20
Sohn Doadoahk in nehn Mwoaswelin Wain
“Wein nehnloannge doahroar woal men ma inla inminjoang pwa ih en oaloa armaj in doadoahk nehn ah mwoaswelin wainno. Ih pwungkihoang irai pwa ih en dupuk irai doahloa oau rehn oau, ih kadarla irai en doadoahk nehn mwoaswelin wainno. Ih pwuroahng inla nehn wijahn noasnoasso kiloak duwoau minjoanngo, ih pel kapangda epwi armaj onohn mwahl joh me irai wia. Ih pel pwehng irai en inla doadoahk a ih en dupuk irai dahkij ma koanoahng. Irai ken inla. A ih pel pwuroahng inla kiloak eijek riau apel kiloak jiluh, ih pel wia joanngohr ma ih wia inminjoanngo. A injoausik, nimwennoar kiloak limoau ih pwuroahng inla wijahn noasnoasso, ih pel kapangda epwi armaj ma pel onnonohn mwahl. Ih idoak oang irai, ‘Amwda kamwai ke koauwehkihla amwai anjoau onnonohn mwahl, johpwa doadoahk rehn oauwe?’ Irai japoang, ‘Pwa joh armaj nimen doadoahkki kamai.’ Woallo pwehng irai, ‘Kamwai inla pwili doadoahk nehn mwoaswelin wainno.’
“Injoausikko woallo pwehng nah jounkouwahu, ‘Panginpene sohn doadoahk kan, koawoa dupukla irai, sapkihda irai ma indoa mwuhr kan oaroh lel arai kan ma sapin indoa.’ Woal kan ma sapda doadoahk kiloak, emen oaloa doahloahioau. 10  A anjoauwo ma irai ma sapda doadoahk mijoa indoahng oaloa dupkoarai, irai lemleme pwa irai nen oaloa koalik. A irai pel oaloa doahloahioau emen emen irai. 11  Nehn irai oaloa dupkoaraihok, irai sapda lipahnedi jounmwoaswello pwa, 12  ‘Armaj pwiak doadoahk awa oauwoar, a kamai koakoahkla doadoahk pehn joauwo rehnnoauwe pokon pehn joauwo, a koawoa kioang kamai joangoan dopdop oauwoar!’ 13  Ih japoang emen irai, ‘Johpwa japwung oau ngoahi wiahng koawoa, kisa joah pwungkihpene pwa doahloahioau rehnnoau? 14  Oaloa dupkoammwen, koawoa ken inla in umwoammwo. Pwa injenoai, ma ngoahi nimen dupukkoang iraihok ma indoa mwuhr doahroar oai dupuk oang koawoa. 15  Imdoahr, ngoahi joah anki pwungin doadoahkki pein noai mwanihkai oang pein injenoai? Ke koawoa pihrinki ki oai kadek?’ ”
16 Jesus kadoarihkihla Ah sikesik, pwa, “Armaj in mwuhr pirin mijoahla, a armaj in mijoa pirin mwerinla.”
Kajiluhn en Jesus ah Kohpda doahr Ah pirin Mehdi
17 Nehn en Jesus allaluhdahlahng Jerusalem, Ih kasohrohrihla nah sohnpadahk eijek roahmenno wijahkij nehn allo, Ih pwehng irai, 18  “Kamwai kidal pwa kisai allaluhdahlahng Jerusalem, wijahwa ma Nihn‑Armaj pirin likliklahng ipen jamwrou laplap apel jounpadahk in Kojonned kan. Irai pirin kadeikda Ih pwa Ih en kojkojdi. 19  Irai pirin pangla Ih ipen mihn likin kan ma pirin wiahla mihn kapis iparai, pwa en pokpok apel kalohpwuhla; in rehn kajiluh ih pirin iejda.”
Poakpoak in Nohno men
20 Doari, pahien Zebedee indoa ipen Jesus; pwilihkihla nah jermwein roahmenno, dairukdi mwohn Ih, wia ah poakpoak.
21  “Da koawoa anahne?” Jesus idoak.
Liho japoang, “Inoauki oang ngoahi pwa noai jermwein roahmenne en pwili mwindi ipoamw in oamw loap moaun apel oamw loap meing nehn dohioammwo, ma koawoa pirin nahmwarkihla.”
22 Jesus japoang ara, “Kamwa jehjoa pwa da kamwa poakpoakihen! Kamwa kak nim jang nehn mwoak in loklok ma Ngoahi ne pirin ken nim?”
Ara japoang, “Kama kak.”
23  “A doar mwehu kamwa pirin pwili nim nimoai mwoakke,” Ih pwehng ara. “A joh oai oang pilda pwa inje pirin mwindi loap moaun apel loap meing in Ngoahi. Wijahpwiak ne kileldi oang iraihok ma Joamoaiho ne koaunopda.”
24 Nehn en sohnpadahk eijekko rongda me, irai inenin lioas oang riariho. 25 A Jesus panginpene irai ohroj, pwehng irai, “Kamwai kidal pwa nehn jampahioauwe koaun kan kin anki manman in koaunda sohn ahr wei kan, laplap kan ioar kin anki manman ohroj. 26  A ih jehpirin doahr me ipamwai. Inje ma nimen laplap ioar ih pirin papah ohroj; 27  a inje ma nimen keiou ioar ih pirin wiahla laduhn ohroj— 28  doahroar Nihn‑Armaj, ma indoa jaudi armaj kan en papah, a Ih en papah armaj kan apel sohnmesei kihdi Ah mour pwa en dupukda armaj ngoadoar.”
Jesus Kemwehuwihla Woal Majkun Roahmen
29 Nehn en Jesus apel Nah sohnpadahkkok injang Jericho, pokon koalik oau kauj mwerirai. 30 Woal majkun roahmen mwindi imwin allo rongda pwa Jesus allaluhla wijahu, ara sapda rahrahu, “Maing, Koawoa ma nihn David! Jeuweje kama!”
31 Pokonno woarwoarihda ara, pwehng ara en nennenla, a ara kapwa koalikla ara rahrahu, “Maing, nihn David! Jeuweje kama!”
32 Jesus uhdi, pangin ara en indoa, “Da kamwa nimen Ngoahi en wiahng kamwa?” Ih idoak ipara.
33 Ara japoang, “Maing, kama nimen kapangda wija!”
34 Jesus ipwilkihda ara, Ih pukkoang mijarahk. Anjoauwohr ara ken kak kapang wija. Doar ara ken kaujla ih.