21
Caj c'uchij Jesús ich u cajar Jerusalén
(Mr. 11.1‑11; Lc. 19.28‑40; Jn. 12.12‑19)
Tabar u c'uchur Jesús ich u cajar Jerusalén. Jach bʌytʌc u c'uchur ich u cajar Betfagé. Nʌts'a'an u witsir u che'er Olivos. Jesús caj u tuchi'taj u camsʌwinicob ca'tur ca' xicob ich u cajar jach bʌytʌc, caj ya'araj:
―Je' a wiriquex chan tsimin yejer yar. Pitex ca' taquechex a purex tera'. Seb ―quij Jesús―, ca' bin a toc irex chan tsimin yejer u yar ca' taquex a purex ten. Wa ti' yʌn mac ―quij―. Cu yiric a pitic chan tsimin yejer yar. Wa cu ya'aric techex: “Ba'wir techex?” Arex ti': “U Jach Ts'urir je' u wʌc'ʌs tar u purej teche' ca' bin ts'ocac u c'ʌnic.” Je' u cha'ic a pitiquex. Seb cu bin u cha'ej a pitiquex.
Caj u jamach mʌjanta'b u chan tsimin ti' yejer yar quir u cʌptar tu pach tsimin Jesús. Quir u nup'ur a ba' ts'iba'an ten yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch. Caj u toc araj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch ti' Cristo.
Arex ti' u winiquirob a cʌja'an ich u cajar Jerusalén: “Ira wirex cu c'uchur a reyex. Aro' mʌ' ts'ic, a cʌpa'an ich u pach chan tsimin. Quet u tar yejer yar tsimin.”
Baxuc caj u ts'ibtaj uch yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj.
U camsʌwinicob Jesús caj binob. Caj u pʌyajob u chan tsimin a toc ara'b ten Jesús. Caj tarob u purej chan tsimin yejer yar ich Jesús. Caj u jʌyob u noq'uirob tu pach tsimin. Jesús caj nac u cʌpʌtar ich u pach chan tsimin. A pim mac a cu yiricob Jesús cu jʌyicob u noq'uir ich tan bej soc u yach'ʌctic u chan tsimin. Caj u rʌc jan ch'ʌctajob u re' che' irej u re' tuts quir u jʌyicob ich tan bej quir u yach'tic chan tsimin. Rajen cu jʌyicob u re' che' ich tan bej yejer u noc'ob. Cu rʌc jʌyicob quire' cu yesicob cu sʌjticob Jesús irej rey cu sʌjticob. A mac caj u pʌyob u ber Jesús. Bayiri' caj binob tu pach Jesús caj u c'am t'ʌnicob Jesús soc yubicob u rac'ob:
―Qui' qui' t'ʌnex a pimo', u parar a nunquirex David. Ca' ij caric ti' C'uj: “Bayo' C'uj caj a tuchi'taj a mac a cu bin u reyinticob u winiquirob judío.” Ca' ij carej ti' C'uj: “Jach caremech C'uj.”
10 Caj jach c'uchij Jesús ich u cajar Jerusalén. Tu cotor mac caj u rʌc c'atob:
―Mac a jera'? ―quij.
Caj rʌc joc'ob ich yatochob. Rʌc xibche'chʌjijob cu manob caj yubob ya'araj:
―Cu tar Cristo a tuchi'ta'b ten C'uj.
11 Caj ya'araj a pimo':
―Raji' Jesús, yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj. Ti' cu tar ich u cajar Nazaret ich u ru'umin Galilea.
Jesús tu rʌc joc'saj a ba' cu canicob ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
(Mr. 11.15‑19; Lc. 19.45‑48; Jn. 2. 13‑22)
12 Caj c'uch Jesús ich u cajar Jerusalén, caj oc ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Jesús caj u rʌc joc'saj a mac a cu canicob ba'. Bayiri' a mac a cu mʌnicob, caj u rʌc jʌwʌc'ch'intaj Jesús u pojche'ir tu cu c'axicob u taq'uin. Baxuc caj u rʌc jʌwʌc'ch'intaj u cutanob tu cu canicob u yʌrʌc' susuy. 13 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Mʌ' wa c'aj techex tu ts'iba'an u t'ʌn C'uj: “A jera' u najir quir u yocar u t'ʌnicob C'uj”, chen techex caj a waysajex irej u japnin tunich tu cu tar a mac a cu yac'ricob ba'.
