a 'nɩ we pɛlʋ 'pa -a 'ka we 'gwɛzi bobabhanya 'nyɛa?» -We ɔ gbaa da nɩ, we 'nɩ nɩɩ, bobabhanyaa daa ɔ ka nyazɩdlɩ, nɩɩ, 'wienyɔ ɔ -mɩaa gbʋ -wa. Nɩɩ, 'gwɛzii lazʋnyɔ ɔ -mɩa, 'ylɩ weee nya -zugba ɔ sa -bha zizewiemɩ.
'Ɩn -Zezu nɛɛ ɔ -ylaɛ: «'Bhʋ ɔ -yɔ! Nɩɩ, -we ɔ tlia da 'mɩ -yɔ nɩ, na ku ɔ mnazɩa la zlɩ wa 'kaa 'mɩ gbawla 'wʋ fa, we 'gbʋ. Bobabhanya mɩa nɩ, -maa -yɔ aɩn 'sɔ mɩ 'ylɩ weee nya. Nɩɩ, -amɩ mɩa nɩ, ɩn 'na 'ka aɩn glaa -tʋ 'ylɩ weee nya.»
Zuifʋʋ -zlo 'nʋa nɩɩ, -Zezu mɩ Betani, 'ɩn wa yia -mɔ mnɩ. -We ka 'gbʋ wa yia -mɔ mnɩ nɩ, we 'nɩ ɔ 'dɛbhloo gbʋ, nɩɩ, wa 'yɩbha 'ya wa 'ka -Lazalɩ 'yɩ, -ɔ ɔ -sɔlʋa tlɩtlɩnya glaa 'wʋ. 10 We 'dɛɛ 'gbʋ -Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan yi 'yaa -Lazalɩɩ 'bhabhɩe pʋpalɩ. 11 Nɩɩ, nyɩmaa -zlo mɩ wa -gbɛ 'bhʋda ɔ 'gbʋ, -zugba wa zʋ -Zezu dlɩ -gʋ.
Nyɩmaa -zlo -saa -Zezu yoo
(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40)
12 Zlɩ zlɩa, nyɩmaa -zlo, -wa yia 'fɛtɩ nɩ -gʋ, wa 'nʋa nɩɩ, -Zezu mɩ -Zeluzalɛmʋ yida, 13 wa 'tlaa wee 'gbe 'wʋ, yoo wa mnɩa ɔ -saa saʋn nya kwɛɛ. Wa 'kpɩa 'wʋ, wa nɛɛ:
«-A -mnɩnɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ!
-Ɔ mɩa Jejitapɛɛ 'ŋnɩ nya yida,
-Lagɔ ŋwna ɔ 'nyu la.
-Lagɔ ŋwna Izlaɛlɩnyɩmaa 'Wlulapɩlɩnyɔ 'nyu la.»
14 -Zezu 'yɩa -sokofalɩ -dɔgbʋ, 'ɩn ɔ yia we -gʋ -gbla, 'sa we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ:
15 «A 'na nʋnʋ nyanɔ -nɩ, *Siɔn -gbe!
A -talɩ, amaa 'wlulapɩlɩnyɔ mɩ yida!
Ɔ -dɩ -sokofalɩ -dɔgbʋ -gʋ la.»
16 We gwedɩda, -we mɩa 'plɩda, ɔ 'bɩnɔnya 'nɩ -slɔ we 'wʋla 'nʋ. Nɩɩ, -Zezu -ka -slɛɛn ɔ 'ŋnɩylilo 'yɩ 'bhie, wa dlɩ bhlilia -bha nɩɩ, -we weee mɩa dɛ nɩ, we mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, 'ɩn ɔ -gʋgbʋ we gbaa.
17 Nyɩmaa -zlo, -wa -yɔ -Zezu 'sɔ mɩa gbawla ŋwɛɛ, da ɔ gbaɛ: «-Lazalɩ, 'tla -mɔ», 'ɩn ɔ yia ɔ 'wʋsɔlʋ tlɩtlɩnya glaa, -we wa 'yɩa -yɔ, wa mɩ we 'dɩ -sada. 18 We 'dɛɛ 'gbʋ nyɩmaa -zlo ka -Zezu yoo -saa yi. Nɩɩ, wa ka 'nʋ nɩɩ, ɔ ka wee gwɛdigbʋ lɛnʋ. 19 Tɔʋn, Falizɩnyɩma nɛɛ wa 'dɛkpʋa nyɩdɩɛ: «'Lee, a 'nɩ mneni a 'ka -lu yabhlogbɔɔ lɛnʋʋ? Mʋ mɩa dɛ, nyɩma weee mɩ ɔ 'bɩbholuda!»
