9
Kurisi i wona, “A bisuwonimi komi mutumi nina ko bimsiri wai, God ana basileiya ere maragasina ina botu wai kona kinani ba muri yai kona rabobo.”
Iesu Sinina i Rubotabiri
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
Ba kao 6 murinai Iesu Peter, James ba John i naovisi ba yabata koya kaikapona si gaeni, ba namai kosi wata si mana, ba namai matasi yai ba sinina i rubotabiri. Kata kana gara i poepoe saki ba mata kamokamosina, kega kesana kotoi dobu ai kana gara ita bosuwei wai nanakasike. Ba kona maranai Elijah ba Moses si rerematara ba Iesu yabata si bisisiya wai si kinanisi. Ba Peter Iesu kurina i wona, “Bibeyebeyena biyim, i gaire saki kata yakai nina, ke wona kata guguba tonu kana bowaisi, kesana kom kairavim, ba kesana Moses ba kesana Elijah kairavina.” Kosi si nagara saki kairavina kega i kuiri awaika iti sisiyei.
Damanina ba guba i botu ba i waku tawanisi, ba guba kamonai gamo si nonori. “Nikona natuku, au nuwayauyauna. Koi tina bainegei!”** Ba yagigagina wata si kita nanaga wai, kega kotoi si kinani, saba Iesu ikesina wata nai i mamana.
Ba koya si gaigakirei maranai Iesu i kaotunetuneyisi, kata awaika si kitai wai kega kesana kotoi sita wonei, yepo Sebare Natuna rabobo ai ita bomsiri. 10 Kata niko wose ikesisi nuwa sinesi yai si unatawana ba si bidimeyanei kata rabobo ai ina bomsiri wai basuna awaika.
11 Ba kosi si toirubai, “Awaika kairavina bibeyebeyena biyisi si wona kata Elijah ina kai botu?”*
12 Iesu i kaobeya, “Bisuwona kata Elijah ina botu kainaona kata, awaika ereonowana ina bobunagi. Saba, awaika kairavina wona i tamo kiruma kata Sebare Natuna ina paiwara saki ba sini sinikikiyei? 13 Saba ana wonimi, Elijah i botu, ba matapa pipiya awaika si wiwainei wai kurina si wosei. Kona kairavina wona i tamo kiruma wai nanakasike.”
Iesu Sebareikei Kanuma Goyona Kamonai i Yawasi
14 Maranai si botu ana nonorayauna mutusi kurisi wai, koroto kaikapona si gwagwarisi, ba kairuwana bibeyebeyena biyisi yabata si bikawapata wai si kinanisi. 15 Ba maranai pipiya ereonowasi, Iesu si kinani wai si sikwanei ba si verabeyei. 16 Ba ana nonorayauna i toirubaisi, “Komi awaika nokosi pipiya yabata ko bikawapatei?”
17 Ba sebare kesana koroto kamonai, i kaobeya, “Bibeyebeyena biyim, natuku sebareikei kanuma goyona kamonai e mamana ba i wosei kata kega e bisisiya, wai a botuwei kurim. 18 Maranai e botupeni wai, e bigarui ku tano, ba kawa puropurona e kasikasibau, ba nibona e bikutakikisi, ba yebo e patopatokai. Am nonorayauna ai babaisi kata kanuma goyona siti kasibauni saba kosi si wose kabai.”
19 Iesu i kaobeyei i wona, “Abi pipiya naki, nota kabakabami! Mara biyamo yabata ta mana, ba yebo mara biyamo ani beyimi? Sebareikei ko botuwei kuriku.” 20 Kata si botuwei kurina. Ba maranai kanuma goyona Iesu i kinani wai, yagiyagina wata sebareikei i gusui ba i garui i peku ku tano ba i bikamtabitabiri ba kawa puropuro si kasibau.
21 Iesu sebareikei tamana i toirubai i wona, “Mara awaika nikona i dagui?”
Ba tamana i kaobeyei, “Yogiyoginai i dagui. 22 Ba mara pesarisi i garu ku keyama karakarasina ba ku okowa kasibunuina kairavina. Saba kom rubana wai ki kamyosukuvikai, ba ki baisikai.”
23 Iesu i wona, “Eee! Kom kuni geruwana wai, kairavina kotoi wata e bigeruwana wai awaika ereonowana kurina damanina wata.”
24 Saba tamana yagiyagina wata i para i wona, “A bigeruwana! Saba ki baisiku kata au bigeruwana ina rakata.”
25 Ba maranai Iesu koroto i kinanisi si veravera kurina wai, kanuma goyona i kaotunei, “Kom taina pota ba kawa pota kanumina a kaotunetuneyim, ke kasibau taveyei ba kega meyana kuna riuna meyei.”
26 Kata kanuma goyona i rasa goyogoyo, i rugusugusu sakiyei ba i kasibau taveyei. Kata sebareikei kana kinana bage ita rabobo, wai pipiya si wona, “Kata kona wai i rabobo.” 27 Saba Iesu yarona i yauni ba i baisi i taina bimimsiri.
28 Iesu i riu ku yove kamona murinai ana nonorayauna ikesisi si toirubai si wona, “Awaika kairavina yakai kanuma goyona kega rubana kati kasibauni?”
