9
Caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jesús, Saulo
(Hch. 22.6‑16; 26.12‑18)
Mʌ' ja wirej, a Saulo' mʌ' ju p'ʌtic u chuquic u pachob a yacsmʌnob tu yorob, quire' u c'at u rʌc ch'esicob. Rajen caj binij ich yicnʌn u jach ts'urir sacerdote u winiquirob judío. Raji' bin u c'atej u ju'unin quir u bin u chuquej a je' mac a cu sayʌrob tu pach Jesúse', a mac a ti' yʌnob ich u cajar Damasco. Caj bin u c'atej ca' ts'ibtac ju'un ten u jach ts'urir sacerdote ti' u jach ts'urirob ich jujuntur u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío ich u cajar Damasco. Ich a je' ju'una' caj c'ata'bir ten u jach ts'urir sacerdote ca' yamtacob Saulo quir u chuquicob, cax xquic, cax xib ca' u chuquejob ca' xic u purej ich u cajar Jerusalén. Cax a mun cu yiricob cu chuquicob cu bin u purob. Jeroj, caj bin Saulo, cu tar ich bej caj c'uchij bʌytʌc tu yʌn u cajar Damasco. Seb caj sasichʌjij ca'anan. Caj tar u sasir ca'anan ich Saulo, rʌc bʌcrista'b Saulo ten u sasir ca'anan. Caj rub Saulo ich ru'um jeroj, caj yubaj u t'ʌn Jaj Ts'urir:
―Biquinin tech Saulo, ca man a chuquic u pachob a mac a cu sayʌrob tin pache'? Mʌ' ja wirej ―quij―, ten tan a man a chuc quin pach ―quij Jesús.
Caj u c'ataj Saulo:
―Maquechi', Jaj Ts'urir?
Caj yubaj u nunca' ti' Saulo:
―A teno' ―quij―, Jesúsen, a maca' ca man a chuquicob ten ―quij Jesús. A wʌc'ʌs bʌjiri' ca p'actic a bʌj Saulo. Mʌ' ja wirej, baxuquech a wacʌxo', a tan u conconch'ʌctic a qui' yej u ni'e'.
Caj jaq'uij yor Saulo cu babacancʌr tu cotor u winquirir Saulo. Caj u ya'araj Saulo:
―Ba' a jach c'at in betech, Jaj Ts'urir?
Caj ya'araj Jesús:
―Riq'uen, Saulo ch'icren, ca' ocaquech ich u cajar Damasco. Je' u yac tech a ba' ca bin a betej.
A mac a yet binacob Saulo, robob xib, mʌ' u joc'arob u t'ʌn, quire' jach jac'a'an yorob. Mʌ' ja wirej, a yet tarob Saulo, cu chen u'ya'r u jum u t'ʌn Jesús, chen mʌ' u yuba'r ba' cu ya'aric Jesús, quire' mʌ' ju yirajob maqui'. Barej caj ch'icraj Saulo caj p'ir u wich, chen mʌ' u yir u ber, quire' ac'bichʌj u wich. Caj mach u c'ʌb Saulo ca' xic purbir ich u cajar Damasco. Ti' yʌn Saulo ich u cajar Damasco mʌna' u nup u q'uinin, ac'bir u wich, mʌ' ju janan, mʌ' ju yuc'ur.
10 Chen ti' cʌja'an ich u cajar Damasco turiri xib a yacsmʌn tu yor ti' u t'ʌn Jesús. U c'aba' Ananías. Jeroj caj u wʌyʌc'taj Jaj Ts'ur, Ananías caj ara'b ti' ten Jaj Ts'ur:
―Ananías ―quij.
Raji' caj u nuncaj ti':
―Te' yʌnena', Jaj Ts'urir.