14 Caj tarob a ch'op u wiche', yet tarac a mech yoque' ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u juts'ob u bʌj ich Jesús a ch'op u wiche' yejer a mech yoque'. Caj jawsa'b ti'ob ten Jesús. 15 Caj p'ujob u jach ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Caj irob u jawsic Jesús a mac yajo' rajen p'ujob. Caj yubob yawʌt t'ʌnticob ten a chichan ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío: “Qui' t'ʌnex u parar ic nunquir rey David.” 16 Caj ya'arajob u jach ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés:
―Uyej ba' cu ya'aricob a chichanobo'?
Caj u nuncaj Jesús:
―In wer a xacmʌnex tub ts'iba'an u t'ʌn C'uj:
An ten bic a chichan a cu chuch cu ya'aricob bic jach carem C'uj quire' camsa'b bayiri' a man jaca'ano'.
Biquinin mʌ' tsoy ya'aric: Jach carem C'uj a je' chichana' quire' taren tera'?
17 Caj joc' Jesús ich carem naj caj u p'ʌtaj tu yʌnob u ts'urirob sacerdote yejer yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés. Caj bin ich u cajar Betania quir u wenʌn ac'bir.
Jesús caj u t'ʌnaj u che'er higuera soc mʌ' u wichʌncʌr
(Mr. 11.12‑14, 20‑26)
18 Caj sasij caj wʌc'ʌs bin Jesús ich u cajar Jerusalén. Caj wichʌjij ich bej. 19 Yiraj Jesús ti' yʌn u che'er higuera ich nʌc' bej. Caj u juts' u bʌj Jesús. Caj c'uchij ich u che'er caj yiraj mʌna' u wich, chen u re' yʌn. Caj ya'araj Jesús ti' u che'er higuera:
―Mʌ' a yʌn yʌn ca' ichancʌr biq'uin.
Seb caj quim u che'er. 20 Caj yirob u camsʌwinicob Jesús, caj quim u che'er, caj jaq'uij yorob. Caj c'ata'b ten u camsʌwinicob Jesús:
―Biquinin seb caj quimin u che'er higuera?
21 Jesús caj u nuncaj ti'ob:
―Jach taj quin wa'aric techex. Wa ca acsiquex ta worex wa mʌ' tan a waquex ta worex: “Mʌ' c'ucha'an in worob ti'.” Mʌ' chen jari' c'ucha'an a worex ti' a ba' caj in wa'araj ti' u che'er higuera. Je' u c'uchur a worex ti' ba'. Cax a je' witsa' ca t'ʌniquex ca' xic ich chi'c'ac'nab. Je' u bine' ―quij―, wa taj ca wacsic ta wor ―quij Jesús.
22 Jesús caj ya'araj:
―Wa yʌn ba' a c'at tu ca t'ʌniquex C'uj. Je' a qui' c'ʌmiquex wa taj ca wacsiquex ta wor.
Tu cu tar u muc' Jesús
(Mr. 11.27‑33; Lc. 20.1‑8)
23 Caj c'uchij Jesús ich u cajar Jerusalén caj ca' oquij ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Caj u juts'ob u bʌj u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibe'. Caj u juts'ob u bʌj ich Jesús tu cu camsic mac caj c'ata'b ti' Jesús:
―Tu yʌn mac caj u ya'araj tech ca' a joc'sej jo'oraj. Tub u tar a muc' quir a jawsic mac. Tub u tar a muc' quir a camsic mac. Mac tu ts'aj a muc'?
24 Jesús caj u nuncaj ti'ob:
―Baxuc techex xan, je' in c'atic techex wa taj ca nunquiquex ten. Je' in wa'aric techex tub u tar in muc' quir in betic aro'. 25 Arej ten ―quij Jesús―. Mac tu tuchi'taj Juan quir u yacsic ja' tu jo'r mac. C'uj wa tuchi'tej wa xib tuchi'tej?
