13
-Zezu -wɔlʋa ɔ 'bɩnɔnyaa bhʋ -yɔ
Nɩɩ, we -tʋ 'wʋ 'ylɩ -bhlo, Zuifʋʋ 'Wʋzɩtɩylɩɩ 'fɛtɩ 'ka nyni. -Zezu -yi we 'ji nɩɩ, 'ylɩ -we nya ɔ 'kaa dʋdʋ -gʋ 'bhʋ, 'ɩn ɔ 'kaa ɔ Didee -gbɛ mnɩ, we 'ylɩ ka nyni. Ɔ -kalɩ ɔ dʋdʋ -gʋ -bheliaa zɛ, 'ɩn -slɛɛn, ɔ -kalɩ wa zɛ ɔ dlɩ weee nya. Nɩɩ, jibhe ka zɔ, 'ɩn -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ mɩ lida. *'Kuzu ka 'cɩn Zudasɩ, Simɔ Isɩkaliɔtʋʋ 'yuu dlɩ zɔ -Zezuu wlawlɩe zʋ. -Zezu -yi we 'ji nɩɩ, ɔ Dide ka ɔ -lu weee kwɛɛ zʋ. 'Ɩn ɔ -yi we 'ji nɩɩ, Didee -gbɛ ɔ 'bhʋa, 'ɩn ɔ -gbɛ ɔ yia lʋmnɩa. Da wa mɩa lida, ɔ -sɔa 'wʋ, ɔ -saa ɔ -bana 'wʋ, ɔ 'bhua 'naa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia we zleti -gba. -Mʋʋ 'bɩgʋ, ɔ slua 'nyu kna 'wʋ, ɔ -wɔlʋa ɔ 'bɩnɔnyaa bhʋ -yɔ, 'naa -we ɔ -gbaa zleti, 'ɩn ɔ yia we -yɔ sɛ we nya.
Tɔʋn, ɔ nynia Simɔ Piɛlɩ -gʋ, 'ɩn -mɔɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Aya! Na -Kanyɔ, nanʋʋ bhʋ -yɔ -mɩ na yia -wɔlʋa yɩ?»
Ɔ nɛɛ: «-We ɩn mɩa lɛnʋda, -ɩ'ɩn 'nʋ -slɔ we 'wʋla. Nɩɩ, cɩcɩ -ɩn 'kaa we 'wʋlanʋ.»
Piɛlɩ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩnnya, -ɩn 'na 'ka na bhʋ -yɔwɔlʋ -gba!»
Ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Ɩn 'nɩ -na bhʋ -yɔwɔlʋ, -ɩn 'na 'ka -lu 'yabhlogbɔɔ 'yɩ 'mɩ kwɛɛ.»
Simɔ Piɛlɩ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, we -ka 'sa -mɩ nɩ, -ɩn 'na -wɔlʋ na bhʋ -bhlo -yɔ -nɩ. Nɩɩ, -ɩn -wɔlʋ 'ya na sɔ -yɔ na 'wlu -yɔ!»
10 Ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Nyɩmɛ -ɔ -ka budo nɩ, ɔ 'nɩ -yɔwɔlʋe gbʋ -ka, we 'bhʋ ɔ bhʋ 'wʋ, ɔ ka -mɔwlʋ 'lɩlɩ. We 'dɛɛ 'gbʋ, amɩa, a mɩ -mɔwlʋda, 'ɩn, we 'nɩ a 'dɛ weee.» 11 Nɩɩ, -ɔ 'kaa ɔ wla, ɔ -yi ɔ, we 'dɛɛ 'gbʋ ɔ yia gba nɩɩ: «A 'dɛ weee 'nɩ -mɔwlʋda -mɩ.»
