3
Raji' u t'ʌn Jesucristo ti' u pastorir a ti' yʌn ich u cajar Sardis
Caj ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibt a je' ju'una' ti' a pastoro' a ju ts'urir a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Sardis. Ts'ibtej ti', ca' a wa'arej ti': “A teno', Jaj Ts'uren, ti' yʌnen tu yʌnob a siete u pixamo', a ti' yʌnob ich ʌcʌtan tu wich C'uj. Bayiri' xan, a teno', in mʌchmʌn ich in c'ʌb, a nojo', a siete u sabo'. Arej ti': A teno' in wer tu cotor ba' ca betic. Quin c'ʌ'otic a ba' ca wiric, cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo'. Tu cotor mac tan u man u jumintob bic tabar caj a wacsaj ta worex ti' u t'ʌn C'uj, chen a teno' quin wiric tech an ten bic u chuquij c'ac'o', a tabar u tupuro'. Qui' cʌnant a bʌj soc mʌ' a p'ʌtic u t'ʌn C'uj. Chichquint u yorob a mac a cu c'ujinticob C'uj, ca' a chich arej ti'ob ca' manacob tu tsoyir quire' or u binob, ir u chuquij c'ac', a tabar u tupuro'. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' cu yiric mʌ' ja jach man tu tsoyir, rajen mʌ' ja qui'quint u yor C'uj. Baxuc quin wac tech, quire' ya'araj Jaj Ts'ur. Quin c'asic tech, quij Jaj Ts'ur, bic caj a qui' c'ʌm u t'ʌn C'uj uch, wa ber caj a wu'y u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Qui' cʌnantej u tajir u t'ʌn C'uj, a ba' ta c'ʌmaj uch. Toc c'ax a wor ti' a ba' ta p'ʌtaj. Wa mʌ' ja sar a xiquin ti' a ba' quin chich aric tech, seb quin bin ur quir in taquic a jo'r, a ray u q'uinino' a mʌ' ja tucr in wu'uro', ra' u q'uinino' seb quin wu'ur, an ten bic mac a cu ta'quic ba', a mʌ' paja'an ca' bin taco' a baxuco', seb quin wu'ur. Cax yʌn ya'ab mac tu ca tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u cajar Sardis, a cu manob tu c'asirob, chen yʌn jun yarob tu yʌnech robob mʌ' tu ec'quinta'b u noc'obi', robob a je' in wet binac yejerob a sʌc u noc'obo' quire' tsoy tu wich C'uj.” Arej ti'ob ―quij Jaj Ts'ur―: “A mac a c'ucha'an yor ti' soc mʌ' u bin acsa'bir u si'pir, cax a ba' cu tumtic u yore'. Ra' cu bin ts'a'bʌr ti' ten C'uj ca' u buquintej sʌc noc' quir u yesic raji' caj u cʌnaj C'uj. Ca' bin xuruc t'ʌn, ti' cu bin irbir ten C'uj a ray maco' u c'aba' tu ju'unin a cu ts'abʌr ti' cuxtar munt q'uin. A ray u q'uinin xano', bin in ca' in wac ti' in Tet C'uj ich ca'anan yejer u yʌjmasirob u t'ʌn wa raji' caj u cʌnaj in t'ʌn. Quin chich aric techex ca' a quibej a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj soc u manob tu tsoyir.”