11 Jeroj tune', caj ara'b ti' ten Jaj Ts'ur:
―Riq'uen ca' xiquech ich u berir a cu ya'ara' Taj. Mʌ' ja wirej, ra' u c'aba' u berir taj. Ca' bin c'uchuquech, c'atej ich yatoch Judas, quire' ti' yʌn turiri' xib, u c'aba' Saulo, a cu tar ich u cajar Tarso uche'. Tiri' yʌn Saulo cu t'ʌniquen ―quij Jesús. 12 A Saulo', caj u wʌyʌc'taj a tar Ananías. Caj u wʌyʌc'taj a wocar a ts'anc'ʌbtej ca' jawʌc u yac'birir u wich ―quij Jesús.
13 Ananías caj ts'oc u yubic a ba' ara'b ten Jaj Ts'ur, caj u nuncaj, tan ya'aric:
―Jaj Ts'urir ―quij―, caj in wu'yob u juminta' u bʌjiri' Saulo cu man u chuquic u pachob a mac a tu yacsajob tu yorob a t'ʌn ich u cajar Jerusalén uche'. 14 Caj in wu'yob u bʌjiri' tarij Saulo quir u chuquic u c'ʌxenob, ca' u pur u maquenob ich u cajar Jerusalén. Caj in wu'yob baxuc caj u ts'ibtaj u jach ts'urir sacerdote u winiquirob judío.
15 Chen Ananías tan u nunca' ten u Jaj Ts'urir.
―A teno', in tetmʌn Saulo quir u beyaj ten baje'rer. Ca' manʌc u tsec't in t'ʌn ich tu mʌ' u winiquirob judío, bayiri' xan, ca' manʌc u tsec't in t'ʌn ich u yet winiquirob israel, bayiri' xan, ca' manʌc u tsec't in t'ʌn ich a reyob tu cu reyinticob mac, rajen ca' xiquech ich Saulo. 16 A teno', in bʌjiri' je' in wesic ti' mun cu bin muc'yaj tu cu tsec'tic in t'ʌn ―quij Jesús.
17 Jeroj caj ts'oc yubic ich u wʌyac' a ba' ara'b ten Jaj Ts'ur, caj riq'uij caj binij, caj c'uchij yatoch Judas tu yʌn Saulo. Caj oquij Ananías caj u ts'anc'ʌbta Saulo. Caj ara'b ten Ananías:
―In wet acsa'orirech Saulo ―quij―. Ic Jaj Ts'urir Jesús a ta wiraj caj tarech ich bej, raji' caj u tuchi'ten ca' tac in ts'anc'ʌbtech ca' jawʌc a wich. Ca' a ts'urintej u Taj'or u Pixam C'uj, Saulo.
18 Barej caj ts'oc u tsicbar Ananías, seb caj ruc' u pix u wich, jeroj caj sasichʌjij u wich Saulo, jeroj tune', caj riq'uij caj acsa'b ja' tu jo'r. 19 Jeroj, barej caj janij, caj tar u muc' xan tu ca' ten.
Saulo cu tsec'tic u t'ʌn Jesús ich u cajar Damasco
Jeroj tune, Saulo tiri' p'atij mʌ' ya'ab u q'uinin ich u yet acsa'orirob. 20 Seb Saulo caj bin u tsec'tic u t'ʌn Jesús ich u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Tan ya'aric uch Saulo: “Jach jaj u parar C'uj Jesús.” 21 A mac a yubmʌnob cu tsec'tic u t'ʌn Jesús, jach jaq'uij yorob caj u ya'arajob:
―A ray maco', mʌ' wa ra' cu chuquic a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús ich u cajar Jerusalén quir u ch'esicob uch? Mʌ' wa tij cu'yajex tarij a ray maco', quir u chuquic a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús te' ich ij cajarex Damasco, quir u puricob mʌcbir ich u cajar Jerusalén, tu yʌn u jach ts'urirob sacerdote?
22 Chen a Saulojo', chich caj u tsec'taj u t'ʌn Jesús, mʌ' u jac'ʌr yor u tsec'tic u t'ʌn Jesús. A mac a cu yubicob tu cu tsec'tic u t'ʌn Jesús, mʌ' c'ucha'an yorob u nunquicob ti' Saulo. Mʌ' ja wirej, tu cu tsec'tic u t'ʌn Jesús ti' a mac cʌja'anob ich u cajar Damasco, cu ya'aric ti'ob:
―Jach jaj, a Cristojo' a mac teta'an ten C'uj tarij ich yoc'ocab uch, raji' Jesús.
