2
Raji' u t'ʌn Cristo ti' a yacsmʌnob tu yorob a cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, tu yʌn a sietej najo'. Raji' u t'ʌn ti' a mac a cu much'quinticob u bʌj ich u cajar Efeso
Caj ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibt a je' ju'una' ti' a pastoro' a u ts'urir a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Efeso. Ts'ibtej ti' caj a wa'arej ti': “A teno', in mʌchmʌn tin c'ʌb a nojo', a sabo', a sietejo'. Arej ti' a ray pastoro', quin man ich a raso', a yʌn sietej u c'ʌbiro' a beta'b a taq'uin a orojo'. Arej ti' a pastoro': A teno' in wer tu cotor ba' ca betic. Quin c'ʌ'otic a ba' ca wirique', cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo' tu ca muc'yaj. Quin wiric xan, mʌ' ja muc'taj a mac a cu tus camsicob u t'ʌn C'uj, mʌ' ja wacsaj a ti'ob xano'. A techo', caj a qui' tumt a wirej wa jach tuchi'ta'b ten C'uj soc u camsicob u t'ʌn. Quire', baxuc caj ya'arob tech: C'uj tu tuchi'tenob a tenobo' tech, cax mʌ' robob tuchi'ta'b ten C'uj. Caj ts'oc a tumtic a wirej a wer tan u tusiquechob. Caj a muc'taj a mac a tu tus arob tuchi'ta'b ten C'uj xan. Jach nemʌ' biquech caj a muc'taj a ti'obo'. Mʌ' ja wirej, tu ca muc'yaj caj muc'yajnʌjech, quire' ca beyaj, ten quij Jesús, mʌ' tupsa'an a wor tu ca beyaji'. Cax yʌn ba' jach tsoy caj in wiraj ti' tech, chen yʌn ba' mʌ' tsoy in wiric. Mʌ' ja wirej, tan a p'ʌtic a yaj, a Jaj Ts'uro' Jesucristo. Mʌ' ja qui' yajquinten a teno' an bic caj a yʌnxchun a yajquintiquen uch, caj a wacsaj ta wor ten. Wʌc'ʌs c'as ta bʌjiri'e', bic caj a yajquint a Jaj Ts'uro' uch. Toc c'axej a wor tan a p'ʌtiquex a c'asirex soc a man tu tsoy an ten bic caj manech uch. Wa mʌ' seb ca c'axic a wor, tan a p'ʌtic a c'asir soc je' in ruc'sic tech soc u ch'ejar a beyaj ich u cajar Efeso. Chen yʌn ba' ca betic a techo', a cu qui'quintic in woro', quire' ca p'actic a ba' cu beticob a mac a cu ya'aric nicolaítas, quire' robob caj u yacsob u si'pirob mac. Bayiri' xan, a teno' quin p'actic xan. Quin chich aric tech, ca' a quibej a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a ti' yʌn ich a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj. A mac a c'ucha'an yor ti' a ba' cu tumtic u yor, soc u man tu tsoyir je' u ts'abʌr ten C'uj ca' u jant u wich che' u che'er, a cu ts'ic u cuxtar mac, a tan u ch'ijir ich u cor C'ujo'.”
Raji' u t'ʌn Jesucristo ti' u pastorir a ti' yʌn tu cajar Esmirna
Caj u ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―A techo' Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibtej a ba' quin wa'aric a je' ju'una' ti' a pastoro', a ju ts'urir a yacsmʌnob tu yorob, tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Esmirna. A je'ra' in t'ʌn: “A teno' pʌyberen ti' a mac a yʌn cuxa'an ucho'. A teno', je' in rajra' cuxtare'. A teno' quimen uch. Chen iric Juan, wʌc'ʌs cuxrajen a teno'.” Arej ti': “A teno', quij Jesús, in wer tu cotor ba' ca betic. A teno' quin c'ʌ'otic ba' ca wiric, cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo'. Quin c'ʌ'otic bic caj muc'yajnʌjech tu cu chuquicob a pach, tu cu p'astiquechob a rac'ob, tu jach otsirchʌjech. Chen jach manan ricojech quire' raji' Cristo yʌninech. Quin c'ʌ'otic a mac a cu p'actiquechob, a cu tus aricob: U winiquirob judíojen. Raji' mʌ' taj cu ya'aricobi': U winquirob judíojen, quire' mʌ' yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo. Robob cu ya'aric cu c'ujinticob C'uj tu chan najir, chen cu jach c'ujinticob quisin, a mac u jach c'aba' Satanás. 10 Mʌ' a yʌn ch'ic chichin sajquir quire' tabar a muc'yaj, quire' a quisino', raji' cu bin u ts'urinticob mac soc u puriquech tu cu ma'cʌr winicob. Jun yarob techex, cu bin purbir ten quisin soc u tumtic a worex quir a p'ʌtiquex u t'ʌn C'uj. Ca' bin muc'yajnʌquex diez u q'uinin, chen a mac a mʌ' ju p'ʌtic u t'ʌn C'uj, cax quinsbir ten u rac'ob, ra' je' u ts'abʌr ten C'uj a ba' jach manan co'oj, bin u ca' ts'abʌr u cuxtar munt q'uin, soc ti' cu cuxtar ich ʌcʌtan tu wich C'uj. 11 Quin chich aric tech ca' a quibej a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj. A mac a c'ucha'an yor ti' a ba' cu tumtic u yor, soc u man tu tsoyir, raji' mʌ' ju bin ich u c'aq'uir betnaj a ti' yʌn munt q'uin.”