12 Da -Zezu bhɩa ɔ 'bɩnɔnyaa bhʋ -yɔwɔlʋe, ɔ -plaa ɔ -bana 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ladɩ. Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Lee, -we ɩn nʋa da aɩn -yla lɛ, a nʋ we 'wʋlaa? 13 -Amɩ a laa ‹-Slolunyɔ› we -yɔ ‹-Kanyɔ›, 'ɩn amɩaa gbʋ mɛnɩ, nɩɩ, 'mɔ ɩn -mɩa. 14 Nɩɩ, -amɩ -wa amɩaa -Kanyɔ, we -yɔ amɩaa -Slolunyɔ, 'ɩn ɩn ka amɩaa bhʋ -yɔ -wɔlʋ, we 'dɛɛ 'gbʋ a 'dɛkpʋa 'kaa bhʋ -yɔ wʋwɔlʋ. 15 Ɩn ka we 'yli aɩn -slolu: sa ɩn nʋa aɩn -yla, a nʋ 'sasʋkpa -gbʋ lɛ. 16 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, lubhonʋnyɔ 'nɩ 'nʋŋwɛ -ka ɔ 'ka ɔ -kanyɔ -zi, tietienyɔ 'nɩ 'lɛ -ka -ɔ tiea ɔ, ɔ 'ka -mɔɔ -zi. 17 -Slɛɛn, a -yi we 'dɛ weee 'ji. Nɩɩ, a -ka we lɛnʋ nɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ amɩaa -nʋ nya.
18 «Nɩɩ, ɩn 'nɩ a 'dɛ weee 'ŋnɩ sa -nya. -Wa ɩn -saa -bha, ɩn -yi wa. Wɛlɩ -we mɩa cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋ, lɛ we yia nʋa. We nɛɛ:
‹Nyɩmɛ -ɔ -yɔ 'mɩ 'sɔ lia,
ɔ ka na tʋnyɩmɛ -zɛ.›
19 Da we 'nɩa -slɔ da 'plɩ nɩ, gba na gbaa -slɛɛn we aɩn -yla. Nɩɩ, we bhla -ka nyni nɩ, 'ɩn a 'ka dlɩ zʋ nɩɩ, -amɩ mɩa, ‹-ɔ ɩn -mɩa, 'mɔ ɩn -mɩa.› 20 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩmɛ -ɔ -ka na tietienyɔ kpa 'nanʋʋ, -amɩ ɔ kpaa 'nanʋʋ. 'Ɩn nyɩmɛ -ɔ -ka 'mɩ kpa 'nanʋʋ, -ɔ tiea 'mɩ, 'mɔ ɔ kpaa 'nanʋʋ.»
-Zezu nɛɛ ɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo yia ɔ wlaa
(Mt 26.20-25; Mk 14.17-21; Lk 22.21-23)
21 -Zezu bhɩa gbʋnya nɩ gbagbɩe, 'ɩn ɔ dlɩ yia sumanɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -yla sa tɩklɩɩ: «Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: aɩn glaa, nyɩmɛ yabhlo yia 'mɩ wlaa.»
22 Nɩɩ, -Zezuu 'bɩnɔnya yia yɩylalɩ, -ɔ ɔ saa 'ŋnɩ, wa 'nɩ ɔ -yi. 23 Da wa mɩa lida, ɔ 'bɩnɔnyɔ yabhlo, -ɔ ka zɛ ɔ -kalɩa, -mɔɔ mɩ ɔ kwesi. 24 Simɔ Piɛlɩ yia ɔ -yla 'yɩka 'pa, ɔ 'ka -Zezu layɩbha nɩɩ, nyɔɔ ɔ sa 'ŋnɩa.
25 -Mɔɔ pɩa -Zezuu gbɛgbɛɩn 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ layɩbha 'ŋwuŋwe wɛlɩ 'wʋɛ: «Na -Kanyɔ, nyɔɔ 'ka -mɩ wlaa?»
26 Ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «'Floo -kibhe na yia zapʋ lʋ 'ŋwaa, -ɔ ɩn -ka we yoo 'nyɛ, mɔ 'kaa 'mɩ wla.»
