10
Pedro yejer Cornelio
Ti' yʌn turiri' xib uch ich u cajar Cesarea, Cornelio u c'aba'. A je' xiba' u jach ts'urir quinientos soldados. Aro' pʌcha'an ich u t'ʌn a mac u t'ʌn Italiano u c'at ya'aric: Jun much' quinientos soldados. A Corneliojo', yejer tu cotor mac a ti' yʌn ich yatocho', cu naj c'ujinticob C'uj, bayiri' xan, cu rʌc sʌjticob C'uj. A Corneliojo', cu naj jʌsic u taq'uin quir u yamtic u winiquirob judío. Raji' xan, su'su' cu t'ʌnic C'uj. Turiri' u q'uinin caj c'uchij tu q'uinin las mʌna' u nup caj u yiraj irej wa wʌyac' u ca' turiri' yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Jach chʌca'an caj u yiraj. Yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj oquij tu yʌn Cornelio. Caj t'ʌnij ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj Cornelio. Tan ya'ara' ti':
―Cornelio ―quij.
Caj u qui' pʌctaj yʌjmasir u t'ʌn C'uj, Cornelio. Jeroj tune', jach jac'a'an yor, raji' caj u ya'araj ti':
―Ba' quiri', Jaj Ts'urir? ―quij.
Caj nunca'b u t'ʌn Cornelio ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Tan ya'ara' ti':
―Cu yubic a t'ʌnic, a C'ujo', bayiri' xan, C'uj yer ca jʌsic a taq'uin quir a yamtic u winiquirob judío. Rajen u c'ʌ'otech C'uj. Baje'rer, tuchi'tej xib ich u cajar Jope quir u bin pʌybir Simón Pedro tera' tu yʌnech. A Simón Pedrojo', jamach acsa'b ten Simón a cu banic u yot'er wacʌxo'. A yatoch Simóno', ti' yʌn ich chi' c'ac'nab je' u ya'aric tech ba' ca bin a betej ―baxuc ara'b ti' Cornelio ten u yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
Barej caj binij yʌjmasir u t'ʌn C'uj, a mac a tu t'ʌnaj Cornelio ca'che'. Cornelio caj u pʌyaj ca'tur u c'urew a ti' yʌnob ich yatoch. Bayiri' xan, caj u pʌyaj turiri' u winiquirob soldado, a cu sʌjtic C'uj xan. Ra' cu naj beyaj ich Cornelio. Cornelio caj u toc araj ti'ob a caj u yubaj ya'ara' ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj, Cornelio. Caj ts'oc u toc aric ti'ob a ba' u ber, caj u tuchi'taj a mʌna' u nup a xibo' ca' xicob pʌbir Pedro ich u cajar Jope.
Caj sasij a mʌna' u nup xibo', caj binob ich u berir Jope. Caj c'uchij c'ac'chunq'uin jach bʌytʌc u c'uchurob a mac a tuchi'ta'b ten Cornelio ich u cajar Jope. Ra'iri' u q'uinin xan, Pedro naquij ca'anan tu ca'ts'ab u jo'r yatoch a pac'a'an najo'. Ti' naquij quir u t'ʌnic C'uj. 10 Caj yubaj wi'ij Pedro u c'at u janʌn Pedro uch. Mʌ' ts'ocac u beta'r yo'och, caj u yiraj irej wʌyac' u ca'. 11 A ray u q'uinino' caj wʌyac'nʌjij Pedro, caj u yiraj ich ca'anan. Jeroj caj u yiraj yeman ba' irej noc'. Jach coch u noq'uir caj u yiraj Pedro. Caj u yiraj c'axa'an u xax u noq'uir. Caj u yiraj u yemen ich yicnʌn Pedro ich ru'um. 12 Pedro caj u yiraj bʌc' ich u noq'uir. Ti' yʌn tu cotor ba' bʌq'uir. Caj u yiraj u bʌq'uir c'ax, caj u yiraj u bʌq'uir a ʌrʌc'a'ano'. Caj u yiraj can, caj u yiraj juj yejer tu cotor u rac'ob bʌc', caj u rʌc iraj tu cotor ch'ich' xan. 13 Jeroj, caj ara'b ti' Pedro, caj u yubaj u t'ʌn mac tan ya'ara' ti':
―Riq'uen, chuquej a quinsej a chi'ej a wo'och bʌc', Pedro.
