6
A siete yʌjyaminob u beyaj
A ray u q'uinino', cu pimtarob a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj. Seb caj pimjijob a caj u yacsob tu yorob. Chen a mac a yacsmʌnob tu yorob u t'ʌn C'uj a ju t'ʌnob griego, cax u winiquirob judío, robob mʌ' quet yorob yejer u yet winiquirob judío a ju t'ʌnob hebreo. Rajen caj u ya'arob a mac u t'ʌnob griego ti' a mac a ju t'ʌnob hebreo:
―Iric, mʌ' tsoy a jʌsiquex, quire' coy a jʌsiquex yo'och ti' a xquico' a quimenob u mame', a mac a cu t'ʌnob griego, quire' rajra' coy a jʌsiquex yo'och.
Rajen a mac a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, caj u t'ʌnajob u yet acsa'orirob quir u much'quinticob u bʌj ich a doce xib a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn. Robob caj u ya'arajob ti' u yet acsa'orirob:
―Mʌ' tsoy in chen p'ʌticob in tsec'ticob u t'ʌn C'uj soc tsoy in jʌsicob a ba' u c'at a xquico' a quimenob u mame'. Rajen in wet acsa'orirex ca' ic tetejex ich ij quet acsa'orirex siete xib a mac tsoy ta t'ʌnex, a ra' cu ts'urinticob u Taj'or u Pixam C'uj, a ju jach erob ba'. A ray xibob, je' ic tetiquex soc robob cu jasʌrob a ba' u c'at ti' a xquico' a quimenob u mame'. Chen a tenob, a mac a teta'b ten C'uj quir in tsec'ticob u t'ʌn, chen rajra' quin tsec'ticob u t'ʌn C'uj quet rajra' quin t'ʌnicob C'uj quire' ra' in beyajob ―baxuc caj u ya'araj ij cʌjtuchiyʌjir Jesús.
Caj qui'jij yorob a ju yet acsʌ'orirob caj ts'oc u yubicob a ba' ara'b ti'ob ten a xibo' a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, rajen p'eri'ob caj u tetajob Esteban, quire' taj caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jesús, bayiri' xan, quire' u Taj'or u Pixam C'uj cu jach ts'urintic Esteban. Caj teta'b xan, Felipe. Caj teta'b Prócoro. Caj teta'b Nicanor. Caj teta'b Timón. Caj teta'b Parmenas. Caj teta'b Nicolás a ra' cu tar ich u cajar Antioquía. Mʌ' ja wirej, raji' a ucho', caj u c'ujintaj C'uj an ten bic u winiquirob judío, chen a baje'rero' caj u yacsaj tu yor u t'ʌn Jesús. Jeroj caj ts'oc u teticob a siete xibo', a cu bin u yamticob u beyaj a mac a teta'b ten Jesús quir u tsec'ta'r u t'ʌn, caj pʌyob ich ʌcʌtan a ray doce xibo'. Jeroj caj tsicbanjʌjob C'uj a mac a teta'b ten C'uj quir u tsec'ta'r u t'ʌn, u yʌjyaminob u beyaj. Caj ts'oc u t'ʌnicob C'uj caj u ts'anc'ʌbtajob ti'ob, a teta'anobe', quir u c'ʌmicob u beyajob a teta'ane'.
A baywo', ya'ab mac caj u yʌnxchun u c'ʌmicob u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, cu jach pimtarob a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Jerusalén. Cax ya'ab u sacerdote u winiquirob judío tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío caj u c'ʌmajob u t'ʌn C'uj, caj sayob tu pach Jesús.
Chuc Esteban
Mʌ' ja wirej, a Estebano' quire' tan u yamta' ten C'uj, rajen jach chich u muc'. Jeroj tune', caj u yesaj ya'ab u carem beyajob, cax a ba' cu jac'sic yorob mac xan. Baxuc caj esa'b ten Esteban ti' u yet winiquirob judío soc yeticob ti' yʌn C'uj yejer Esteban. Chen a ray u q'uinino', ti' yʌn mac a cu tarob ti' u chan najir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. A ju chan najir tu cu naj c'ujinticob C'ujo', a rayo', pʌcha'an u c'aba' ten mac uch: “A c'urewo'.” Mʌ' ja wirej, ti' cu tarob u c'urewob mac a ucho', chen baje'rer toc cha'b u binob. Ich a ray xibo' tar u tarob ich u cajar Cirene. Ti' cu tarob ich u cajar Alejandría. Ti' cu tarob ich u cajar Cilicia. Bayiri' xan, ti' cu tarob jun yar ich u ru'umin Asia. Robob caj rʌc binob tu yʌn Esteban quir u nunca'rob u t'ʌn Esteban. 10 Je' wa ju c'uchur yorob u nuncbir u t'ʌn Esteban ten a ray xibo'? Mʌ' c'ucha'an yorob u nunca'rob u t'ʌn Esteban, quire' u ne'er ba', quire' tan u yamta'r u nunca'r u t'ʌn Esteban ten u Taj'or u Pixam C'uj. 11 Quire' caj u yirajob mʌ' c'ucha'an yorob ti' Esteban, a ray xibo' caj u mucu bo'tajob a cu nunca'rob u t'ʌn Estebane'. Caj bo'ota'bob mac soc u tus pac'ʌr u pach Esteban. Caj u tusarajob:
―Mʌ' ja wirej ―quij―, tij cu'yajex tan u p'astic Moisés, Esteban. Bayiri' xan, tij cu'yajex tan u p'astic C'uj.
12 Baxuc a jera' a mac a cu nunca'ob u t'ʌn Esteban ca'ch, caj u p'usajob u yorob a nuxibo' a mac u ts'urirob u cajar. Baxuc xan, caj u p'usajob u yorob a yʌjcamsʌjʌjirob u t'ʌn Moisés, quet bayiri' caj u p'usajob u yorob a pimo' soc u tarob chucbir Esteban quir u pʌyic ich tu much'a'anob u jach ts'urirob u winiquirob judío. 13 A mac a bo'ota'b ten a mac a cu nunca'ob u t'ʌn Esteban ca'ch, robob cu pac'arob u pach Esteban ich ʌcʌtan u jach ts'urirob u winiquirob judío. Caj ya'arajob ti'ob:
―A je' Estebana', mʌ' u xur u p'astic u t'ʌn C'uj a tu ya'araj Moisés uche'. Mʌ' ju xur u p'astic a je' carem naja'. 14 Tij cu'yajex ya'aric, Jesús, a cu tar ich u cajar Nazarete', je' u rʌc jubsic a je' carem naja'. Bayiri', tij cu'yajex ya'aric bin u rʌc ts'ocsej Jesús u t'ʌn Moisés yejer a ba' nanij tic rʌc betajex ―baxuc caj u ya'araj a mac a tan u pʌq'uicob u pach Esteban.
15 Ti' cura'anob u jach ts'urirob u winiquirob judío caj u pʌctajob u ts'urirob u winiquirob judío. Cu pʌcticob Esteban. Robob caj u yirob u sasir u wich Esteban irej sasir u wich yʌjmasirob u t'ʌn C'uj.