20 Nɩɩ, Glɛkɩ tɔlʋa yia -Zeluzalɛmʋ wa 'ka -Lagɔ bʋbɔ 'fɛtɩɩ bhla. 21 Ma yia Filipʋʋ -gbɛ, -Zezuu 'bɩnɔnyɔ -ɔ 'bhʋa Bɛtɩsaida, Galilee -dʋdʋ -gʋ, mɔ -wa. 'Ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na zukpa -wa, -a 'yɩbha -a 'ka -Zezu 'yɩ.»
22 Filipʋ gbaa we Andlee -yla, 'ɩn -mʋʋ 'bɩgʋ, wa 'dɛsɔbhie yia we -Zezu -yla gbaa mnɩ. 23 Ɔ nɛɛ: «-Slɛɛn, we bhla ka nyni, bhla -we nya -Lagɔ 'kaa *Nyɩmɛɛ 'Yuu 'ŋnɩ 'ylimanɩ, we ka nyni. 24 Nɩɩ, bleya -we bhlia dʋdʋ, tlɩ we tlɩa, we 'nɩ -mʋʋ, 'ɩn we tʋa 'wʋ -bhlo. We -ka tlɩ nɩ, 'ɩn we wlaa 'yaa -zlo. 25 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ 'yliyɔgagɩe 'yɩbha, kwɛɛ we yia ɔ 'tlaa. Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ nyɛa ɔ 'yliyɔgagɩe 'wʋ dʋdʋ nɩ -gʋ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, mʋ yia ɔ -nʋ nya -mɩa. 26 -Ɔ -ka gba ɔ 'ka na lubho nʋ, ɔ nɔ 'mɩ 'bɩ, 'ɩn da ɩn -ka -mɩ, na lubhonʋnyɔ mɩ 'ya -bha. Nyɩmɛ -ɔ -ka na lubho nʋ nɩ, na Dide yia ɔ -bha zʋa.»
27 «-Slɛɛn, na dlɩ ka sumanɩ bhabha. 'Lee, sa ɩn 'ka gbaa? 'Sa ɩn 'kaa gba: ‹Dide, -ɩn -sa 'mɩ sɩasɩa bhla nɩ 'wʋ yɩ?› -Ɩnnya! Nɩɩ, we 'dɛɛ 'gbʋ ɩn yia yi. 28 Dide, 'ylimanɩ -na 'dɛɛ 'ŋnɩ!»
Wɛlɩ yabhlo 'bhʋa yalɩ, we nɛɛ: «Ɩn ka we 'ylimanɩ pepe, 'ɩn 'ylimanɩa na yia we lʋ.»
29 Nyɩmaa -zlo -wa mɩa -bha, 'ɩn -wa 'nʋa wee wɛlɩ, wa nɛɛ: «Dɛɛ -gangan -jiji -wa!»
Tɔlʋa nɛɛ: «'Anzɩ ka ɔ -yla gba!»
30 -Zezu nɛɛ wa -ylaɛ: «We 'nɩ na 'dɛɛ 'gbʋ wɛlɩ nɩ yi gba, nɩɩ, amɩaa gbʋ -wa. 31 Bhla -we nya -Lagɔ 'kaa dʋdʋgʋ -nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhu, we bhla ka nyni. 'Ɩn bhla -we nya ɔ 'kaa dʋdʋgʋ -nyɩmaa 'yugalɩnyɔ 'nyuu* vu, we bhla ka nyni.
32 «'Ɩn -amɩ mɩa, wa -ka 'mɩ 'wʋsɔlʋ dʋdʋ -gʋ, 'ɩn na gbizea nyɩma weee 'wʋ na gbɛgbɛɩn.» 33 Wee wɛlɩnya ɔ gbaa da nɩ, nɩɩ, sa ɔ 'kaa tlɩ 'mʋ ɔ mɩa -sloluda.
34 Nyɩmaa -zlo nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Titee 'sɛbhɛ nɛɛ nɩɩ, -Lagɔɔ -Bhasanyɔ mɩa, 'ylɩ weee nya ɔ yia -bha -tʋa, we nɩ mʋʋ? Nɩɩ, sa -ɩn mneni -ɩn ka gba nɩɩ, Nyɩmɛɛ 'Yu wa yia 'wʋsɔlʋa? Ɔɔ Nyɩmɛɛ 'Yu, nyɔɔ ɔ -maa?»