Raji' u t'ʌn Jesucristo ti' u pastorir a ti' yʌn ich u cajar Filadelfia
Caj ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibt a je' ju'una' ti' a pastoro', a ju ts'urir a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Filadelfia. Ts'ibtej, ca' a wa'arej ti' a pastoro': “A teno', quij Jaj Ts'ur, taj in wor quire' rajra' quin betic a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, bayiri' xan, a teno' taj a ba' quin wa'aric ti' mac. A teno', yʌn ten u c'ʌrʌbar, ra' u c'at ya'aric, yʌn in muc' a teno' an ten bic rey quir u reyinticob mac an ten bic ic nunquirex rey a David a ucho'.” Arej ti': “A teno', quij Jaj Ts'ur, In wer tu cotor ba' a ca betico'. Quin c'ʌ'otic a ba' ca wiric, cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo'. A teno' caj in ts'ajaj tech u jor naj quir a beyaj ti' C'uj. Mʌna' mac c'ucha'an yor u c'ʌric quir u su'sic soc mʌ' a wesic C'uj ti' mac. Cax mʌ' toy tajac a wacsic ta wor mʌ' ja p'ʌt u t'ʌn C'uji'. Taj caj a wa'araj: Tin wacsaj tin wor ti' u t'ʌn Jesucristo, tu tu chucob in pach. U'yex ba' quin wac techex. Bin in ca' in ts'ʌr u pachob ca' xonrac ʌcʌtan techex a mac a cu tus aricob: U winquirenob judío, chen robob u ts'urir quisin, ra' cu c'ujinticob. Bin in ca' in ts'ʌric u pachob soc u sʌjtiquenob, soc yerob, a techexo' in jach yajechex. 10 Mʌ' ja wirej, jach pacachbirech caj a wesaj ti' a rac'ob an ten bic in c'at tech, cax tu cu chuquicob a pach, rajen bin in ca' in cʌnantech soc mʌ' a p'ʌtic in t'ʌn tu cu chuquicob a pach. Yʌn ba' cu bin tar tu yʌnech, chen mʌ' jariri' tu yʌnech, je' u c'uchur tu cotor u ru'umin ich yoc'ocab. Tabar u bin u tumt a wor. Ya'ab mac a cu bin tumta'bir yorob, bin u ca' u p'ʌtob in t'ʌn, chen a techo' mʌ' ja bin a p'ʌtej quire' quin cʌnantiquech. 11 A teno', seb quin wu'ur quir in cʌnantiquech. Ca' manaquech tu tsoyir quire' ta wacsaj ta wor, mʌ' a p'ʌtic. Quire' a mac a mʌ' ju man tu tsoyir, a mʌ' ju quib u t'ʌn C'uj mʌ' ju qui' bin ts'abʌr ten C'uj a ba' jach manan co'oj. Chʌca'an u ts'abʌr ti' u cuxtar munt q'uin, soc ti' cu cuxtar ich ʌcʌtan tu wich C'uj. 12 A mac a c'ucha'an u yor ti' a ba' a cu tumtic u yor soc u man tu tsoyir, a mʌ' ju p'ʌt u t'ʌn C'uj, raji' je' u p'atʌr ich yicnʌn C'uj munt q'uin. A teno', bin in ca' in ts'ibtic ich yoc'or a ti'o' u c'aba' in Tet C'uj, bayiri' xan, in c'aba' a teno', a ric'beno'. Bayiri' bin in ca' in ts'ibtic ich yoc'or a ti'o', u c'aba' u cajar in Tet C'uj a tu cʌja'ani'. Ra' u cajaro', u cajar a ric'beno' ich ca'anan pʌcha'an u c'aba' Jerusalén. Raji' bin u caj tar ich ca'anan tera' ich yoc'ocab. 13 Quin chich aric techex ca' a quibex a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj, ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj soc u manob tu tsoyir.”