Raji' u t'ʌn Jesucristo ti' u pastorir a ti' yʌn ich u cajar Pérgamo
12 Caj ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―A techo', Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibtej a ba' quin wa'aric ich a je' ju'una' ti' u pastorir, a ju ts'urir a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Pérgamo. Arej ti': “A je' t'ʌna' u t'ʌn a mac a yʌn u mascab, a jach qui' yej, a yʌn ca'tur yeje'.” 13 Arej ti': “A teno', in wer tu cotor ba' ca betic. A teno', quij Jaj Ts'ur, quin c'ʌ'otic ba' ca wiric, cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo'. Quin c'ʌ'otic tu cotor ba' a cu tumtic a wor tu yʌnech, quire' jach c'as tu yʌnech quire' raji' cu jach ts'urinticob a Satanáso'. Mʌ' ja wirej, raji' Antipas, caj u ya'araj: A teno' quin wacsic tin wor ti' Cristo, tan in quibic u t'ʌn Cristo. Raji' tan u c'ʌ'otic u muc' Cristo, tan u ya'aric u jach c'ujintic C'uj, cax tan u chuquicob u pach Antipas. Caj quinsa'b ten u rac'ob Antipas, cax quinsbir, taj caj u yacsaj tu yor ten tu yʌn uch. Quire' tar yʌno' cu ts'urinticob quisin a winquirob ich u cajar Pérgamo. 14 Cax yʌn ba' jach tsoy tech quin wiric. Yʌn ba' mʌ' tsoy in wiric, chen mʌ' ya'ab a mʌ' tsoyi'. Quire' yʌn mac tu yʌntech ta cajar Pérgamo cu quibicob a ba' cu camsic Balaam ti' Balac a ucho'. Mʌ' ja wirej, a ba' camsa'b ten Balaam ti' Balac caj u pʌyaj u si'pir u winquirob israel uch. Quire' tu jantob a yo'ocho' a ts'a'b ten u winquirob Balac ti' u tus c'uj, jeroj pachir, robob caj manob yejer a xquico'. 15 Mʌ' jariri', yʌn mac tu yʌnech xan, cu sayʌrob tu pachob a ba' camsa'b ten u winquirob nicolaítas. A ba' camsa'b ti'obo' quin p'actic, quij Jesús. 16 Rajen c'ax a wor, ca' a p'ʌt a ba' mʌ' tsoy in wiriqui'. Wa seb ca c'axic a worex, tan a p'ʌtiquex a c'asirex mʌ' jin ts'ictar techex. Quire' wa ber ca' bin in t'ʌnechex, yaj ca bin a wu'yejex in t'ʌn, an ten bic u'yex wa ja mascabo', a yʌn ca'tur yej, u'yex wa tan u ramiquechex. 17 Quin chich aric tech, ca' a quibej a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a yacsmʌnob tu yor tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj. A mac a c'ucha'an yor ti' a ba' cu tar u tumtic u yor soc u man tu tsoyir, raji' je' in jansic a ba' cu cuxquintic u pixamo', a ba' a mʌ' c'ucha'an yor yiric mac. Je' in ts'ic ti' turiri' sʌc tunich, soc yer tu qui'quint in wor. Ti' ts'iba'an yoc'or a ray sʌc tunicho' u jer u c'aba', chen raji' yer u c'aba' a mac a cu c'ʌmic u chan sʌc tunichiro'.”
