3
Mylimieji, jau dabar jums rašau šį antrąjį laišką. Juose priminimu žadinu jūsų *tyrus pamąstymus, kad atsimintumėte anksčiau pasakytus šventų pranašų žodžius ir mūsų – apaštalų – anksčiau pasakytą Viešpaties, tai yra Išgelbėtojo, įsakymą.
Pirmiausia žinokite tai, kad dienų pabaigoje ateis pašaipūnai, bevaikščiojantys pagal savo pačių geismus ir sakantys: „Kur yra jo pažadėtas atėjimas? Juk nuo to laiko, kai užmigo tėvai, visi dalykai taip pasilieka, kaip buvę nuo sukūrimo pradžios.“ Nes dėl jų pačių noro šis dalykas lieka jų nepastebėtas, kad Dievo žodžiu dangūs egzistavo seniai, taip pat žemė, §stovinti iš vandens ir *vandenyje. Tomis priemonėmis tuometinis pasaulis žuvo, užtvindytas vandeniu. O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu yra sergėjami, ugniai laikomi teismo ir bedievių žmonių pražuvimo dienai.
Tačiau, mylimieji, šis vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena Viešpačiui yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų – kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie tai palaiko gaišumu; priešingai, jis yra didžiai kantrus su mumis, nenorėdamas, kad kurie nors pražūtų, bet kad visi §duotų vietos atgailai.
10 Bet Viešpaties Diena ateis kaip vagis naktį, *irdieną dangūs praeis su triukšmingu garsu, ir materijos sudedamosios dalys išsiskaidys degdamos didžiuliu karščiu, ir žemė bei joje esantys kūriniai bus sudeginti. 11 Taigi, kadangi visi tie dalykai išsiskaidys, tai jūs turėtumėte būti tokie žmonės, kurie pasižymi švento elgesio gausumu ir §dievotumo apstumu, 12 laukdami ir *skubindamiesi atėjimą Dievo Dienos, dėl kurios dangūs degdami išsiskaidys ir materijos sudedamosios dalys sutirps degdamos didžiuliu karščiu! 13 Tačiau mes pagal jo pažadą laukiame naujų dangų ir naujos žemės, kuriuose teisumas turi buveinę.
14 Todėl, mylimieji, kadangi šitų dalykų laukiate, stropiai stenkitės, kad būtumėte jo rasti §taikoje – be dėmės ir nekaltintini. 15 Ir laikykite mūsų Viešpaties didžią kantrybę išgelbėjimu, kaip ir mūsų mylimas brolis Paulius, pagal jam duotą išmintį, yra jums parašęs, 16 kaip jis rašo ir visuose savo laiškuose, kalbėdamas juose apie tuos dalykus. Tuose dalykuose yra sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos *neišlavinti bei svyruojantys žmonės iškraipo, kaip ir kitus šventraščius, savo pačių pražūčiai.
17 Taigi jūs, mylimieji, kadangi iš anksto tai žinote, saugokitės, kad ir jūs, suvilioti apribojimų nepaisančių žmonių §suklaidinimu, *neišpultumėte iš savo pačių tvirtumo. 18 Verčiau aukite malonės atžvilgiu ir mūsų Viešpaties §bei Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimo atžvilgiu. Jam šlovė ir dabar ir per amžinybės dieną! Amen.
