21
Dilda Jerusalem ki Rojon in Kalwehdi
Nehn en Jesus apel Nah sohnpadahkkok koaroannoang Jerusalem, irai lel Bethphage pohn Dolin Olip. Jesus kadarla sohnpadahk roahmen mijarai pwehng ara “Kamwa alwe nehn kahnihmw en mijoahn, kamwa pirin kapangda ejel men pirapirdi, pwilihki nah pwinihk siksik men mine ipoa; Kamwa lapwadda ara ukdo Ipoai. A ma emen idoakkoang kamwa mehkij, kamwa pwehng ih, ‘Koaunno anahne ara,’ nehn anjoauwohr ih nen mweidoahng kamwa.”
Mehpwiai wiawi pwa en pwoaida da ma joukohppo pwa:
“Pwehng kahnihmw Zion,
Kapang, oamw nahmwarki allalu indoa ipoamw!
In aksiksik, mine pohn ejel lihmen.
Mine pohn nihn ejel pwinihk pwulopwul men.”
Sohnpadahkkok ken inla wiahda me ohroj ma Jesus pwehng ara. Ara ukdo ejello apel nah pwinihkko, kihdihoang ara likkoauwok pohra; Jesus doauda mwindi puwoa. A pokon koalik oau piroakihdi arai likkoauwok nehn allo, a epwi pel poaloahdi rahn suhkoa piroakihoang nehn allo. Pokonno ma alu mijen Jesus apel ihr ma alu mwerin, sapkihda ahr koaul rahrahuki, “Kapnga oang Ih ma kijehn David! Koahs en kapaiahda Ih ma indoa in oadoan Koaunno! Kapnga oang Koahs!”
10 Nehn en Jesus dilda nehn Jerusalem, Kahnihmmwo pwon mwoakidkihda Ah dilda. “Inje woal mene?” irai idoak.
11 A pokonno kin japoang irai, “Ih ioar Joukohp Jesus, jang Nazareth wein Galilee.”
Jesus Dilda nehn Umw Joarwiho
12 Jesus inla dilda nehn Umw Joarwiho, kajroahjang loaloa irai ohroj ma noaski apel dopdop koapwoa. Ih ukuddi en sohnkawiliali mwanihok arai sehpillok apel koauwehla dohn noaski mwureiok. 13 Ih pwehng irai, “Ne insingdi nehn Puk Joarwi ma Koahs pwa, ‘Umwoaie pirin adanki umwen kapkap,’ a kamwai ne wiahkihla dohn jounpirap!”
14 Armaj majkunpwi apel mwoasorpwi indoa ipen Jesus nehn Umw Joarwiho, Ih kemwehuwihla irai. 15 Jamwrou laplappok apel jounpadahk in Kojonneddo kan lioaskihla irai kapang manman kapwuriamwei pwiai apel rong en jerihok nehn Umw Joarwiho rahrahuki, “Kapnga oang Ih ma kijehn kadaudok in David!”
16 Irai idoak oang Jesus, “A koawoa rong dahkij jeri pwiai pwahpwahpwa?”
“Eh Ngoahi rong,” Jesus japoang. “Kamwai kahjikkoar wadek Puk Joarwi? Ma pwa ‘Koawoa ne oaloa kaping unjek jang in oawoan jeri kan apel jeri kan ma kin dihdi?’ ”
17 Jesus injang iparai, injang nehn kahnihmmwo inla Bethany, wija Ih koammoaldi inpwonngo.
Jesus Kariahla Suhkoa Pas
18 Inminjoang in rehnno, nehn en Jesus japahllahng in kahnihmmwo, Ih mwakohkohda 19 a Ih kapangda suhkoa fig pas imwin allo. Ih inla pwa Ih en kapang ma mine wah, joh wah Ih kapang, a pwen soahr doari. Doar Ih pwehng suhkoahu, “Koawoa johla pirin pwuroahng uhwa!” Anjoauwohr suhkoahu mengda.
20 Sohnpadahkkok kapang me, irai inenin pwuriamweikihla, irai ken idoak, “Imdoahr suhkoa pase kak pispisinnoar mengda?”
21 Jesus japoang, “Ngoahi pwehng kamwai in mehlel, ma kamwai kin pwojon johpwa peikajal, kamwai kak wiahda da ma Ngoahi wiahng suhkoa pase; a jaudihoar mehr doari, kamwai pel kak pwehng dolloauwe, ‘Sohjang men, pein peiddihlahng koawoa nehn jeddo,’ a pirin pwoaida. 22  Ma kamwai kamehlele, kamwai nen oaloa da ma kamwai poaki nehn amwai kapkap.”
Peidek doahr en Jesus Pwungin wiahda Manman
23 Nehn en Jesus japahlla nehn Umw Joarwiho, Ih pwuroahng sapda padahk, a jamwrou laplappok apel epwi joumajpwi indoa Ipoa wiahng peidek pase: “En inje manman ma Koawoa wihwiahki joang pwiak? Inje ma kioang Koawoa manman oauwe?”
24 Jesus japoang irai, “Ngoahi pirin pel idoak oang kamwai peidek oau; ma kamwai japoangla Ngoahi, a, Ngoahi pirin pwehng kamwai nehn en inje manman ma Ngoahi wihwiahki joang pwiak. 25  John jounpoapdaij kihjang ia ah manman in poapdaiji armaj? Jang ipen Koahs ke jang ipen armaj?”