14 Pedro caj u nuncaj ti', caj u ya'araj ti':
―Mʌ' jin chi'ej Jaj Ts'urir ―quij―. Mʌ' in chi'mʌni' ―quij Pedro―. Jarari' quin chi'ic a ba' u toc armʌn Moisés uch, a tsoy in chi'icobo'. Mʌ' tsoy in chi'ic aro', Jaj Ts'urir ―quij.
15 Ca'ten caj u yubaj u t'ʌnʌn Pedro, caj ara'b ti':
―Tsoy a chi'ic a ba' cu ya'aric C'uj, tsoy u chibir. Rajen mʌ' a yʌn aric, mʌ' tsoy in chi'ic a teno'.
16 Mʌna' u nup, u tenin u ca' iric Pedro aro', caj u wʌc'ʌs ir u bin ich ca'anan, a irej noq'ue'. 17 A ba' caj u yiraj sam Pedro mʌ' yer ba' u c'at ya'aric, rajen xac'a'an u tucur Pedro, jeroj tune', caj c'uchob a mʌna' u nup xibo', a tuchi'ta'b ten Cornelio. Cu manob cʌxta'bir yatoch Simón, a cu banic yot'er wacʌx. 18 Jeroj caj c'uchob tu jor naj, caj u purajob u t'ʌn ti', caj ya'arob:
―Te' wa jamach cʌja'an Simón Pedro? ―quij.
19 Ti' toy yʌn Pedro ich jun c'as naj ich u jor naj ca'anan cu tucric a ba' caj u wʌyac'taj sam, jeroj caj t'ʌnbij ten u Taj'or u Pixam C'uj Pedro:
―C'uchob mʌna' u nup xib tera'. Cu cʌxtiquechob, Pedro. 20 Joq'uen emen irej a ray xibo'. Ca' xiquech yejerob. Mʌ' a c'ʌs tucric chichin wa mʌ' ja bin yejerob. Quire' ten tuchi'tob ca' tacob u pʌyechex ―baxuc caj u ya'araj u Taj'or u Pixam C'uj ti' Pedro.
21 Caj emij Pedro ich jor naj ca'anan, caj oquij tu yʌnob a mac a tuchi'ta'b ten Cornelio. Caj u t'ʌnob Pedro, caj u ya'araj ti'ob xan:
―Je'rena', tan wa ja cʌxtiquenex, ba' tar a wirex?
22 A mac a tuchi'ta'b ten Cornelio caj u ya'arajob ti' Pedro:
―Caj u tuchi'tajenob tu yʌnech, in Jach Ts'urirob, u c'aba' Cornelio. Raji' u jach ts'urir xan, quinientos soldado. Raji' jach sʌjta'b ten tu cotor mac. Raji' cu jach sʌjtic C'uj xan. Raji' jach tsoy tu t'ʌn tu cotor u winiquirob judío quire' a ba' cu betic. Yʌjmasir u t'ʌn C'uj arej ti' Cornelio: “Arej u bin pʌybir Pedro quij yʌjmasir u t'ʌn C'uj, soc a wu'yic ba' cu bin ya'aric tech Pedro.”
23 Pedro caj u yacsaj a xibo' quir u wenʌnob ac'bir. Jeroj caj sasij caj bin yejerob Pedro. A mac a yacsmʌnob tu yorob a ti' cʌja'anob ich u cajar Jope yet binacob Pedro. Chen jun yar a yacsmʌnob tu yorob caj binob yejer Pedro.
