20
Jesús cu camsic ti' mac cu pʌyic u jer quir u beyaj
Caj ya'araj Jesús:
―Tu cu bin u reyinticob C'uj ca'anan an ten bic u bin mac caj bin u pʌyic mac quir u beyaj, quir u t'aquic u wich uva tu cor. A'ac'bir caj bin u pʌybir ten u ts'urir. Caj tsicbajnʌjij u ts'urir yejer yʌjt'aquirob u wich uva mun u bo'orir cu bin bo'otbir. Tres pesos turi' u q'uinin u bo'orir quir u t'aquic u wich uva. Baxuc u bo'orir uch cu bo'ota'r. Caj u tuchi'taj beyajob ich u cor. Caj joc' u jach ts'urir a las nueve caj yiraj u jerob. Ti' yʌnob ich tu naj co'onan yo'och. Mʌna' u beyajob cu manob. Caj ara'b ti'ob ten u jach ts'urir: “Xenex ta beyajex tin cor. T'aquex u wich uva. Je' in bo'otiquex ca' bin xiquechex ta beyajex. A ba' tsoy tin t'ʌn je' in bo'otiquex.” Caj joc' u jach ts'urir caj bin u ts'urir tu cu naj mʌnic yo'och. C'ac'chunq'uin ca' u ca' iraj u jerob. Caj u tuchi'taj beyajob ich u cor. A las tres caj u ca' irajob u jerob caj u tuchi'taj beyajob. Caj wʌc'ʌs bin u jach ts'urir tu cu naj mʌnic yo'och a las cinco. Caj u ca' iraj u jerob. Mʌna' u beyajob. Caj ara'b ti'ob: “Biquinin u bur u q'uinin ca manex tera'? Biquinin mʌna' a beyajex?” Caj ara'b ti' u jach ts'urir ten a mac mʌna' u beyajob: “Mʌna' mac caj u pʌyo'on tic beyaj.” Caj ara'b ti'ob ten u jach ts'urir: “Xenex ta beyajex ich in cor. Je' in ts'ic techex a ba' tsoy tin t'ʌn.” U jach ts'urir caj u tuchi'taj yʌjt'ʌnin. Oq'uin caj u tuchi'taj quir u bo'ota'r yʌjt'aquirob u wich uva. Yʌn bo'ota'r a mac pachir caj tarob. Caj ts'oc u bo'otic a pachir, caj tarob caj u bo'otaj a mac ch'ic tarob sam. Quet bayiri' u bo'orir caj ts'a'b ti'. Cax pachir caj tarob tu beyajob. Tres pesos caj bo'ota'b. 10 Caj c'uchij tu q'uinin u bo'otic a mac yʌn ch'ic tarob. Cu tucricobe' yerob jach co'oj cu bin bo'otbir. Caj bo'ota'be' tres pesos u bo'orir. 11 Caj ts'oc u bo'ota'r caj choquij yorob yejer u jach ts'urir. 12 Caj ya'arajob ti' u jach ts'urir: “Baxuc a pachirob xan, caj beyajnʌjob cax turi' hora. Bayiri' caj bo'ota'b xan. Cax a tenob tin jach muc'ob chʌcʌr q'uin tu quin beyajob.” 13 Caj u nuncaj ti'ob u jach ts'urir caj ya'araj: “Biquinin ca chen ts'iquintiquenex in tus yaj in bʌj. Toc tsicbanʌjen techex uch caj in tuchi'techex ta beyajex. Tin toc araj tres pesos. 14 Ch'a'ex u bo'orir a beyajex ca' xiquechex. A teno', wa jin c'at in ts'ic techex bayiri' u bo'orir a beyajex cax pachir caj tarob. Bayiri' quin ts'ic ti'ob u bo'orir u beyajob xan. 15 Mʌ' wa tsoy quin ts'ic in taq'uin a mun u bo'orir in c'at in bo'otic ti'ob quire' ten in taq'uin? Biquinin choquex a worex ten quire' mʌ' ts'u'ten?” 16 Bayiri' baxuc, ca' bin xuruc t'ʌn xan ich yoc'ocab. A mac pachir tar tu beyaj ti' Jaj Ts'ur cu tucric mʌ' co'oj cu bin bo'otbir, chen quet cu bin bo'otbir. Barej a mac a yʌn tarij tu beyaj cu tucric jach co'oj cu bin bo'otbir a ti'ob, chen quet cu bin bo'otbir ten Jaj Ts'ur. Mʌ' ja wirej, cax ya'ab mac cu yubic u t'ʌn C'uj, mʌ' u rʌc quibicob u t'ʌn C'uj.