Caj ts'oc yubicob a ba' c'ata'b ti'ob ten Jesús. Caj u nuncob u t'ʌn ich u bʌjirirob tan ya'aricob:
―Wa quij caric ti': “C'uj tuchi'tej”, je' ya'aric to'on: “Biquinin mʌ' ta quibex u t'ʌn Juan uch?” 26 Wa quij caric ti': “Tuchi'ta'b ten xib, quic sʌjticob a pim quire' a pim cu tucricob tuchi'ta'b Juan ten C'uj u tsec'tej u t'ʌn C'uj uch.”
27 Baxuc caj ara'b ti' Jesús:
―Mʌ' ij quer mac tuchi'tej Juan.
Baxuc caj u ca' nuncaj Jesús caj ya'araj:
―Baxuc xan, mʌ' in wa'aric tub u tar in muc' a ba' quin betic.
Jesús cu camsic bic u quibicob u t'ʌn u tet a ca'tur u parar
28 Jesús caj u c'ataj ti' u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibe':
―Arex ten ba' ca najtiquex ti' a jera'. Ti' yʌn xib ca'tur u pararob. Caj ya'araj ti' u parar turiri': “Xen ta beyaj ich in cor baje'rer quir a t'aquic u wich uva.” 29 Caj u nuncaj u parar: “Mʌ' in c'at in bin beyaj.” Pachir caj u c'axaj u tucur caj bin beyaj. 30 A mac yʌn u parar ca'tur caj bin yirej u parar juntur. Caj ya'araj: “Xen ta beyaj ich in cor.” Caj u nuncaj: “Je' in bin beyaj Tet”, quij. Chen mʌ' binij.
31 Jesús caj u c'ataj ti' u jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibe':
―Arex ten mac caj u quibaj u t'ʌn u tet?
U ts'urirob caj u nuncajob:
―A tu yʌn tuchi't'aj bin beyaj cax tu cay araj: “Mʌ' u bin.”
Jesús caj ya'araj:
―Jach taj, quin wa'ariquex tech an ten biquechex u parar a mʌ' tu quibaj u t'ʌn u tet. Quire' techex mʌ' ca quibex u t'ʌn C'uj. Rajen a xquico' a cu man cu bin qui' acsa'bir ten C'uj tu cu bin u reyintej C'uj. Bayiri', a mac a cu c'ʌmicob u taq'uin gobierno, quire' caj u quibob u t'ʌn Juan a tu yacsaj ja' tu jo'r mac. Chen a techex mʌ' u yacsiquechex C'uj. 32 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―. Caj tar uch quir u tsec'tic techex u t'ʌn C'uj mʌ' ta quibexi'. Chen a xquic a cu mano', baxuc a yʌjc'ʌmirob u taq'uin gobierno, raji'ob caj u c'axajob u yorob caj u quibob u t'ʌn Juan. Chen a techex mʌ' ja quibex u t'ʌn Juan mʌ' ja c'axex a worex cax caj a wirex cu c'axicob yorob a mac yʌn u si'pirob.
Jesús cu camsic ti' a ts'uro' a mʌ' bo'ota'b ten u winiquirob
(Mr. 12.1‑12; Lc. 20.9‑19)
33 Caj ya'araj Jesús ti' u ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibe':
―U'yex ba' quin camsiquex u jer. Raji' u ru'umin tu tu pʌc'aj yaq'uir uva ich u yajaw cor. Caj u pa'te'taj u cor. Caj u betaj u ba'inquir quir u yʌts'ic u c'ab u wich uva. Caj u ts'ʌpquintaj tunich quir u ch'ictar ca'anan soc u cʌnantic yaq'uir u wich uva soc mʌ' u rʌc mʌq'uicob ch'ich'.
