9
-Zezu -bloa 'lɔlɔnyɔɔ 'yli
Da -Zezu mɩa mnɩda, nyɩmɛ yabhlo wa 'kaa gwalɩ, -ɔ 'lɔa, 'ɩn ɔ yia ɔ 'yɩ. -Bha ɔ 'bɩnɔnya 'yɩbhaa ɔ laɛ: «Wlabi, nyɩmɛ mɩa dɛ nɩ, wa 'kaa ɔ gwalɩ, ɔ mɩ 'lɔda. 'Lee, mɔ nʋa gbʋnyuu lɛ yaayɩɩ, ɔ 'nyaa -yɔ ɔ dide -wa yɩ?»
Ɔ 'palɩa we 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Ɔmɔ klaa, ɔ 'nyaa klaa, we -yɔ ɔ dide, we 'nɩ wa gbʋnyuuu gbʋ. Nɩɩ, 'lɔ ɔ 'lɔa da nɩ, -Lagɔɔ lubho 'ka we 'dɛ -slolu ɔ gbɛgbɛɩɩn gbʋ -wa. Da zlɩ mɩa -slɔ da, we mɩ nɩɩ, -ɔ tiea 'mɩ -a 'ka ɔ lubho nʋ. Nɩɩ, sabɔ mɩ yida, da nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩa mneni ɔ 'ka lubho nʋ. Da ɩn mɩa -slɔ dʋdʋ -gʋ, dʋdʋgʋ -nyɩmaa zlɩ ɩn -mɩa.»
-Zezu bhɩa gbʋ nɩ gbagbɩe, ɔ 'paa -dlɛ dʋdʋ, ɔ nʋa plaplɩ lɛ we nya, 'mʋ ɔ tlia 'lɔlɔnyɔɔ 'yli -gʋ. 'Ɩn ɔ nɛɛ: «Mnɩ budoa 'nyu -we wa laa Siloe lʋ. (Siloee ji -wa: pa yoo.) Ɔ mnɩa -mɔ, ɔ budoa wee 'nyu lʋ, ɔ 'kaa lʋyi, -zugba ɔ mɩ la 'yɩda sa 'vayɩɩ.»
Ɔ -zɔɔ -bhelia -yɔ -wa yɩa 'cɩn ɔ zlada, -maa nɛɛ: «-Ɔ mɩa da nɩ, nyɩmɛ -ɔ zladaa mɔ, we 'nɩ mɔɔ?» Nyɩma tɔlʋa nɛɛ: «Mɔ -wa mɔ!» Tɔlʋa nɛɛ 'ya: «-Ɩnnya, we 'nɩ ɔmɔ, ɔ 'wʋwlʋ -wa.»
-Bha ɔ 'dɛ gbaɛ: «-Amɩ -wa gbʋzɔnʋ sa.»
10 Wa nɛɛ ɔ -yla: «Sa -na 'yli -bhlolu 'wʋlaa?»
11 Ɔ nɛɛ: «Nyɩmɛ wa laa -Zezu, ɔ nʋa plaplɩ lɛ, 'mʋ ɔ tlia na 'yli -gʋ. 'Ɩn ɔ nɛɛ nɩɩ, ɩn mnɩ budoa Siloe lʋ. Ɩn mnɩa -mɔ, ɩn budoa, 'ɩn na 'yli yia -blo.»
12 Wa nɛɛ: «Da ɔɔ nyɩmɛ mɩa?»
Ɔ nɛɛ: «Ɩn 'nɩ ɔ da -yi!»
13 -Slɛɛn, 'lɔlɔnyɔ -ɔ ka 'yli -Zezu -bloa, 'mɔ wa kwaa Falizɩnyɩmaa 'yu. 14 Nɩɩ, 'ylɩ -we nya -Zezu nʋa plaplɩ lɛ ɔ -dlɛ nya, 'ɩn ɔ yia 'lɔlɔnyɔɔ 'yli -blo nɩ, Nyapɛylɩ -wa. 15 We 'dɛɛ 'gbʋ, da wa kwaa ɔɔ 'lɔlɔnyɔ Falizɩnyɩmaa 'yu, sa ɔ 'yli -blolua 'wʋla, 'ɩn -maa yi 'yaa we ɔ la 'yɩbha. Ɔ nɛɛ: «Ɔ tlia na 'yli -gʋ plaplɩ, ɩn budoa, 'ɩn ɩn yia layɩ.»