Cu wʌc'ʌs ca' aric Jesús bin u ca' quinsbir
(Mr. 10.32‑34; Lc. 18.31‑34)
17 Jesús caj bin ich u berir Jerusalén. Tu junan caj u pʌyaj u camsʌwinic a docejo'. Caj ya'araj ti'ob:
18 ―Jeroj, cu'uxex ich u cajar Jerusalén. Ti' cu bin u quinsiquenob. Ti' cu yʌn c'ubiquenob ti' u jach ts'urirob sacerdote yejer u yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Robob cu bin u ya'arejob ca' quinsaquen. 19 Robob u winiquirob judío cu bin u c'ubiquenob ti' u winiquirob romano soc u p'astiquenob. Soc u rʌc jʌts'icob in pach, soc u bʌjiquenob ich cruz soc in quimin. Mʌna' u nup u q'uinin ca' bin ca' riq'uiquen ti' in quimin.
Caj tar u nʌ'ob Jacobo yejer Juan ich Jesús
(Mr. 10.35‑45)
20 Caj u juts' u bʌj u nʌ'ob Jacobo yejer Juan. Ra' u tet Zebedeo. Quet caj tar yejer u pararob. Caj xonrʌj ich Jesús 21 quir u c'atic ba' ti':
―Ba' a c'at ten? ―quij.
Caj ya'araj ti':
―Ca' bin c'uchur tu q'uinin ca' bin u reyinticob C'uj. Arej u cutarob turiri' ta noj, bayiri' turiri' ta ts'ic soc u sʌjta'r ten u rac'ob.
22 Caj u nuncaj Jesús:
―A techo', mʌ' a wer ba' ca c'atic ten. Arej ten wa c'ucha'an yorob a parar u muc'yajob an ten bic ten ca' bin muc'yajnʌquen ich cruz.
Caj ya'arajob Juan yejer Jacobo:
―C'ucha'an ij cor ic muc'yaj an bic tech.
23 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Taj quin wa'aric techex. Je' a muc'yaj an ten biquen. Chen mʌ' c'ucha'an in wor in curquintechex ich in noj mʌ' ich in ts'ic, quire' mʌ' ten yʌnin. Quire' in Tet C'uj yʌnin quir u curquintic mac u c'at C'uj. U yʌn ricsmʌn uch.
24 Caj yubob a diez a yet camsʌwinicob caj p'ujob yejer Juan yejer Jacobo. 25 Jesús caj u t'ʌnaj caj u much'quinticob u bʌj u camsʌwinicob quir u camsic. Caj ya'araj:
―A werex a mac u jach ts'urir u cajar a mʌ' u winiquirob judío. Cu jach ts'ictarob tu cu ts'urinticob u winiquirob. Bayiri' a mac a cu yamticob ti'ob cu jach p'asticob a mac cu ts'urinticob u jach ts'urir. 26 Mʌ' ja yʌn cʌniquex a baxuc u ts'urirob a mʌ' u winiquirob judío. A mac u c'at u ts'urintic u yet acsa'orir. Arej ti', ca' u yamtej u yet acsa'orir. 27 Cax a mac ichechex u c'at u ts'urintic u yet camsʌwinicob. Arej ca' u yamtej u yet camsʌwinicob soc irej wa ju c'urew.
28 Caj ya'araj Jesús:
―Ca' a cʌnenex. A teno' taren in yamtic tu cotor mac. Mʌ' taren quir u yamtiquenob. Taren quir in quinsa'r soc in rʌc taquic tu cotor mac.
Jesús caj u jawsaj ch'op u wich ca'tur
(Mr. 10.46‑52; Lc. 18.35‑43)
29 Caj joc'ob Jesús yejerob u camsʌwinicob ich u cajar Jericó. Jach pim caj sayob tu pach Jesús. 30 Ti' yʌn ch'op u wich ca'tur cura'anob ich nʌc' bej. Quire' cu c'aticob u taq'uin wa mac cu man ich nʌc' bej. Caj yubob ya'araj cu man Jesús ich bej caj awʌtnʌjob:
―Jaj Ts'urir, u pararech wa ja nunquir David. Yajquinte tenob otsirenob, yam tenob.
31 Caj q'ueya'b ten a pim soc mʌ' yawʌtob. Mʌ' yubob ya'araj ti'ob. Mʌ' ts'ocar yawʌtob. Tu jach c'amquintajob yawʌt:
―Yajquinte tenob, otsirenob yam tenob, Jaj Ts'ur, u pararech wa David.
32 Jesús caj xurij ich bej caj u pʌyaj ch'op u wichob. Caj tarob caj c'ata'b ti'ob:
―Ba' a c'atex ten quir in yamtiquechex?
33 Caj u nuncob ti':
―Jaj Ts'urir, arej ca' sasichʌjʌc in wichob soc chʌca'an in wiricob in berob.
34 Jesús caj u yajquintob a ch'op u wichob. Caj tar u wichob. Sep caj toc jaw u wichob. Caj binob tu pach Jesús.