Irai sapda akmaipene nehn pwungarai pwahpwahpwa, “Ma kisai japoangki, ‘Jang ipen Koahs,’ Ih nen pwehng kisai, ‘A amwda kamwai ke joah kamehlele John?’ 26 A ma kisai japoangki, ‘Jang ipen armaj,’ me keperroang kisai, pwa armaj ohroj kin wiahki John joukohp men.” 27 Doar irai japoangla Jesus, “Kamai jehjoa.”
A Jesus wud japoang irai, “Doar Ngoahi pel jehpirin pwehng kamwai jang in en inje manman ma Ngoahi wihwiahki mehpwiai.”
Karajraj in Jermwein Roahmen
28  “A da kamwai lemlemehioang karajraj pase? Woalmen mine ma nainki jermwein roahmen, Ih inla ipen jermwein koalikko, ih pwehng, ‘Noai jeri, inla doadoahk nehn mwoaswelin wainno rehnnoauwe.’ 29  Jermweinno japoang jamahu pwa, ‘Ngoahi kia,’ a mwuhr ih koluhla, ukudla ah lamlam ih inla nehn mwoaswelin wainno. 30  Mwahmwahu pel inla ipen jermwein siksikko pwehng joanngohr. Jermwein siksikko japoang jamahu, ‘Eh, ngoahi pirin inla.’ A ih johpwa inla. 31  Inje in jermwein roahmenno ma kapwaihahda injenen jamahu?”
Irai japoang, “Jermwein koalikko.”
Doar Jesus pwehng irai, “Ngoahi pwehng kamwai in mehlel, pwa jounrik daksissok apel lihn noaski palwoaroaraihok nen dilda nehn Wein Koahs mijen kamwai. 32  Pwa John jounpoapdaij indoahng kamwai, pwa en kajalehng kamwai alin mourro, kamwai ken joah kamehlele ih, a jounrik daksissok apel lihn noaski palwoaroaraihok kamehlele. A nehn amwai kapang mehpwiak wihwiawi kamwai johpwa nimen ukudla amwai lamlam, kamehlelehla Ih.
Karajraj in Sohndoadoahk in nehn Mwoaswelin Wain
33  “Kamwai pel rong apkas karajraj: Mine jounmwoaswel men ma anki mwoaswelin wain oau. Ih ken kelihpene, jaripda dohn ungud wain oau loaloa, kouda wijahn iroir oau. Ih kioang armaj en koadoahkoa ih ummwoaisla nehn wai. 34  Nehn ah ne lel anjoau in doddol wehn mwoaswelin wainno, ih ken kadarla ah laduhpwi ipen sohndoadoahkkok pwa en oaloa pwoaijoa jang nehn mwoaswello. 35  A sohn doadoahk in nehn mwoaswello koldi laduhwok, emen irai pokihjili, a emen irai kojukdi, a emen irai kasoahki sakai. 36  Doari woallo ma anki mwoaswello pel pwuroahng kadarla laduhpwi ma dir jang pwihn keiouwo. Sohndoadoahkkok wiahng irai joanngohr. 37  Oh mwuhr ih kadarla nah jermweinno iparai, lemleme, ‘Mehlel irai uhdahn pirin woaunki noai jermweinno.’ 38  A nehn en sohndoadoahk in nehn mwoaswello kapang jermweinno, irai pwahpene nehn pwungarai, ‘Ioar nihn woallo jermweinwa me; koa, kisai kojukdi ih, kisai ken wud japwankihla jappwe!’ 39  Doari irai jipoardi ih, kerpwihla likin mwoaswello, irai kojukdi ih.”
40 Jesus idoak iparai, “Anjoauwo ma woallo ma anki mwoaswello pwurdo, da pwa ih nen wiahng sohn doadoahkkok nehn mwoaswello?”
41 A irai japoang, “Ih uhdahn pirin kojukdi armaj nauna pwiak. Ih kioang epwi sohndoadoahk sohrohr nehn ah mwoaswelin wainno, ma uhdahn pirin kioang pwoaijoa anjoau ma koanoahng.”
42 Doar Jesus pwehng irai, “Da, kamwai kahjikkoar wadek da ma Puk Joarwi pwa?
“ ‘Sakai ma jounkou umw kan ne kerpwihla,
wud wiahla sakain pwukoakoaimw!
KOAUNNO ma wiahda me;
mehkij ma kapwuriamwei mehlel oang kisai.’
43  “Ioar Ngoahi pwehngkihoang kamwai, pwa Wein Koahs pirin liklikjang kamwai liklikkoang oau wei ma nen kak kapwarahda wehn Wein Koahs. 44  [Armaj men ma pirin kipdihoang pohn sakaihoauwe, ih pirin kipdihoar mwoarpijoang, a ma armaj men ma sakai oauwe pirin kipdihoang puwoa pel nen kamwisihdi emen ma ih kipdihoang puwoa, ih pirin lelloar kamwisihpene.]”
45 Nehn en jamwrou laplappok apel Pharisee‑ok irai rongda en Jesus karajraj pwiak, irai lioaskihla pwa Ih karajrajki irai. 46 Doar irai jong en joalihdi ih, a irai mijik pokon in armajjok, pwa irai kin wiahki Jesus joukohp men.