U winiquirob judío cu puts'icob Saulo
23 Caj ts'oc u man mʌ' ya'ab u q'uinin, caj u much'quintajob u bʌj u winiquirob judío. Tiri' caj u tucrajob bic tabar cu bin u chuquicob Saulo quir u quinsa'. 24 Chen a ba' c'asir caj u tucrajobe', caj nup u t'ʌnob ten mac, jeroj caj u masaj ti' Saulo. U winiquirob judío caj u cʌnantob u jor u pa'te' ich u cajar Damasco. U burur q'uin u burur ac'bir cu pajicob ich u jor pa'te' quir u chuquicob u quinsej Saulo. 25 Chen a mac a tu yacsajob tu yorob u t'ʌn Jesús, caj u yacsajob Saulo, caj emsa'b yejer carem xac pichir bʌcris pa'te' u cajar Damasco. Ac'bir caj puts'ij Saulo.
Saulo tar u tar ich u cajar Jerusalén
26 Barej caj c'uchij Saulo ich u cajar Jerusalén, cu chen c'at u pʌcte'quintic u bʌjob yejer a yacsmʌnob tu yorobe'. Chen a yacsmʌnob tu yorob cu sʌjta'rob Saulo quire' mʌ' yerob wa yacsmʌn tu yor Saulo u t'ʌn Jesús uche'. 27 Caj tar irbir Saulo ten Bernabé, caj payij Saulo ten Bernabé ich tu yʌn a xibo' a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Caj tsicbanʌjij Bernabé ʌcʌtan a ray xibo', caj u toc araj ti'ob ba' u ber Saulo ich u berir Damasco an bic caj u yiraj Jaj Ts'ur, an bic caj u tsicbʌtaj ti' Jaj Ts'ur. Bayiri' xan, caj u tsicbʌtaj ti'ob bic Saulo caj u chich tsec'taj u t'ʌn Jesús ich u cajar Damasco. 28 A baje'rer caj u quibob u yacsmʌn tu yor Saulo. Jeroj yet manob, quire' caj u quibob a ba' ara'b ti'ob ten Bernabé. Tiri' p'atij Saulo ich u cajar Jerusalén yejer a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn Jesús. 29 Saulo chich caj u tsec'taj u t'ʌn Jesús. Su'su' cu tsicbar Saulo ti' u winiquirob judío. C'am u nunquirob u t'ʌn Saulo u winiquirob judío a ju t'ʌn griego. Rajen caj u tumtob yirej wa je' u quinsicob Saulo. 30 Barej a yacsmʌnob caj u yorob tu yubob ya'ara' u quinsa' Saulo, rajen ti' bin purbir Saulo ich u cajar Cesarea, pachir caj tuchi'ta'b Saulo ich u jach cajar Tarso.
31 Caj ts'oc u yacsic tu yor u t'ʌn Jesús, Saulo, a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u ru'umin Judea, bayiri' xan, a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u ru'umin Galilea, bayiri' xan, a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Samaria, rʌc sisij yorob a mac a caj u chucob u pachob uche', mʌna' mac cu man u chuquicob u pachob. Jeroj, caj jach qui' tajijo' u qui' acsicob tu yorob a yacsmʌnob tu yorobe'. A ba' ara'an ti'ob ten C'uj cu qui'qui'quibicob. Tan u chichquinta'r u yorob ten u Taj'or u Pixam C'uj, rajen cu jach pimtar a yacsmʌnob tu yorob.