’Caj ya'araj u cʌnanta'r u cor ten u winiquirob. Quire' bin u ca' ti' u jer ru'um nachir. 34 Caj c'uchij tu q'uinin u wichʌncʌr, caj tuchi'tob u c'urew ten u jach ts'urir quir u c'atic u bo'orir tu cu t'aca'rob u wich uva yʌjcʌnanyʌjirob u cor. Quire' yʌn u jasʌrob ti' u ts'urir, quire' u bo'orir u cor tu cu cʌnanta'ob u cor. 35 Caj chuc u c'urew ten yʌjcʌnanyʌjirob u cor. Caj u jʌts'ajob turiri', u jer quinsa'b. U jer caj u ch'inajob u jo'r. 36 U wʌc'ʌs ts'urir caj u tuchi'taj u ca' jer c'urew quir u c'aticob u bo'orir ti' yʌjcʌnanyʌjirob tu tu t'acajob u wich uva ich u cor. Pim caj u toc tuchi'taj u c'urew u jach ts'urir. A tu yʌn tuchi'taj mʌ' pimi'. Ra'iri' caj u ch'inajob u c'urew u jach ts'ur ten yʌjcʌnanyajirob u cor. Caj jats'ob xan, caj quinsa'b u jer.
37 ’Caj c'uchij tu q'uinin caj u tuchi'taj u parar. Yer yʌjcʌnanyʌjirob u cor je' u sʌjta'r u parar ten yʌjcʌnanyʌjirob u cor. 38 Caj c'uchij u parar caj ir ten yʌjcʌnanyʌjirob u cor caj ya'arajob: “Raji' u parar cu tar. Raji' cu bin ch'ic u cor wa cu quimin u tet. Ca' xico'on ij quinsej u parar soc to'on quic bin ic ch'ic u cor.” 39 Caj u chucajob ca' xicob u quinsejob ich u nʌc' c'axir u cor. Ti' tu jach quinsajob ich nʌc' c'axir u cor.
40 Jesús caj u c'ataj ti'ob:
―Arex ten ba' cu bin u betic u jach ts'urir u cor ti' u yʌjcʌnanyʌjirob u cor ca' bin tac?
41 U jach ts'urirob sacerdote yejer u jach ts'urirob u winiquirob judío a cu ya'aric a Nuxibe' caj u nuncajob:
―U jach ts'urir cu rʌc bin quinsic u yʌjcʌnanyʌjirob u cor quire' jach c'as. Je' u ca' cʌxtic u jer winiquirob a mac cu bo'ota'r u t'aquic u wich uva ich u cor. Ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu ts'icob ti' u ts'urir u wich uva u bo'orir u cor.
42 Jesús caj ya'araj ti' u ts'urirob u winiquirob judío:
―Mʌ' wa ja xacmʌnex a tu ts'ibtaj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch caj ya'araj:
U yoc naj caj u pich'intajob yʌjc'ʌxirob naj quire' mʌ' u c'atob. A je' tu purajob mʌna' u jer jach chich u muc'. Caj bin u wʌc'ʌs ch'a'ej u c'ʌxej naj. Aro' caj u betaj C'uj rajen cu jac'ʌr ij cor, quij quiric.
Baxuc caj u ts'ibtaj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch ti' Cristo.
43 ’Rajen quin wa'ariquex tech, an ten bic caj pich'ta'b yoc naj, caj bin u wʌc'ʌs ch'a'ej quir u wʌc'ʌs c'ʌxic yatoch. Baxuc ten, ca bin a xump'ʌtenex soc in quinsa'r. Rajen a C'ujo cu bin u taquic techex a ru'umex quir u ts'ic ti' u jer mac soc raji'ob cu qui' beyajob ti' u bo'orir u ru'umob. 44 Ber u q'uinin mac mʌ' u c'amiquen an ten bic mac rub ich yajaw tunich. Jach yaj caj yubaj caj rub ich yoc'or. Baxuc xan, a mac a quin ts'ictar yejer an ten bic mac cu tar actun tu yocor, caj rʌc maxij.
45 U jach ts'urirob sacerdote yejer u winiquirob judío a fariseojo' caj yubob a ba' caj u camsaj Jesús. Caj yertajob caj u camsaj Jesús quir u cʌnic u ts'urirob u winiquirob judío. 46 Rajen u jach ts'urirob sacerdote yejer u winiquirob judío a fariseojo' u c'at chucurob Jesús. Cu chen sʌjta'rob a pimo'. Mʌ' ja wirej, yerob a pimo' raji' yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj Jesús.