Tɔʋn, ɔ 'ŋwaa 'floo -kibhe zapʋ lʋ, 'ɩn ɔ yia we Simɔ Isɩkaliɔtʋʋ 'yu Zudasɩ yoo 'nyɛ. 27 Da -mɔɔ 'bhua wee 'floo -kibhe 'wʋ, -bha -bhlokpadɛ *-Saatan plaa -mɔɔ 'wʋ. -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «-We -ɩn 'kaa lɛnʋ, -ɩn nʋ we lɛ slʋɩ.» 28 -Wa mɩa -bha lida, wa 'nɩ we 'wʋlanʋ. -We ka 'gbʋ -Zezu yia we ɔ -yla gba, wa glaa, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ we -yi. 29 -Zezu gbaa wɛlɩ mɩa dɛ nɩ, -zugba nyɩma tɔlʋa pʋpalɩa 'wlukʋʋn laɛ: «'Sa ɔ 'yɩbhaa ɔ 'ka gba nɩɩ, ɔ mnɩ 'fɛtɩgʋli zɔa yaayɩɩ, ɔ mnɩ bobabhanya 'gwɛzi 'nyɛa yɩ?» Zudasɩ mɩ 'gwɛzii lazʋnyɔ nyaa 'gbʋ. 30 Zudasɩ 'bhua wee 'floo -kibhe 'wʋ, -bha -bhlokpadɛ ɔ 'tlaa -budu zɔ, -zugba sabɔ ka bɛ.
Tite lolu
31 Zudasɩ mnɩa 'bhie, -Zezu nɛɛ: «-Slɛɛn, Nyɩmɛɛ 'Yu ka 'ŋnɩylilo 'yɩ. Ɔ 'wʋ wa yia -Lagɔɔ 'ŋnɩylilo yibhelia. [ 32 'Ɩn wa -ka -Lagɔɔ 'ŋnɩylilo yibheli ɔ 'wʋ nɩ,] Nɩɩ, ɔɔ 'Yu -ka -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'ylimanɩ nɩ, 'ɩn -Lagɔɔ 'dɛbhie slolua ɔɔ 'Yuu 'ŋnɩylilo ɔ 'dɛ 'wʋ, 'ɩn daylɩ ɔ slolua we. 33 Na 'ylaaslɩɩ, ɩn -yɔ aɩn 'sɔ mɩ -slɔ bhla -sɛlɛɛ -nʋ nya. 'Ɩn -mʋʋ 'bɩgʋ, na da a yia -talɩa. -We ka gbʋ -wa, da na yia mnɩa, a 'nɩ mneni a 'ka -mɔ mnɩ. Nɩɩ, ɩn ka zlɩmɛ we Zuifʋ -yla gba. 'Ɩn, 'mʋ na gbaa -slɛɛn aɩn -yla. 34 Nɩɩ, tite lolu na palɩa aɩn -yla, mʋ nɩ: a kɩkalɩ zɛ. Cɩɩn, sa ɩn -kalɩa amɩaa zɛ, a kɩkalɩ 'sa zɛ. 35 We -ka 'sa -mɩ, a -ka zɛkɩkalɩ, 'ɩn nyɩma weee yibhelia we 'ji nɩɩ, a mɩ na 'bɩnɔnya nya.»
-Zezu nɛɛ Piɛlɩ yia ɔ gbʋ kpɛlɩa
(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Lk 22.31-34)
36 Simɔ Piɛlɩ nɛɛ -Zezu -yla: «Na -Kanyɔ, mɔ -na mnɩa?»
Ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «'Mɔ na mnɩa, -ɩn 'nɩ -slɔ mneni -ɩn 'ka 'mɩ 'bɩ yi, nɩɩ, cɩcɩ -ɩn 'kaa 'mɩ 'bɩ yi.»
37 Piɛlɩ nɛɛ ɔ -yla: «Na -Kanyɔ, ɩn 'nɩ -slɛɛn mneni ɩn 'ka -mɩ 'bɩ yii? 'Lee, lɛɛ -lu ka 'gbʋa? Nɩɩ, ɩn mneni ɩn 'ka na 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe wla -na 'gbʋ!»
38 Ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn mneni -ɩn 'ka -na 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe wla na 'gbʋ 'piɛɩn? Ɩn nɛɛ -mɩ -yla gbʋzɔnʋ sa nɩɩ, -kʋkɔ 'na 'ka gbo, 'ɩn -na kpɛlɩa na gbʋ -zakpa ta.»