A JE' JU'UNA', TS'A'B U TUCUR QUIR U TS'IBTIC JUAN BIQUIRA' JESÚS
APOCALIPSIS
1
Biquira' Jesús
Ich a je' ju'una' a tu ts'ibtaj Juan, ti' ts'iba'an a ba' ts'a'b u tucur Juan ten Jesucristo. A je'ra' ts'a'b ten C'uj ti' Jesús soc u ts'abʌr ti' u c'urewob C'uj a ba' tabar u c'uchur tu q'uinin. A ba' ts'iba'an te'ra' ts'a'b u tucur Juan ten Jesús. A Juano', u c'urew Jesús. Mʌ' ja wirej, Jesús tuchi'tej u yʌjmasir u t'ʌn ich Juan soc u ts'ibtic Juan. A Juano', ra' caj u ya'araj a ba' caj u wʌyʌc't u t'ʌn C'uj, a caj u ts'ibtaj techex baje'rere', bayiri' xan, ti' a ba' ara'b ten Jesucristo ti' tu cotor u t'ʌn C'uj.
Qui' yor a mac a cu bin xaquic a je' ju'una'. Qui' yor xan, a mac a cu bin yubej a je' t'ʌna', caj u quibaj a ba' ts'iba'an ich a je' ju'una'. Mʌ' ja wirej, tabar u nup'sic a ba' ts'iba'an ich a je' ju'una'.
A Juano' caj u ts'ibtaj ti' a yacsmʌnob tu yorob tu cu muchq'uinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, a siete najo' tu cu c'ujinticob C'uj
A teno' Juanen, quin ts'ibtic techex a mac a yacsmʌnob tu yorob, a cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u ru'umin Asia, a siete najo' tu cu c'ujinticob C'uj. Ca' u yamtechex C'uj, ca' u yira otsirechex C'uj. Ca' tac a worex ti' C'uj soc ti' yʌn a worex. Mʌ' ja wirej, raji' C'uj cuxa'an munt q'uin, cax a ucho', cax baje'rer, cax saman. Bayiri' xan ca' u yamtej techex a siete u pixamo' a cu tarob ich C'ujo' caj u yira otsirechex. Ca' tac a worex ti' a siete u pixamo' a ti' yʌnob ʌcʌtan C'uj soc ti' yʌn a worex xan. Mʌ' ja wirej, a siete u pixamo', a cu tar ich C'uj, ti' yʌnob ich ʌcʌtan u cutan C'uj tu cu reyinta'r C'uj. A pixamo' a sietejo', u c'at ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj. Bayiri' xan ca' a c'ʌmiquex Jesucristo a ba' tsoy tu t'ʌn, bayiri' xan, ca' tac a worex ti' Jesús soc yʌn a worex. Raji' a mac a c'ucha'an ij corex ij c'ʌmiquex u t'ʌn quire' raji' taj. Quire' yʌn bat'an ric'sa'b Jesús ten C'uj tu quimirir. Mʌ' ja wirej, a Cristojo', raji' cu bin u reyinticob tu cotor rey ich yoc'ocab. Ca' ij qui' t'ʌnej Cristo quire' u yajo'onex quire' tu p'o'o'onex yejer u q'uiq'uer quir u ruc'sic ic si'pirex. A Jesúso', raji' je' u yacsico'onex iro'onex rey tu cu reyintico'onex mac. Raji' tu taco'onex soc u yacsico'onex tic beyajex iro'onex sacerdotes quir ic beyajex ti' C'uj ic Tetex, quire' raji' u C'uj Cristo xan. Ca' ij qui' t'ʌntex C'uj, ca' ij qui' sʌjtex a ti'o', yejer tu cotor mac, ca' u reyinto' C'uj tu cotor mac, munt q'uin.
U'yex ba' quin wac techex. Tan u tar Cristo ich u muyʌrir. Ca' bin uruc, bin u ca' irbir ten tu cotor mac ich u sasirir. A mac a caj u p'actaj Cristo ich yoc'ocab, bin u ca' u yac'tob u bʌj ca' bin iric, quire' robob caj u bʌjob ich cruz. Bayiri' xan, ti' cu bin irbir Cristo ten tu cotor mac a yer t'ʌno'. Robob bin u ca' yac'tob u bʌj xan. Aro' bin u ca' tar taj aro', jeroj je' u tare'.
“A teno', quij Jaj Ts'ur, pʌyber bat'an cuxa'anen, bayiri' xan a teno' mʌ' biq'uin quin xur. Rajen c'ucha'an in wor ti' tu cotor ba'.” Mʌ' ja wirej, raji' a C'ujo' u berero' bayiri' xan, munt q'uin u berero'.