Raji' u t'ʌn Jesucristo ti' u pastorir a ti' yʌn tu cajar Tiatira
18 Caj ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―A techo', Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibtej a je' ju'una' ti' a pastoro', a ju ts'urir a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌj quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Tiatira. Ts'ibtej, ca' a wa'arej ti': “A je'ra' u t'ʌn u parar C'uj, a mac yʌn u wich ir u sasirir c'ac', rajen chʌca'an yiric tu cotor ba'. Raji' yʌn yoc xan, tu ch'ica'an irej u chuquij c'ac', robob cu rembaj irej a chʌc taq'uino', a ric'beno'.” 19 Arej ti' a pastoro': “A teno', in wer tu cotor ba' ca betic. A teno', quin c'ʌ'otic a ba' ca wiric, cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo'. Quin c'ʌ'otic ca yajquintic a wet acsʌ'orir. Mʌ' ca chen wacsic ta wor ti' ten, ca qui' beyaj ten xan. Ca man tu tsoyir, a je'ra' ta qui' cʌn a techo'. Nemʌ' biquech xan. 20 Cax yʌn tech, ba' jach tsoy in wiric, yʌn ba' tech a mʌ' tsoy in wiric xan. Mʌ' ja wirej, yʌn tech tu ca much'quintic a bʌjob quir a c'ujinticob C'uj, turi' xquic, u c'aba' Jezabel. Raji' caj cha'b u camsic a wet acsʌ'orirex quire' caj u ya'araj wa ts'a'b u tucur ten C'uj quir u tsicbar a ba' u c'at C'uj. Raji' caj u tus camsaj ti'ob, ca' u jantej yo'och a ts'a'b ti' u tus c'uj. Raji' xan, caj u tus camsaj ti'ob ca' manʌcob yejer mac. 21 A ucho', caj in chich araj ti' Jezabel ca' u c'axej tu yor quir u p'ʌtic u man u yiric mac. Caj manij ya'ab u q'uinin mʌ' ju c'axa yor soc u p'ʌtic u c'asiri'. 22 Rajen tiri', quin bin in pich'intej tu ch'ac quir u muc'yaj. Bayiri' xan, u yet manacob winic, chen robob, jach ch'ic yum muc'yaj cu bin u muc'yajob quire' tu quibob u t'ʌn Jezabel. Chen wa ber ca' bin u c'axob tu yorob, tan u p'ʌticob tu cu manob tu c'asir, tan u yac'tob u bʌj, jeroj tune', mʌ' ju tar ti'ob u muc'yajob. 23 Quire' a mac a caj u quibob u t'ʌn Jezabel je' in cha'ic ca' quinsacob. Rajen a mac a yacsmʌnob tu yorobo' soc yerob jach sasir in wich rajen quin wiric a ba' cu tucricob, bayiri' a ba' ti' yʌn tu yorob xan. A teno', quij Jaj Ts'ur, bin in ca' in bo'ot u bo'orir u c'ʌb tu cotor a mʌ' ju chen quibob u t'ʌn Jezabel. 24 Baje'rer, bin in ca' in t'ʌnechex a mac a mʌ' tu quibob u t'ʌn Jezabel. Quin t'ʌnicob a mac a yacmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Tiatira. Quire' mʌ' ta tumtex quir a wirex a ba' cu ya'aric ich a rac'obex, a cu jach mucu t'ʌn ti' a quisino', quire' soc a werex ba' quiri' a ti'o'. Mʌ' jin bin in ts'ʌr a pachex ca' muc'yajnʌquex quire' ti'ti' tu muc'yajnʌjechex uch. 25 Chen tu cotor ba' a yʌn techex ti' a tajo', qui' cʌnantexi' hasta ca' bin uruquen a teno'. 26 Arej ti'ob: A mac a c'ucha'an yorob ti' a ba' cu tar u tumtic u yorob soc u manob tu tsoyir hasta cu quimin, raji' quin bin in wacsej ca' u yam ten tu bin ocar u reyintiquenob mac tu cotor. 27 Tu cu bin u yamtiquen u reyinticob, bin u ca' qui' reyinto'onex mac. Mʌna' mac cu bin u c'uchur u yorob to'onex, tu cotor mac bin u ca' u sʌjto'onex. A mac a cu p'actico'onex, quic bin ic ch'esicob an ten bic a cu p'ʌp'ʌch'ʌtic u p'urir yo'och ja' yejer u mascab, quire' baxuc caj teta'b ten C'uj. 28 A teno', quij Jaj Ts'ur, iren a sab a cococh icho', a yʌj'acsʌyʌjir q'uino', a jach sasir u wicho'. A mac a c'ucha'an yor ti' a ba' cu tumtic u yor, je' in cha'ic u yocar tu yʌnen wa ber ca' bin uruquen a teno'. 29 Quin chich aric tech ca' a quibej a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a yacsmʌnob tu yor tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, soc u man tu tsoyir.”