19
Padahk doahr Mweipijoang in Pwoapwoaud
Nehn en Jesus kadoarihla Ah sikoa mehpwiai, Ih injang Galilee inla nehn wein Judea oaloap Pillap Jordan. Pokon koalik oau kaujla Ih, Ih kemwehuwihla irai wijahu.
Pharisee pwi indoa Ipoa, jong in lidipi Ih ki ahr peidek, nen irai idoak, “Imdoahr, asai Kojonneddo mweidoahng woal men en kak mweijang pahioa ki kahrpoa joah lipilpil?”
Jesus japoang irai, “Kamwai kahjikkoar wadek Puk Joarwi ma pwa jang oh sapin kawa, ‘Jounkapikpikko, wiahda armaj, woal apel li.’ Koahs pel pwa, ‘jang in kahrpoahioauwe woal men pirin mweijang jamah apel inah ih pasoahng pahioahu, ara roahmenne paspene wiahla oau.’ Ara ne johla wia roahmen a emennoar. Doari joh armaj men en kamweidpijoang da ma Koahs ne kapsahpene.”
Pharisee‑ok idoak ipoa, “A amwda Moses ke kihda kojonneddo pwa woal men kak kihda kijinlikoau in kamweid, ih ken kak mweijang pahioahu.”
Jesus japoang irai, “Moses mweidoahng kamwai en mweijang pahioamwai kan pwa amwai nohn koapsakai. A jang in sapdahu me johpwa kin wiawi. A Ngoahi pwehng kamwai, ma woalmen mweijang pahioahu in kahrpoa oau ma jaudi kamwahl, a ih painkihla emen li sohrohr ih wiahda dipen kamwahl.”
10 Nah Sohnpadahkkok pwehng Ih, “Ma ioar pirin doahr men nehn pwungen woal men apel pahioahu, doar mwehu en pwen joah pwoapwoaud.”
11 Jesus japoang irai, “Jaudi ohroj kakkoang oaloahda padahkkoauwe, araihok oar ma mweimweioang jang puwoa. 12  Pwa kahrpoahpwi mine ma kahrehda armaj johkak pwoapwoaudkihda. Epwi noaisikdi palwoaroarai johpwa unjek; a epwi jang in arai leklekla, a epwi jang in pein injenarai arai johpwa nimen pwoapwoaud pwa en mwehuwoang Wein nehnloannge. Ma emen kak oaloa padahkkoauwe, a en oaloa.”
Jesus Kapaiahda Jeri Siksikpwi
13 Jerihpwi wijikdohng ipen Jesus pwa en kihdahng poah pohrai apel kapkapki irai, a sohnpadahkkok lipwoarehda armajjok. 14 Jesus pwehng irai, “Mweidoahng jerihkan en indoa Ipoai. Kamwai joah iroahdi irai, pwa Wein nehnloannge ioar wein joangoan armaj pwiai.”
15 Ih kihdahng poahk pohrai, doar Ih ken inla jang wijahu.
Mwahnkapw Koapwoahpwoa men
16 Anjoau kij mwahnkapw men indoa ipen Jesus idoak, “Jounpadahk, joangoan wihwia mwehu da ma ngoahi uhdahn wia pwa ngoahi en oaloahki mour joahsuk?”
17  “Amwda koawoa ke idoak oang Ngoahi dahkij mwehu?” Jesus japoang. “Emen oar ma mwehu. Kapwaihahda kojonned kan ma koawoa nimen dilda nehn mour joahsuk.”
18 “Kojonned dahpwi?” Woallo idoak.
Jesus japoang, “ ‘Joah kojukdi armaj; joah kamwahl; joah pirap; joah karaun likamw; 19  woaunki joamoamw apel inoamw; ipwilki mihn ipoamw doahroar oamw kin ipwilki pein koawoa.’ ”
20 “Ngoahi ne kapwaihahda kojonned pwiai ohroj,” mwahnkappwo japoang. “Da ngoahi en pel wia?”
21 Jesus pwehng ih, “Ma koawoa nimen unjekla, alwe noaskihla me ohroj koawoa anki, kioang dupkoa kan armaj joamwoahmwoa kan, oamw pai nehnloannge nen koalikla; indoa pwilihla Ngoahi.”
22 Nehn en mwahnkappwo rong lal pwiai, ih injinjuwedla, ken allaluhla. Pwa woal inenin koapwoahpwoa men ih.
23 Doar Jesus pwehng nah sohnpadahkkok, “Ngoahi pwehng kamwai in mehlel: inenin apwal oang armaj koapwoahpwoa en dilda nehn Wein nehnloannge. 24  Ngoahi en pel pwuroahng pwa: Apwal oang armaj koapwoahpwoa men en dilda nehn wein Koahs jang kamel men en dilda nehn pwokin si pas.”
25 Nehn en sohnpadahkkok rong me, irai inenin pwuriamweikihla. “Doar inje kak mourla?” irai idoak.
26 Jesus jipwoallahng irai, japoang, “Me johkak ipen armaj, a ipen Koahs me ohroj kak.”
27 Doar Peter pwehng Ih, “Kamai ne kihdi me ohroj, kamai pwilihla koawoa. Dahkij kamai pirin anki?”
28 Jesus pwehng irai, “Ngoahi pwehng kamwai in mehlel, pwa kamwai eijek roahmennen ma kin pwilpwili Ngoahi, kamwai pirin pwili mwindi nehn mwoalin kadeikko apel pwili kadeikda kainek eijek riau in Israel, anjoauwo ma Nihn‑Armaj pirin mwindi nehn Ah mwoal linngo nehn Ah Mwei Kappwo. 29  Apel irai ohroj ma ne kihdi umwarai kan, riarai woal, riarai li, jamarai, inarai, nihrai jeri kan, japwarai kan ki Ngoahi, pirin oaloa pehn epwiki koalikjang apel pwilihki mour joahsuk. 30  A armaj dir ma kin mijoa apkas pirin mwerinla, a armaj dir ma kin mwerin apkas pirin mijoahla.