24 U jer u q'uinin caj c'uchob ich u cajar Cesarea ti' cu pajarob u c'uchurob Pedro ten Cornelio. Rajen caj u rʌc pay u bʌjob ich yatoch. Baxuc u yajob u bʌj caj u rʌc pʌyaj tu yatoch Cornelio. 25 Caj c'uchij Pedro ich Cornelio, tabar u yocar Pedro ich yatoch Cornelio joq'uij Cornelio ich yicnʌn Pedro. Caj u t'ʌnaj Pedro caj xonraj Cornelio ich Pedro quir u c'ujintic. 26 Chen Pedro caj u ric'saj Cornelio, caj ara'b ten Pedro:
―Mʌ' c'ujeni' ca' a c'ujinteni', quire' baxuc xibech, baxuc ten xan. Rajen chan riq'uen, Cornelio ―quij.
27 Cu tsicbar Pedro yejer Cornelio caj ocob ich yatoch Cornelio. Tiri' caj u yiraj Pedro jach pim much'a'an. 28 Jeroj, Pedro caj u ya'araj ti'ob. Tan u tsicbar ti' a mac much'a'anob:
―A techexo', a werex u nunquirob u winiquirob judío uch, caj u toc arajob mʌ' tsoy in wocarob a tenob tu yʌn a mʌ' u winiquirob judío. Mʌ' tsoy xan in pʌcte'quinticob in bʌj yejer a mʌ' u winiquirob judío. Chen C'uj caj u camsajen mʌ' jin wa'aric ti' mac mʌ' jin c'ʌmej ―quij. 29 Rajen caj in wu'yaj a pʌyiquenex caj taren. Mʌ' jin wa'araj mʌ' jin tari'. Seb caj taren. Baje'rer, quin c'atic techex ba'wir caj a pʌyajenex?
30 Caj u nuncaj Cornelio, caj u ya'ara ti' Pedro:
―Baje'rer, ts'oc u man ca'tur u q'uinin caj in t'ʌnaj C'uj. Caj in jamach p'ʌt tin janʌn quir in t'ʌnic C'uj. Jeroj, c'uchij tu q'uinin a mʌna' u nup tu quin t'ʌnic C'uj. Seb caj tarij u yʌjmasir u t'ʌn C'uj tu yʌnen tin watoch. Jach sasir u noc' u buquimʌn. 31 Raji' caj u ya'araj ten: “Cornelio, C'uj tu yubaj a t'ʌnic, quij ya'aric ti'. A C'ujo', tu c'ʌ'otaj tech ca jʌsic a taq'uin quir a yamtic u winiquirob judío. 32 Tuchi'tej baje'rer ca' xic u pʌyej Simón Pedro ich u cajar Jope. Raji' ti' yʌn ich yatoch u jer Simón a cu banic u yot'er wacʌx. Ra' ti' yʌn yatoch ich u chi'c'ac'nab. Ti' a bin a c'atej Simón Pedro. Ca' bin c'uchuc Pedro ich a watoch je' u ya'aric tech a ba' ca bin a betej.” 33 Rajen, seb caj in tuchi'taj pʌybirech, wa tsoy ta t'ʌn ca' taquech. Jach tsoy in wiric caj tarech. Baje'rer, C'uj cu yiric ti' rʌc much'a'anenob tera' quir in wu'yicob a ba' tu cotor a caj u ya'araj tech Jaj Ts'ur ―baxuc tu ya'araj Cornelio.