Jawsa'b Eneas ten Pedro
32 C'uchij tu q'uinin caj manij Pedro yirej tu cotor u ru'umin tu cʌja'anob mac a yacsmʌnob tu yorob, caj u nupaj xan, a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Lida. 33 Barej caj c'uchij ich u cajar Lida caj u yiraj turiri' xib. U c'aba' Eneas. Jach yaj, ocho yaxq'uin u cʌnmʌn u yajir, mʌ' ju pec, u burur q'uin characbar Eneas. 34 Pedro caj u t'ʌnaj, caj u ya'araj:
―Jesucristo je' u jawsiquech baje'rer, Eneas. Riq'uen, quen Eneas. Jʌyej a tas.
Seb caj riq'uij Eneas caj u jʌyaj u tas. 35 Caj irir ten u rac'ob, a mac cʌja'an ich u cajar Lida bic jawsa'b Eneas, bayiri' xan, a mac a cʌja'anob ich u cajar Sarón, rajen caj u rʌc p'ʌtajob a ba' camsa'b ti'ob ten u nunquirob uch, caj u yacsajob tu yorob u t'ʌn Jaj Ts'ur.
Ricsa'b tu quimirir Dorcas
36 Ti' yʌn ich u cajar Jope turiri' xquic u c'aba' Tabita. Raji' u yacsmʌn tu yor. U c'aba' Tabita chen wa t'ʌnbir ich u t'ʌn griego cu ya'aric Dorcas. A je' xquica' Dorcas cu naj jʌsic u yo'och ti' a mac a jach otsir, cu naj yamtic mac wa ba' u c'at. 37 A ray u q'uinino', barej ti' yʌn Pedro ich u cajar Jope, caj yajij Dorcas, jeroj caj quimij. Caj ts'oc u p'obar u baquer ten u rac'ob, an ten bic cu naj p'o'icob u winiquirob judío a mac a cu quimino'. Jeroj tune', caj acsa'b u baquer ich jun c'as naj. 38 A mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Lida yubmʌnob ti' yʌn Pedro ich u cajar Jope, quire' ti' yʌn bʌytʌc tu cajar Lida, rajen tuchi'ta'b ca'tur xib pʌybir Pedro. Ara'b ti':
―Chich pʌyex Pedro, chan arex ti' ca' tac seb tu yʌno'onex te' ich u cajar Lida.
39 Caj ts'oc u yubic a ba' ara'b ti' ten a ca'tur yʌjpʌyirob Pedro, caj bin yejerob. Caj c'uchij, caj bin purbir tu yʌn a quimene'. Caj oc Pedro ich jun c'as naj ca'anan tu yʌn u baquer a quimeno'. Jeroj, caj u yesob u noc'ob ti' Pedro a chu'y u noc'ob ten Dorcas, a cuxa'an toy Dorcas uche'. Ra' a quiminob u mame', robob caj u yesajob u noc'ob ti' Pedro. Tan yac'ata'r Dorcas ten a xquico' a quimen u mamo'. 40 Pedro caj u rʌc joc'saj tu cotor mac tancab, chen Pedro p'at tu junan tu yʌn u baquer Dorcas. Jeroj tune', caj xonrʌj Pedro quir u t'ʌnic C'uj. Caj ts'oc u t'ʌnic C'uj, caj riq'uij Pedro. Caj u sut u bʌj caj u pʌctaj u baquer Dorcas. Tu t'ʌn Pedro:
―Riq'uen, Tabita, quen.
Jeroj tune', Dorcas caj u p'ir u wich, caj u yiraj Pedro, caj ric' cutar. 41 Pedro caj u ts'aj u c'ʌb ti', caj mach u c'ʌb ten Dorcas, caj u ric'saj ca' ch'icrar. Jeroj tune', caj t'an a yacsmʌnob tu yorob ten Pedro. Caj t'an xan a xquico' a quimen u mame' ca' rʌc tacob. Caj esa'bob ti', cuxa'an Dorcas. 42 Tu yubob ric'sa'b ti' u quimirir Tabita ten Pedro, rajen ya'ab mac caj u yacsob tu yorob u t'ʌn Jaj Ts'ur. 43 Tiri' p'at ya'ab u q'uinin Pedro ich u cajar Jope. Acsa'b Pedro ten Simón. A je' Simóno' cu banic u yot'er wacʌx.