Juan caj u wʌyʌc'taj Jesús tu cotor u sasirir C'uj
A techexo', a mac a ti' yʌno', a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u ru'umin Asia, a sietej najo'. A teno' Juanen, a wet acsʌ'orirenex. Baxuc an ten bic cu chuquicob a pachex, bayiri' ten xan, cu chuquicob in pach, quire' tin wacsaj tin wor. An ten bic C'uj bin u ca' yacsiquechex tu quic bin ic reyintiquex, baxuc ten, bin u ca' u yacsen quire' p'eri'o'onex. An ten bic techex ca muc'tiquex a ba' cu tar techex, baxuc ten quin muc'tic, quire' Jesucristo quin muc'tic. Rajen caj u purenob te' ich u pe'tenin c'ac'nab u c'aba' Patmos. Tu p'atenob tu pe'tenin Patmos, quire' caj in tsec't u jach tsoyir u t'ʌn Jesucristo. 10 A teno', tan in c'ujintic C'uj tu q'uinin domingo caj tar tin woc'or u Taj'or u Pixam C'uj, soc raji' quin ts'urintic. Jach seb caj c'amjij u t'ʌn mac irej wa cu yutstic mac u bac wacʌx, caj in wu'yaj tin pach. 11 A mac a cu t'ʌn uch, caj u ya'araj ten:
―A teno' ―quij Jaj Ts'ur―, C'ujen, a mac a cu yʌnxchun tu cotor ba', bayiri' xan, a teno' a mac a cu ts'ocsic tu cotor ba'. Toc ts'ibtej Juan, a ba' ca bin a wirej, soc a tuchi'tic in t'ʌn ti' a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, tu yʌn a sietej najo', a ti' yʌnob tu ru'umin Asia. Ti' yʌn turiri' ich u cajar Efeso, ti' yʌn u jer ich u cajar Esmirna, ti' yʌn u jer ich u cajar Pérgamo, ti' yʌn u jer ich u cajar Tiatira, ti' yʌn u jer ich u cajar Sardis, ti' yʌn u jer ich u cajar Filadelfia, bayiri' xan, ti' yʌn u jer ich u cajar Laodicea. Baxuc caj u ya'araj teno'.
12 Caj in sut in bʌj caj in pʌct in pach caj in wiraj mac a cu t'ʌniquen ucho'. Jeroj tune', caj in wiraj irej wa ras, a yʌn u c'ʌbiro', a siete u c'ʌbiro', toc rʌc beta'b u mascabir oro. 13 Ti' yʌn mac ch'iquicbar chumuc a raso', a sietej u c'ʌbiro', raji' irej xib u buquiman jach noc'. Caj xur u yoquir u noc' tu car yoc. Yʌn u c'ax u nʌc', chen ti' yʌn tu boj u sem. U c'ax u sem beta'b u mascabir oro. 14 U tsotser u jo'r jach manan sʌc irej tʌmʌn, ir u baja' xan. Ra' u wicho' ir u mʌsʌc'aq'uir c'ac' sasirir. 15 Caj in wiraj yoque', ch'iquicbar, robob irej wa ju chuquij c'ac', robob xan, tan u rembaj irej chʌc taq'uin tan u rembaj, a ric'beno'. Caj in wu'yaj u t'ʌn, an ten bic u jum yoc ja', a cu man ich mʌctuno', chen jach manan c'am caj in wu'yaj, quij. 16 Caj in wiraj u c'ʌb, a nojo', yʌn u ba'inquirir irej sab ich u c'ʌb. Ti' yʌn siete sab tu c'ʌb a ju mʌchmʌno'. Caj in wu'yaj u t'ʌn a cu joc'ar tu chi', raji' irej wa tu ram in wor, caj in wu'yaj irej wa yʌn u mascabir tu chi', a yʌn ca'tur yej. Caj in wiraj u wich ra' irej u sasirir a q'uino', a c'ac'chun q'uino', a mʌ' ju nocar ten u muyariro'.
17 Caj in wiraj aro', caj rubuquen, quij, irej quimen a teno', taj ruben ich yoco'. Soc u ric'siquen, raji' caj u tʌrajen yejer u noj u c'ʌb. Jeroj tune', caj u ya'araj ten:
―Mʌ' a ch'ic sajquir quire' a teno', pʌyberen a teno' quire' toc cuxa'anen a ten ucho'. A teno' je' in rajra' cuxtar. Baxuc caj u ya'araj ten. 18 A teno', quij, ra' cuxa'aneno', a teno' xan, quimen uch xan. Iric Juan, wʌc'ʌs cuxrajen. A teno', munt q'uin cuxa'anen baje'rer. Mʌ' ja wirej, a teno' yʌn u c'ʌrʌbar u jor quir in mʌquic u jor, wa quir in q'ueyic u jor xan, tu yʌn u pixamob a mac a quimij ucho'. 19 Jeroj tune', a Jaj Ts'uro' caj u ya'araj ten, caj in ts'ibta a ba' in wiramʌn, yejer a ba' caj in wira baje'rer, yejer a ba' chʌca'an in wiric pachiro'. 20 Quire' mʌ' ja najt a ba' u c'at ya'aric a siete sabo', a wirmʌn in mʌchmʌn tin noj. Robob cu yets'ticob u yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ti' a yacsmʌnob tu yorob a cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, a sietej najo' a ti' yʌno' ich u ru'umin Asia. Bayiri' xan, a raso' a sietej u c'ʌbir xano', a beta'b a taq'uin a orojo', robob cu yets'ticob a yacsmʌnob tu yorob a cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, a sietej naj xano'. Baxuc caj u ya'araj ten a Jaj Ts'uro'.