18
Iesu e dabaia tao
Iesu na unu e gwau toma, bena ena hahediba ida e raka lasi, Kidron kourana e hanaia. Unuseni ai imeana ta ai e raka vareai. Iuda, tao-tore tauna, una gabu danu dibana; badina be nega momo Iesu mai ena hahediba ida una gabu e lao heniava. Taunabunai, Iuda ese tuari taudia, bona hahelaga taudia bona Farisea taudia edia hesiai taudia, e abidia, bena unu ela, kede bona lamepa bona tuari ḡaudia danu e abi kau.
Iesu na ienai bae vara ḡaudia iboudiai dibana; taunabunai ia na vairadia ela, eto, Daika o tahuamu? Idia e haere, eto, Iesu, tau Nasaret. Iesu eto, Lau o ina. Iuda danu, tao-tore tauna, idia ida e gini hebou ai Iesu unu e hereva toma; bena idia na e raka muri, tano ai e keto. Ia ese ma e nanadaidia lou, eto, Daika o tahuamu? Idia ma eto, Iesu, tau Nasaret. Iesu ma e haere, eto, Vada na hamaoromui, lau o ina. O tahuamu tauna lau binai; mani ini egu hahediba hari baela. Unu e gwau toma ena hereva ihamomokanina, eto “Vada o henigu taudia ta asina reaia.”
10 Simona Petro na mai ena dare, bena e veria lasi, hahelaḡa tauna badana ena hesiai tauna e dapaia, taiana idibana e dapaia oho. Una hesiai tauna ladana be Malako. 11 Bena Iesu ese Petro e gwau henia, eto, Dare na iudalaina ḡauna ai ba udaia. Kehere na Tamagu ese vada eme henigu na basina inua a?
12 Bena tuari taudia mai biagudia ida bona Iuda taudia edia hesiai taudia ese Iesu e dabaia tao, e ḡuia. 13 Bena Ana dekena e hakaua lao guna, badina be ia na Kaiafa ravana: Kaiafa na hahelaḡa tauna badana una laḡani ai. 14 Una Kaiafa ese danu Iuda taudia vada e hamaorodia guna, eto “Tau ta baine mase hanua taudia daidiai, ihanamomui ḡauna bunai”.
Petro e heḡore
15 Simona Petro ese Iesu e ḡavaia, hahediba ta danu ia ida. Una hahediba na hahelaḡa tauna badana turana, bena ia na Iesu ida hahelaḡa tauna badana ena ruma maḡuna lalonai e raka vareai. 16 A Petro be murimuri ai gini. Bena hari hahediba, hahelaḡa tauna badana ida e hetura tauna, e raka lasi, ikoukou igimana kekenina e hereva henia, bena Petro e hakaua vareai. 17 Bena ikoukou igimana kekenina ese Petro e nanadaia, eto, Oi na una tau ena hahediba ta ani? Ia e haere, eto, Lau na lasi.
18 Ḡaukara taudia bona hesiai taudia na e kerudia dainai lahi e haraia, badinai e gini, e heganava. Petro danu idia ida e gini hebou, e heganava.
Iesu e hahemaoro henia
19 Bena hahelaḡa tauna badana ese Iesu e nanadaia, ena hahediba bona ena hahediba herevadia e nanadailaiava. 20 Iesu ese e haere henia, eto, Taunimanima iboudiai na hereva henidia hedinaraiva. Vaia dubu lalodiai bona Dubu Helaḡa ai na hahedibava, Iuda taudia iboudiai e hebouva gabudiai. Asina hereva hehuni. 21 Dahaka dainai o nanadaigumu? Egu hereva e kamonaiva taudia na ba nanadaidia: idia na dibadia ede na hahediba tomava. 22 Unu e haere toma, bena hesiai tauna ta ese e pataia, eto, Hahelaga tauna badana unu o haere henia tomamu a? 23 Iesu na e haere, eto, Bama hereva kerere, egu kerere na boma gwauraia hedinarai; a bama hereva maoro, dahaka dainai o patagu?
24 Bena Ana ese mai iḡuina ida e siaia lao, Kaiata, hahelaḡa tauna badana, dekena.
Petro ma e hegore
25 Simona Petro na dounu lahi badinai e giniva, e heganava. Bena idia ese e nanadaia, eto, Oi na iena hahediba ta ani? Ia ma e heḡore, eto, Lau na lasi. 26 A hahelaḡa tauna badana ena hesiai tauna ta be Petro ese taiana e dapaia oho tauna varavarana. Ia eto, Ia ida imea lalonai asina itamu a? 27 Petro ma e heḡore lou. Bena kokoroku vada e tai.
Iesu Pilatv vairanai
28 Idia ese Kaiafa ena amo ma e hakaua lao, gavana ena ruma e laohaia. Daba vada e rere. Iuda taudia na gavana ena ruma ralonai asie raka vareai, badina be idia na hehelaḡa, Lagau-hanai Ariana bae ania dainai. 29 Taunabunai, Pilato na e raka lasi dekediai; bena eto, Dahaka dainai ina tau o habadelaiamu? 30 Idia ese e haere henia, eto, Bema asi ena kara dika, ai ese basiama mailaia. 31 Bena Pilato ese ma e hamaorodia, eto, Umui sibomui avabia, ba hahemaoro henia emui taravatu heḡereḡerena. Iuda taudia eto, Ai na asi siahumai tau ta baia alaia mase. 32 Unu amo Iesu ena hereva vada e momokani ede baine mase toma na e gwauraia hedinarai.
33 Bena Pilato na ruma ai ma e raka vareai lou, Iesu e boiria, e nanadaia, eto, Oi na Iuda taudia edia pavapava a? 34 Iesu e haere, eto, Sibomu ene o gwau tomamu, eiava haida ese unu e herevalaigu toma? 35 Pilato eto, Be! Lau na Iuda taugu a? Emu bese taudia bona hahelaḡa taudia ese dekegu e hakaumu mai. Dahaka o kara? 36 Iesu ma e haere, eto, Egu hasileia na dia ina tanobada ḡauna. Egu basileia bema ina tanobada ḡauna, egu hesiai taudia na bema tuari, Iuda taudia imadia amo bema hamaurigu. Ḡau tamona, egu basileia na dia iniseni ai. 37 Pilato eto, Benaini, oi na hanua ta ena pavapava a? Iesu e haere, eto, Oi na o herevamu, lau na hanua ta ena pavapava. Badina binai na vara, ina tanobada vada nama, hereva momokani igwaurai-hedinaraina totona. Hereva momokani ibadinana taudia iboudiai ese lau eregu e kamonaimu. 38 Pilato eto, Hereva momokani be dahaka'?
Unu e gwau toma, bena ma e raka lasi lou, Iuda taudia e hamaorodia, eto, Kerere ta ienai asina davaria. 39 To vaia eda kara, Lagau-hanai Ariana negana ai tau ta name ruhaia nege. O uramu Iuda taumui emui pavapava aina ruhaia nege a? 40 Bena idia na e lolo, eto, Lasi, dia ina tau; Baraba hari. Una Baraba be dadidadi tauna.