35 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Bhla -sɛlɛ nɩ nya, zlɩ mɩ -slɔ aɩn glaa. A nɔ -nya, da zlɩ mɩa -slɔ -bha, nikpise yi aɩn -kpalɩ. -We ka gbʋ -wa, nyɩmɛ -ɔ nɔa nikpise 'wʋ, mɔ ɔ mnɩa, ɔ 'nɩ -bha da -yi. 36 Da a kaa da zlɩ, a zʋ we dlɩ -gʋ, 'ɩn a 'ka zlɩɩ 'yua -zɛ.» Da ɔ bhɩa gbagbɩe, 'ɩn ɔ yia wa kwɛɛ zizea mnɩ.
Zuifʋ'ʋ zʋ -Zezu dlɩ -gʋ
37 -Zezu ka gwɛdigbʋ duun lɛnʋ Zuifʋʋ 'yibadɩ, 'ɩn wa'a zʋ ɔ dlɩ -gʋ. 38 Sa -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Ezaii gbaa, 'sa we 'plɩa, ɔ nɛɛ:
«Nɩɩ, Jejitapɛ, nyɔɔ zʋ -amɩaa wɛlɩ dlɩ -gʋa?
'Ɩn nyɔɔ Jejitapɛ -slolu ɔ 'tɩtɛ 'klʋa?»
39 We 'gbʋ Zuifʋ 'nɩ mneni wa 'ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ. Sa Ezaii gbaa we da -putu sa -wa:
40 «-Lagɔ ka wa 'lɔlʋ.
Ɔ ka wa dlɩ 'wʋkla,
-mʋʋ yi 'wlʋ nɩɩ, wa 'yli 'yɩ la,
'ɩn wa dlɩ 'nʋ gbʋ 'wʋla.
We 'dɛɛ 'gbʋ wa'a 'bhitia -Lagɔɔ -gbɛ la
ɔ 'ka wa pue.»
41 -We ka 'gbʋ Ezaii yia wee wɛlɩ nɩ gba, mʋ -wa nɩɩ, ɔ ka -Zezuu 'ŋnɩmnɩe -yɔyɩ, 'ɩn ɔ mɩa ɔ gbʋ gbada.
42 Nɩɩ, -mɔ Zuifʋʋ 'yugalɩnya glaa, nyɩma duun ka -Zezu dlɩ -gʋ zʋ. Nɩɩ, wa'a 'wlʋ 'klʋla we gbagbɩe nya Falizɩnyɩmaa 'gbʋ. Wa mɩ sɔda wa yi wa vu -Lagɔbudu zɔ. 43 Wa 'yɩbha nyɩma kwalɩ wa 'ŋnɩ we -zi -Lagɔ 'ka wa 'ŋnɩ kwalɩ.
-Zezuu wɛlɩ bhʋa ɔ Didee -gbɛ
44 -Zezu 'kpɩa 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, we 'nɩ na 'dɛbhlo ɔ zʋ dlɩ -gʋ, nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ, 'mɔ ɔ zʋ 'yaa dlɩ -gʋ. 45 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ yɩa 'mɩ -yɔ, -yɔ ɔ yɩa -ɔ tiea 'mɩ. 46 Nɩɩ, zlɩ ɩn -mɩa, ɩn ka dʋdʋ -gʋ yi, 'ɩn nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ dlɩ -gʋ zʋ, ɔ 'na 'ka nikpise 'wʋtʋ. 47 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ nʋa na wɛlɩ, 'ɩn ɔ'ɔ zʋa we 'nʋŋwɛ, -amɩ, ɩ'ɩn dɩlɩ ɔ gbʋ. Nɩɩ, we 'nɩ nyɩmaa gbʋdɩlɩee 'gbʋ ɩn yi yi, ɩn 'ka wa gbʋ 'wʋsaa 'gbʋ ɩn yia yi. 48 Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'nɩ 'mɩ -yɔŋwnu, 'ɩn ɔ -ka na wɛlɩ kpɛla 'wʋnʋ, ɔ gbʋwʋbhunyɔ mɩ -bha. Dʋdʋʋ bhɩa zlɩ, wɛlɩ -we ɩn gbaa, mʋ yia ɔ -yɔgbʋ 'wʋbhua. 49 Wɛlɩ ɩn gbaa, we 'nɩ na 'dɛɛ -gbɛ 'bhʋ. Nɩɩ, Dide -ɔ tiea 'mɩ, ɔ -gbɛ we 'bhʋa. Gbʋ ɩn 'kaa gba, 'ɩn sa ɩn 'kaa we gba, ɔ 'dɛ ka 'mɩ we -slolu. 50 'Ɩn, ɩn -yi we 'ji nɩɩ, Didee tite mɩa, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ we wlaa. Wɛlɩ weee na gbaa, sa Dide gbaa 'mɩ -yla we, 'sa na gbaa we.»
* 12:31 Nɩɩ, -Saatan wa saa 'ŋnɩ.