2
Ti' cu beyaj Pablo yejer u rac'ob ich u cajar Tesalónica
A bʌjiri'e', quij Pablo, in bʌjobechex a werex caj tarenob in wirechexob. Caj in tsicbʌtob techex quire' tu ts'aj tenob in muc' u Taj'or u Pixam C'uj. Mʌ' wa c'ajtechex caj tarenob tu cʌja'anechex uch, caj c'uchenob tu cajar Filipos. Ti' tu p'astenob tu cajar Filipos. Ti' tu chuc u jʌts'enob in pachob. Aro' a werex caj u jʌts'ob in pachob. A mac a quin c'ujinticob a jach C'ujo', caj u yamtenob caj in tsec'techex soc a najtiquex a jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Cax mʌ' u cha'icob a wu'yiquex u t'ʌn C'uj, cax caj u chejtenob, a tenobo' caj in tsicbatob a wu'yex u t'ʌn C'uj. Caj tarenob mʌ' c'as tin wa'arob techexi'. In werob u jach tajir u t'ʌn C'uj. Mʌ' tarenob quir in tus aricob techexi'. Mʌ' tarenob quir in c'aticob a taq'uinexi'. Chen jach tarenob, mʌ' ja wirej, a C'ujo' tu tumtaj yirej wa tsoy in worob. Caj ts'oc yirique' caj u tuchi'tenob ca' xiquenob in tsicbarob ti' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. A mac a yer ic pixamex, a C'ujo' yer ic pixamex. Raji' in c'atob in qui'quinticob yor C'uj. Mʌ' in c'atob in qui'quinticob yor xibi' tu quin tsicbarob u t'ʌn C'uj. Quire' caj tarenob mʌ' tin tsicbʌtob bic tabar jach tsoyechexi'. Baxuc a werex. Mʌ' in tusarob techex soc a qui' acsiquenobex. Mʌ' jin tus pachtob u t'ajʌr in taq'uinobi'. A C'ujo' cu yiric mʌ' jin tusarob techex. Mʌ' tarenobi' quir u sʌjtiquenob u jer winicobi' cax wa techex xan. Mʌ' ja wirej, c'ucha'an in worob in c'atiquechexob ca' a sʌjtenob quire' tu tuchi'ten ten Cristo quir in tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tu yʌnechex. Mʌ' tin c'atob techex ca' a sʌjtenobi' quire' quin qui' yajquinticob techex. Mʌ' ja wirej, tin cʌnatechexob irenob a nʌ'enob a techexo'. Tan in qui' tsemtiquechexob irechex in pararob soc in qui' cʌnantiquexob. A tenobo' jach manʌn caj in yajquintob techex. Rajen mʌ' jari' quin ts'icob techex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, cax quin quinsa'ob ti' techex xan. Mʌ' ja wirej, jach manan chich beyajenob uch? Chich beyanʌjenob tu yʌnechex ich techexo' soc in jaricob in taq'uinob soc ra' quir in janʌnob. Chich beyanʌjenob soc mʌ' in t'ʌnicob mac quir u ts'ic in wo'ochob soc in tsec'ticob techex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj uch.
10 Ra' ta wirex uch. Caj a wirexi' ti' cʌja'anenobi' ta wicnʌnex uch. Baxuc C'uj tu yiraj mʌna' ba' tin betob. Qui' manenob tu tsoyir tu yʌnechex a tu yacsajob tu yorob u t'ʌn C'uj uch. C'uj caj yiraj mʌ' ba' tin betob soc a ta'quic in jo'rob. 11 Baxuc xan, a werex tan in manob in chichquinticob yor a jujunturi' mac soc u manob tu tsoyir, irenob wa ja tetenex quin manob in chichquinticob yor in pararob. 12 Tin chich arob techex uch, soc mʌ' a manex tu c'asir soc a cʌniquex C'uj. Mʌ' ja wirej, tu pʌyechex C'uj soc quet a reyintiquex C'uj tu sasirir.
13 Rajen rajra' quin t'ʌnicob C'uj tan in wa'aricob ti': “Bayo' C'uj”, quen ti', quire' in bʌjob a ti' yʌnob tu cajar Tesalónica. Baxuc quin wa'aricob ti' C'ujo'. Mʌ' ja wirej, caj a wu'yex u t'ʌn C'uj a tin tsec'tajob techex uche'. Caj a c'ʌmajex u t'ʌn C'uj quire' a werex a je' t'ʌna' ti' u tar ich C'uji' quire' mʌ' u t'ʌn xibi'. Tan u beyaj techex u t'ʌn C'uj quire' ta wacsajex ta worex ti' u t'ʌn C'uj. Rajen quin wacob u jach t'ʌn C'uj techex. 14 Yʌn ba' a berechex ti' u t'ʌn C'uj in bʌjobechex caj u chucob a pachex a wet cajarex. Baxuc xan, caj u chucob u pachob a wet acsʌ'orirex Jesucristo tu cu c'ayob tu ru'umin Judea. Raji'ob chucob u pachob ten u yet cajarob u winiquirob judío. 15 Caj u quinsob ic Jaj Ts'urirex Jesús u winiquirob judío. Raji'ob caj u quinsob yʌjtsec'irob u t'ʌn C'uj uch xʌn. Raji'ob caj u joc'senob ten yejer Silvano yejer Timoteo. Mʌ' tan u qui'quinticob yor C'uj u winiquirob judío. Jach manan cu ts'iquinticob tu cotor mac. 16 Quire' caj binenob in tsec'tob u t'ʌn C'uj ich mʌ' u winiquirob judío.
Caj ya'arob ten u winiquirob judío: “Ts'oc a tsec'tiquex ti'ob, tsire'ej a tsec'tiquex ti'obe'”, cax in c'atob in tsec'tic quir u ta'quicob u bʌjob. Mʌ' ju cha'ob in tsec'tob u t'ʌn C'uj. Rajen tan u jach t'ajar u si'pirob. Jeroj c'uchij tu q'uinin baje'rer cu ts'iquinticob C'uj. Jach yaj cu bin yubob a mac a cu ts'iquinticob C'ujo'.
A Pablojo' u c'at u wʌc'ʌs bin u tsicbʌtic u bʌjob tu cajar Tesalónica
17 Barej caj in jamach p'ʌtob a techexo', in bʌjobechex ta cajarex Tesalónica. Cax mʌ' in wiricob a wichex na'an in tucriquechex tin worob. Jach manan in c'at in tar in wiriquechex. 18 A teno' in c'at in wʌc'ʌs tar in wirechex cax ten Pablojen quin bin tin junan, quij Pablo. Rajra' tu su'senob a quisino'. Satanás u c'aba'. Cax ya'ab in c'at in tarob in wiriquechex. Rajra' tu su'senob a quisino'. 19 Ca' bin uruc ic Jaj Ts'urirex Jesús, a werex ba' quin pachticob tin worob? Ca' in wirob techex yicnʌn C'uj. Rajen tan in pajicob u q'uinin quir u tar soc in wiricob a wichex. Jach manan qui' in worob in wiricob techex ich yicnʌn C'uj. Quire' raji' cu bin yiraj taj in beyajob a C'ujo'. 20 Quire' tu yirob a rac'obex taj in beyajob. Mʌ' ja wirej, a techexo', jach taj ta nequi'quintex in worob.