16 Waa Falizɩnyɩma glaa, tɔlʋa nɛɛ: «Nyɩmɛ mɩa da nɩ, ɔ 'nɩ -Lagɔɔ -gbɛ 'bhʋ, we 'dɛɛ 'gbʋ ɔ'ɔ zʋa Nyapɛylɩɩ tite 'nʋŋwɛ.»
Nɩɩ, tɔlʋa nɛɛ 'ya: «Nyɩmɛ -ɔ nʋa gbʋnyuu lɛ, ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka 'sasʋkpa -gwɛdigbʋ lɛnʋ.» Gbʋ nɩ -gʋ wa 'nɩ wɛlɩ -bhlo -ka.
17 -Slɛɛn, wa yi 'yaa ɔɔ 'lɔlɔnyɔ layɩbhaɛ: «'Ɩn -mɩ naa, -ɔ -bloa -na 'yli, sa -na gba ɔ daa?»
Ɔ nɛɛ: «-Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -wa.»
18 Nɩɩ, waa Zuifʋʋ 'yugalɩnya 'nɩ we -yɔŋwnu nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ ka zlɩmɛ 'lɔ, 'ɩn -slɛɛn, ɔ mɩ layɩda. -We mɩa da, we 'dɛɛ 'gbʋ wa yia ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa la. 19 'Ɩn wa yia wa layɩbhaɛ: «'Lee, nyɩmɛ nɩ mɩ amɩaa 'yu nya gbʋzɔnʋ saa? A nɛɛ nɩɩ, a 'kaa ɔ gwalɩ, ɔ mɩ 'lɔdaa? Lɛɛ -lu nʋ lɛ 'ɩn ɔ yɩ -slɛɛn laa?»
20 -Maa nɛɛ: «-A -yi we 'ji nɩɩ, -amɩaa yu -wa, nɩɩ, -a 'kaa ɔ gwalɩ, ɔ mɩ 'lɔda. 21 -We nʋa lɛ 'ɩn ɔ yɩa -slɛɛn la, 'ɩn -ɔ -bloa ɔ 'yli, -a 'nɩ we -yi. A 'yɩbha ɔ 'dɛ la. Sa we 'plɩa ɔ gbɛgbɛɩn ɔ 'dɛ 'ka we gba, nɩɩ, ɔ 'nɩ 'nyɛnyɛyu.» 22 Ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa mɩ Zuifʋʋ 'yugalɩnya sɔdaa 'gbʋ, wa yi 'saa gba. -Maa ka we zʋ nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ -ka gba nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ, wa 'ka ɔ -Lagɔbudu zɔ vu. 23 We 'dɛɛ 'gbʋ ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa nɛɛ: «Ɔ 'nɩ 'nyɛnyɛyu, a 'yɩbha ɔ 'dɛ la.»
24 Falizɩnyɩma laa ɔ -zakpa 'sɔnʋ, wa nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn gba gbʋzɔnʋ -Lagɔ 'yu, -amɩa -yi we 'ji nɩɩ, ɔɔ nyɩmɛ mɩa, gbʋnyuu -lɛnʋnyɔ -wa.»
25 Ɔ nɛɛ: «Ɔ -ka gbʋnyuu -lɛnʋnyɔ, ɩn 'nɩ we 'ji -yi. Gbʋ -we ɩn -yia 'ji, we -bhlogbɔɔ: ɩn ka 'lɔ, 'ɩn -slɛɛn, ɩn mɩ layɩda.»
26 -Maa nɛɛ: «Mɔɔ -lu ɔ nʋ -mɩ -yla lɛa? Sa ɔ nʋ, 'ɩn ɔ yi -na 'yli -bloa?»
27 Ɔ 'palɩa wa wɛlɩɩ 'bɩgʋ, ɔ nɛɛ: «Ɩn ka yaa we aɩn -yla gba, 'ɩn a 'nɩ na wɛlɩ yukwli pʋlʋ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ a 'yɩbha 'ya a ka we 'nʋa? 'Lee a 'yɩbha a 'ka ɔ 'bɩnɔnya -zɛ -wa yɩ?»