Caj u tsec'taj ti'ob Pedro a mac a ti' much'a'an ich yatoch Cornelio
34 Jeroj, caj u yʌnxchun u tsec'tic ti'ob. Tan ya'ara' ti' ten Pedro:
―Jach taj, quin wiric mʌ' chen u winiquirob judío tsoy yiric C'uj, tu cotor tsoy yiric C'uj. 35 A mac a cu sʌjticob C'uj ra' cu qui'quintic yor C'uj, bayiri' xan, a mac a cu quibicob a ba' cu ya'aric C'uj ra' cu qui'quintic yor C'uj, cax a tu cʌja'anob a mʌ' u winiquirob judío. 36 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u tuchi'taj Jesucristo, ra' cu jach ts'urinticob tu cotor a ti' yʌn ich yoc'ocab. Tuchi'ta'b ten C'uj ca' u tsec'tej a je' t'ʌna' ich u yet winiquirob judío quir u tar yorob quire' Jesucristo soc mʌna' ba' cu tucricob. 37 A techexo', a werex a ba' u ber ich tu cotor u ru'umin Judea uch caj ts'oc yacsa' ja' tu jo'r Jesús ten Juan a cu tsec'tic a Juano'. A Jesúso', caj u yʌnxchun u tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u ru'umin Galilea. 38 A techexo', a werex a Jesúso', chen winiquir nazaret, raji' tuchi'ta'b ten C'uj. Raji' jach manan u muc' u Taj'or u Pixam C'uj caj ts'a'b ten C'uj. A werex xan, caj man u betej tsoy Jesús tu cotor mac, bayiri' xan, caj man u tacaj tu cotor mac Jesús tu cu muc'yaj ti' quisin. Rajen tu betaj, quire' ti' yʌn yejer C'uj. 39 A tenob ―quij Pedro―, teta'b ten Jesús quir in tsec'ticob u t'ʌn tu tajir caj in wirob a ba' caj u betaj Jesús ich u ru'umin Judea tu cʌja'anob u winiquirob judío. Bayiri' xan, caj in wirob a ba' caj u betaj Jesús ich u cajar Jerusalén. Tiri' caj u quinsajob Jesús caj u sinob ich cruz quir u quinsa'. 40 Chen caj manij tres u q'uinin caj ric'sa'b ich u quimirir ten C'uj. Caj ts'oc u riq'uir ich u quimirir caj u cha'j in wiricob Jesús caj riq'uir. 41 Jesús mʌ' ju yesaj u bʌj ti' tu cotor mac chen tenob caj in wirob. Tu yes u bʌj tenob quire' caj u toc tetenob C'uj soc taj quin tsec'ticob u t'ʌn. Mʌ' ja wirej, caj cuxrʌj Jesús caj janʌnenob yejer caj uc'urnʌjenob yejer xan. 42 Jesús tuchi'tenob ca' in tsec'tejob u t'ʌn ich tu cotor mac. Raji' u c'at taj ca' in tsec'tejob u t'ʌn soc yerob tuchi'ta'b Jesús ten C'uj quir u yocar Juez a Jesúso'. Je' u tocar u jo'r a mac a cuxa'ano' ca' bin uruc, bayiri' xan je' u tocar u jo'r a mac a quimeno' ca' bin uruc xan. 43 Mʌ' ja wirej, ti' ts'iba'an ich tu cotor u ju'unin C'uj ten a mac a ts'ab u tucur ten C'uj quir u tsec'ticob a ba' u c'at C'uj. Caj u ya'arajob to'onex bic tabar ic jawsiquex ic si'pirex wa quic chen acsiquex tij corex u t'ʌn Jesús ―baxuc caj u ya'araj Pedro ti' a mac a ti' much'a'anob ich yatoch Cornelio.
A mac mʌ' u winiquirob judío caj u c'ʌmajob u Taj'or u Pixam C'uj
44 Ti' toy cu tsicbar Pedro ich yatoch Cornelio, caj tar u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a caj u yubob u t'ʌn Pedro. 45 A yacsmʌnob tu yorob a yet taracob Pedro u winiquirob judío caj jaq'uij yorob quire' caj u yirob tar xan u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a mʌ' u winiquirob judío. 46 Yerob jach tar u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mʌ' u winiquirob judío, quire' cu t'ʌnob yejer u jer t'ʌn a mac a mʌ' ju najtobi', bayiri' xan, cu qui' t'ʌnicob C'uj tan u ya'aricob:
―Jach caremech C'uj.
Rajen Pedro caj u ya'araj ti' u yet winiquirob judío a mac a yet taracob uche':
47 ―Ti' wa yʌn mac a tera' a cu ya'aric, mʌ' a yʌn acsic ja' tu jo'rob? Mʌ' wa caj u c'ʌmob u Taj'or u Pixam C'uj an ten bic a tenobo'?
48 Jeroj, Pedro caj u tuchi'tajob ca' acsac ja' tu jo'rob. Caj ts'oc u yacsic ja' tu jo'rob robob a ti' yʌn ich yatoch Cornelio caj u chich c'atajob ti' Pedro ca' p'atʌc yejerob. U c'at u p'atʌr ya'ab u q'uinin yejerob.