29 Saba kona i kaobeya, “Pari yai wata nikosi kanuma sina kasibau.”
30 Kata Iesu ana nonorayauna yabata nao kupura si kasibau taveyei ba Galilee yai wata si nae. Iesu kega ana waina kotoi ita kuirisi kata kosi wai memena, 31 kairavina kona ana nonorayauna i bibeyebeyisi i wonewonisi, kata Sebare Natuna pipiya goyogoyosi ku yarosi sina terei ba kosi sina kasibunui, ba kao tonu murinai ina bomsiri mena. 32 Saba kosi ana sisiya basuna kega si kuiri, ba si nagara wai kega si toiruba.
Kotoi i Rakata Saki
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Ba kosi si botu ku Capernaum ba yove kamonai i mamana maranai ana nonorayauna i toirubaisi, “Komi keta dobonai awaika ko bikawapatei?” 34 Saba kosi kega si kaobeyei, kairavina kosi keta dobonai si bikawapata, kata kamosi yai kotoi i gae saki.* 35 Ba Iesu i makira ba asi 12 i yorisi kurina, ba i wona, “Kotoi wata ana waina ini nao wai, ini muri potapota ba ereonowasi kairavisi ina bosaibira.”*
36 Ba pipiyaikei i yauni naosi yai ibo bimsiriyei, i tararausi ba kurisi i wona, 37 “Kotoi wata nikosi pipiya gunaguna kesana kau wabai ini naovei wai, yauku e binaoviku. Ba kotoi wata e bienoenowiku wai, kega yauku ikesiku wata e bienoenowiku, saba kotoi i poraiku wai kona e bienoenowei.”*
Kotoi Kega e Biabiyita wai Kwainata
(Luk 9:49-50)
38 Saba John i wona, “Bibeyebeyena biyim, yakai sebare kesana kam wabai kanuma goyosi i bikasibauwana wai ka kitai, ba ka wonei kata ita boterei kairavina kona kega kamoti yai.”
39 Ba Iesu i wona, “Kega koni gesei kairavina, kega kesana kotoi kau wabai kiyakiyaya ina wosei ba yebo muri yai ina kaobigoyoniku. 40 Ba kotoi wata kega e biabiyita wai kona kamoti yai.* 41 A bisuwonim, komi Keriso ana pipiya kairavina, kotoi wata kau wabai, okowa yoginaikei ina berimi wai ana maisana ina yauni.”*
Bisakari ku Piragagoyo
42 Ba Iesu i wona, “Kotoi wata nikosi pipiya gunaguna te bigeruviku ba kesana ini sakariyei ku piragagoyo mena wai, kona pipiyina i gaire kata akima kaikapona kamyonai sita kausi ba ku enaga mena siti garu kirei 43 Kona yarom kesana ina wosim kuni piragagoyo wai, ke kasiyaragi! I gaire kata yarom kesanaikei ba kuna riu ku yawasa mama damanina mena kega bage yaroyarom ruwamo ba kuna riu ku rabobo gawarina. Memena keyama e karakarata bonabona. Iesu kega e wonawona yarota tana kasiyaragi awaika ina wosita tani piragagoyo wai tana boterei. Kega toma goyona ina wosim kaowam kuna ravi wai toma ke boterei.* 44  * 45 Kona kaem kesana ina wosim kuni piragagoyo wai, ke kasiyaragi. I gaire kata kaem sepina wata ba kuna riu ku yawasa mama damanina. Kega bage kaekaem ruwamo ba kuna nae ku rabobo gawarina. 46  47 Kona matam kesana ina wosim piragagoyo kuna wosei wai ke tupabaisi. I gaire kata matam sepina wata ba God ana ku basileiya kuna riu. Kega bage matam ruwamo ba ku rabobo gawarina mena kuna riu.* 48 Kona gawarinai
‘Motamota te kanikanisi wai
kega te raborabobo
ba keyama e karakarasisi wai
kega meyana te sirasira bunui.’
49 Ba pipiya ereonowasi keyama karakarasina ba enaga puyobunuwa e bobunagisi wai nanakasike.
50 Enaga wai gairena, saba maranai enaga damina ina gwasa wai mekabage tana wosei damina ina veramaga.* Enaga kamomi yai e mana wai nuwanubai ko ma yabata.”
* 9:7 2 Peter 1:17,18 * 9:7 Matthew 3:17; Mark 1:11; Luke 3:22 * 9:11 Matthew 11:14 * 9:34 Luke 22:24 * 9:35 Matthew 20:26,27, 23:11; Mark 10:43,44; Luke 22:26 * 9:37 Matthew 10:40; Luke 10:16; John 13:20 * 9:40 Matthew 12:30; Luke 11:23 * 9:41 Matthew 10:42 * 9:43 Matthew 5:30 * 9:44 Niko kewa kiruma wadubosi kamosi yai kega kamosi yai e mamana. 9:46 Niko kewa kiruma wadubosi kamosi yai kega e mamana. * 9:47 Matthew 5:29 * 9:50 Matthew 5:13; Luke 14:34,35