38
Hesekia e gorerea
Unu dinadia ai Hesekia na e gorerea, mokona e mase. Bena peroveta tauna Isaia Amoso na dekena ema, e hereva henia, eto, Iehova na ini e gwau tomamu: Emu ḡau iboudiai bavatodia ḡoevaḡoeva, badina be oi na ba mase, emu gorere amo basio namo lou. Bena Hesekia vairana na haba e henia, bona Iehova e ḡuria, eto, Iehova e, na noimumu ba laloa tao, lau na oi vairamu ai vada na raka mai heabidadamagu bona mai lalogu idoinai ida, bona oi vairamu ai vada na kara maoromaoro. Bena Hesekia na e tai dikadika.
Bena Iehova ena hereva na Isaia enai e kau, eto, Aola, Hesekia ba hamaoroa, baoto, Iehova, tamamu David ena Dirava, na ini e gwau tomamu: Emu ḡuriḡuri vada na kamonai, bona iruru-matamu vada na ita; a itaia, emu mauri na ma baina hadaudaua ela bona laḡani gwauta-ima. Oi bona ina hanua na Asuria pavapavana imana amo baina harohomui mauri, bona ina hanua baina gimaia. Toana binai oiemu, Iehova ena amo, Iehova ese vada e gwauraia hamata ḡauna na baine karaia: A itaia, dina e gelomu ai na Ahasa ena dina hahetoho ḡauna ai e ha-ikerukerumu vadavadadiagwauta amo ikerukeru baina haloua. Taunabunai, dina ese ikerukeru na vadavada gwauta amo e haloua, hari dina hahetoho ḡauna ai.
Hesekia, Iuda pavapavana, ena revareva, ena gorere amo e namo lou murinai e torea ḡauna, herevadia bini:
10 Egu mauri dina-tubuana ai
baina lao bubuni nato;
Mase Gabuna ikoukouna vada e siaigu lao,
egu laḡani oredia ai unuseni ai baina noho.
11 Iehova basina itaia
mauri taudia edia tano ai nato;
taunimanima na basina itadia lou
tanobada inoholaina ḡaudia bogaragidiai nato.
12 Egu noho gabuna vada e raḡaia, egu amo vada e abia oho,
mamoe ireḡudia tauna ena kalaga na heto;
egu mauri vada na lokua, dabua ihatuna tauna ese dabua e lokuamu na heto;
ia ese dabua ihatulaina ḡauna amo e utugu ohomu.
Dina ela bona hanuaboi oi ese vada o alagumu;
13 ikahagu dalana na tahua tai tahua taimu ela bona daba.
Leona na heto ia ese turiagu iboudiai e hakwaidudiamu;
dina ela bona hanuaboi oi ese vada o alagumu.
 
14 Aibisi eiava noko na heto na taimu,
pune na heto na ḡanaḡanamu.
Na roha dae daudaumu dainai matagu e hisihisimu;
Ḡaubada e, e hahisihisigumu; oi na igimagu ai baola.
15 A dahaka bainato? Badina be ia ese vada e hereva henigu;
ia sibona ese vada e karaia.
Lau na asina mahutamu,
lalogu iditana dainai.
16 Ḡaubada e, ini ḡau daidiai taunimanima na e maurimu,
bona laumagu ena mauri na ini ḡau iboudiai lalodiai.
Goada ba henigu lou, bona ba hamaurigu.
17 A itaia, lau ihanamogu totona
hisi badadia na ani;
a oi ese egu mauri na
mase gurina amo o rauaia;
badina be oi ese egu kara dika iboudiai na
murimu ai vada o nege.
18 Badina be Mase Gabuna ese basine hanamomu diba,
bona mase ese basine imodaimu diba;
guri ai e dihomu taudia ese
emu momokani basie laroa diba.
19 Mauri tauna, mauri tauna, ia ese e hanamomumu,
lau ese hari dina ai na hanamomumu heḡereḡerena;
tama ese natuna na
emu momokani e hadibalaidiamu.
 
20 Iehova ese baine hamaurigu,
bena ita ese ane baita abi mai gitara ihataidia ida,
eda mauri dinadia iboudiai lalodiai,
Iehova ena dubu ai.
 
21 Isaia vada eto, Suke manena ta bae abia, iohururu ai bae atoa kau, bena baine namo lou. 22 Bena Hesekia vada eto, Lau na Iehova ena dubu ai baine dae kau toana be dahaka?