Raji' u t'ʌn Jesucristo ti' a pastorir a ti' yʌn tu cajar Laodicea
14 Caj ya'araj Jaj Ts'ur ten:
―Juan ―quij Jaj Ts'ur―, ts'ibt a je' ju'una' ti' a pastoro', a ju ts'urir a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj ich u cajar Laodicea. Ts'ibtej, ca' a wa'arej ti' a pastoro': “A teno', quij Jaj Ts'ur, bin in ca' in nup'sej a ba' quin toc aric ti' mac. Aro' taj, quire' a teno' quin masic tech a ba' cu ya'aric C'uj taj ich a je' ju'una'. A teno', caj in betaj tu cotor a ba' ti' yʌn, an ten bic C'uj caj u toc araj ten.” 15 Arej ti' a pastoro': “A teno' in wer tu cotor ba' a ca betic. Quin c'ʌ'otic a ba' ca wiric, cax a tsoyo', cax a mʌ' tsoyo'. A teno', in wer a techo' mʌ' chʌcowech ti' Cristoji', mʌ' sisech ti' Cristo xani', jaj ix ti' in wer mʌ' a jach yajquin ten wa mʌ' ja jach c'ʌmaj ten xan. In c'at in wirej wa ta jach c'ʌmaj Cristo, wa mʌ' ta c'ʌmaj Cristo. 16 Quire' mʌ' ta jach c'ʌmaj Cristo, mʌ' ta jach p'uspachtaj Cristo xan, rajen caj a choquint in wor, rajen bin in ca' in xump'ʌtech. 17 A techo', quij Jaj Ts'ur, ca tus tucric ta wor, tan a wa'aric: A teno', yʌn ten ya'ab ba' a ten yʌnino', quire' caj in wacsaj tin wor. Tan u jach t'ajʌr, quech, rajen ba'wir u jer ten jach ya'ab, cax tsire'ej in man tu tsoyire'. Baxuc a wʌc'ʌs bʌjiri' tus aric, chen mʌ' a wer wa jach otsirchʌjech, mʌ' tan ja c'ʌ'otej xan. Rajen a c'at otsirirech quire' cax ya'ab a ba'tac, mʌ' ra' cu yamtic a pixam, quire' sa'tʌr a ca', irech a mac a mʌna' u wich, a mʌna' u noc' xan. 18 Rajen, quij Jaj Ts'ur, a teno', quin chich aric tech ca' a c'ʌmen, quij Jaj Ts'ur, a ba' cu jach co'ojquintech an ten bic oro, a jach tsoyo'. Quire' wa taj ca c'ujintic C'uj yʌn tech tu cotor ba' a c'at. Mʌ' ja wirej, a mac a tan u yacsic tu yor, ra' irej a mac tan u ts'abʌr sʌc' noc' ti', soc mʌ' u ch'ic suraquir, quire' chʌcpiten. Mʌ' ja wirej, a mac a tan u yacsic tu yor, raji' cu bin irbir bic jach manan tsoy a teno', quij Jaj Ts'ur. Raji', a mac a tan yacsic tu yor ten, raji' irej a mac a mʌna' u wich uch, chen baje'rer sasichʌjij u wich quire' tu yacsaj tu yor ten. 19 Mʌ' ja wirej, tan in chich aric tech, quij Jaj Ts'ur, quire' in jach yajech, rajen tan in q'ueyiquech soc a quibic in t'ʌn. Rajen jach p'is a bʌj ca' a c'ax a wor tan a p'ʌtic a c'asir quir a quibic in t'ʌn. 20 Mʌ' ja wirej, a teno', quij Jaj Ts'ur, taren ir a winico' a cu tar yirej yet winiquirob, a cu bʌxic chunche'e, soc u t'ʌnic u yet winiquirob, jaj ix tʌco cu yacsiquen. Mʌ' ja wirej, wa cu yacsiquen, quij Jaj Ts'ur, jeroj p'eri quic janʌnex. 21 A mac, quij Jaj Ts'ur, a c'ucha'an yor ti' a ba' cu tumtic u yor soc u man tu tsoyir, raji' cu bin ts'abʌr u muc' soc p'eri' cu bin u reyintico'onob mac. An ten bic in Tet caj u betaj ten, quire' caj u yiraj c'ucha'an in wor ti' a quisino' uch. Mʌ' ja wirej, je' u ts'abʌr ic muc' ten C'uj a to'onexo' quir u c'uchur ij corex ti' a quisino', quij Jaj Ts'ur, bayiri' ti' a ba' a ti' yʌn ich yoc'ocab. 22 Quin chich aric techex ca' a quibex a ba' cu ya'aric u Taj'or u Pixam C'uj, ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob tu cu much'quinticob u bʌjob quir u c'ujinticob C'uj, soc u manob tu tsoyir.”