* 3:1 „tyrus pamąstymus“ – Arba „tyrus samprotavimus“, „tyras mintis“. 3:4 „pažadėtas atėjimas“ – T. „atėjimo pažadas“, kuris reiškia „pažadėtas dalykas, tai yra atėjimas“. 3:5 „dėl jų pačių noro šis dalykas lieka jų nepastebėtas“ – Arba „jiems taip nusprendus šis dalykas lieka jų nepastebėtas“, „dėl jų pačių valios šis dalykas lieka jų nepastebėtas“, „valingai pasirinkdami tą požiūrį, lieka jų nepastebėta“. Gr. žodį τοῦτο (touto), kuris verčiamas „šis dalykas“ arba „tą požiūrį“ gali nurodyti arba šioje eilutėje išvardintus istorijos faktus arba 4-oje eilutėje išdėstytą pašaipūnų nusistatymą. § 3:5 „stovinti“ – Arba „sukimbanti tarpusavyje“. Įvairiai yra verčiamas gr. žodis συνιστάω (sunistao), kuris gali reikšti „stovėti kartu“, „teigiamai pristatyti“, „sukibti“, „laikytis kartu“, „egzistuoti“, „sudaryti (iš)“ ir kt. Reikšmė čia galimai ta pati, kaip Kol 1:17. * 3:5 „vandenyje“ – Arba „vandens viduryje“ (gal užuomina į tai, kad sausuma buvo tarp „dangaus langų“ ir „didžiosios gelmės šaltinių“ (Prd 7:11)). 3:6 „Tomis priemonėmis“ – T. „kuriais“, t. y. Dievo žodžiu (II Pt 3:5, 7) ir vandeniu (remiantis gr. k. gramatinėmis formomis ir kontekstu). 3:7 „ir“ – Arba „tai yra“. § 3:9 „duotų vietos atgailai“ – Arba „ateitų į atgailą“, „įleistų atgailą“. * 3:10 „ir tą dieną“ – T. „kurią“. 3:10 „materijos sudedamosios dalys“ – Arba „elementai“; gr. στοιχεῖον (stoicheion). 3:11 „švento elgesio gausumu“, „dievotumo apstumu“ – T. dgs., „šventais elgesiais“, „dievotumais“. Tai ap. Petro būdas pabrėžti visapusišką šventą elgseną ir dievotumą. Petras, rašydamas graikiškai, vartoja hebraizmus, ir šis yra pavyzdys. § 3:11 „dievotumo“ – T. y. atsidavimo Dievui, gyvenimo dėl Jo. * 3:12 „skubindamiesi“ – Arba „trokšdami“. Gr. žodis σπεύδω (speudo) gali reikšti ir tą ir aną. Jei verčiamas „skubindamiesi“, panaši tema yra čia: Apd 3:19-21, Mt 24:14. Jei verčiamas „trokšdami“, panaši tema yra čia: I Kor 1:7; Flp 3:20; I Tes 1:10; Tit 2:13; Hbr 9:28; II Pt 3:14. 3:12 „materijos sudedamosios dalys“ – Arba „elementai“; gr. στοιχεῖον (stoicheion). 3:13 „turi buveinę“ – Žr. Iz 32:15. § 3:14 „taikoje“ – T. y. neprieštaraudami jokiam Dievo norui. * 3:16 „neišlavinti bei svyruojantys žmonės “ – Vienas gr. k. artikelis valdo abu būdvardžius, todėl kalbama apie žmones, turinčius abi savybes. 3:17 „kadangi iš anksto tai žinote“ – Arba „žinodami tai iš anksto“. Gr. k. dalyvis yra priežastinis (kaip ir II Pt 3:14). 3:17 „saugokitės“ – Tas pats gr. žodis vartojamas II Pt 2:5, „išsaugojo“. § 3:17 „suklaidinimu“ – Arba „nuklydimu“, „klystkeliu“, „klaidžiojimu“, „apgavimu“. * 3:17 „neišpultumėte“ – Plg. Gal 5:4 (gr. k.) „esate išpuolę iš malonės“. 3:17 „tvirtumo“ – Vartojamas gr. k. žodis yra giminingas žodžiui, vartojamas šiose eilutės: Lk 22:32; Rom 1:11, 16:25; I Tes 3:2; II Tes 2:17, 3:3; Jok 5:8; I Pt 5:10; II Pt 1:12; Apr 3:2. 3:18 „aukite malonės atžvilgiu ir mūsų Viešpaties bei Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimo atžvilgiu“ – Panaši gr. kalbos sandara vartojama II Pt 1:1, 1:11. Čia „bei“ galėtų būti išverstas „ir“ arba „tai yra“. Kitas vertimas: „pasididinkite malonės ir mūsų Viešpaties bei Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimo“, t. y. vis daugiau pasinaudokite Jo malone, vis geriau pažinkite Jį. § 3:18 „bei“ – Arba „tai yra“; žr. panašią gr. k. gramatinę sandarą I Pt 1:1, „mūsų Dievo, tai yra mūsų Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus“.