28 Wa vɛlɩa ɔ, wa nɛɛ: «-Mɩ -wa ɔ 'bɩnɔnyɔ. -Amɩa mɩa, Moizɩɩ 'bɩnɔnya -a -mɩa. 29 -We ka 'ji -a -yia, mʋ -wa nɩɩ, -Lagɔ ka Moizɩ -yla gbʋ gba. 'Ɩn ɔmɔ mɩa, da ɔ bhʋlʋa, -a 'nɩ -bha da -yi.»
30 Ɔɔ nyɩmɛ nɛɛ wa -yla: «-We sʋbhalɩa nyɩmɛ ŋwɛgaga mʋ nɩ: amɩa 'nɩ ɔ 'bhʋlʋda da -yi, 'ɩn ɔ yia na 'yli -blo! 31 Nɩɩ, -a -yi we 'ji nɩɩ, -Lagɔ'ɔ 'nʋ gbʋnyuu -lɛnʋnyɔɔ wɛlɩ. Nyɩmɛ -ɔ mɩa -Lagɔnyɩmɛɛ 'zayli nya, 'ɩn ɔ nʋa ɔ dʋmagbʋ lɛ, ɔ wɛlɩ -Lagɔ nʋa. 32 -A 'nɩ -slɔ 'nʋ -gba nɩɩ, nyɩmɛ wa 'kaa gwalɩ, -ɔ 'lɔa, nyɩmɛ yabhlo ka ɔ 'yli -blo. 33 Nyɩmɛ -ɔ nʋa gbʋ nɩ lɛ, -Lagɔɔ -gbɛ ɔ bhʋa, we 'nɩ yaa we gbʋ, ɔ 'nɩ -lu yabhlogbɔɔ mneni.»
34 Waa Falizɩnyɩma nɛɛ: «We 'bhʋ -na gwalɩ bhla, -na -kpabhie mɩ gbʋnyuu lʋ. -Mɩ 'nɩ mneni -ɩn 'ka -amɩa gbʋ -slolu!» -Bha Falizɩnyɩma vua ɔ.
'Lɔlɔnyaa 'zayli
35 Nɩɩ, -Zezu ka 'nʋ nɩɩ, wa ka ɔɔ nyɩmɛ vu. Ɔ 'yɩa -mɔɔ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «'Lee -mɩ, Nyɩmɛɛ 'Yu -na zʋ dlɩ -gʋʋ?»
36 Ɔɔ nyɩmɛ nɛɛ: «Na -kanyɔ, nyɔɔ ɔ -mɩa? Gba we, 'ɩn ɩn 'ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ.»
37 -Zezu nɛɛ ɔ -yla: «'Mɔ -na yɩa da -yɔ, 'ɩn mɔ mɩa da -mɩ -yla gbada.»
38 -Bha ɔ gbaɛ: «Na -Kanyɔ, dlɩ na zʋa -mɩ -gʋ.» 'Ɩn ɔ yia ɔ bʋbɔ ɔ 'yu 'kukolu sibhlie nya.
39 We 'bɩgʋ, -Zezu nɛɛ: «-We -wa nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhubhue, -we ka 'gbʋ ɩn yia dʋdʋ -gʋ yi nɩ, mʋ -wa nɩɩ, nyɩma -wa'a 'yɩa la, wa 'ka layɩ, 'ɩn -wa yɩa la, wa 'ka 'lɔ.»
40 Falizɩnyɩma tɔlʋa -wa mɩa -bha, wa 'nʋa we, 'ɩn wa nɛɛ: «-Amɩa naa, 'lɔlɔnya -a -mɩa yɩ?»
41 -Zezu nɛɛ: «A -ka yaa 'lɔlɔnya nɩ, a 'na 'ka ya gbʋnyuu 'wlu -ka. -Slɛɛn, a nɛɛ: ‹-A yɩ la› we 'dɛɛ 'gbʋ amɩaa gbʋnyuu mɩ aɩn 'wlu.»